Licencja Użytkownika Końcowego Ivanti i Umowa o Świadczenie Usług

WAŻNE: PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA, INSTALACJĄ, KONFIGURACJĄ I/LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA IVANTI LUB OFERTY SAAS. NINIEJSZY DOKUMENT OPISUJE ZWIĄZEK POMIĘDZY WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĄ IVANTI, ZGODNIE Z USTALENIAMI W DOKUMENCIE („IVANTI”), A KLIENTEM (IVANTI I KLIENT SĄ ZWANI Z OSOBNA „STRONĄ”, A ŁĄCZNIE „STRONAMI”). DOKUMENT ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO JEDNEGO LUB KILKU DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W NIM ZAWARTYCH NA ZASADZIE ODNIESIENIA („WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE”) (ZWANE ŁĄCZNIE, WRAZ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, „UMOWĄ”). NINIEJSZA UMOWA WCHODZI W ŻYCIE W DNIU ZAAKCEPTOWANIA JEJ WARUNKÓW PRZEZ KLIENTA („DATA WEJŚCIA W ŻYCIE”). POPRZEZ INSTALACJĘ, KONFIGURACJĘ I/LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ OFERTY SAAS W DOWOLNY SPOSÓB, KLIENT OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE ZOSTAŁ UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA NINIEJSZĄ UMOWĄ JEDNOSTKI LUB OSOBY OKREŚLANEJ JAKO KLIENT („KLIENT”) I ŻE STRONY UMOWY BEZWARUNKOWO ZGADZAJĄ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW ZAWARTYCH W UMOWIE PODPISANEJ ZE SPÓŁKĄ IVANTI. IVANTI NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKIEKOLWIEK INNE WARUNKI, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO DOWOLNYCH WARUNKÓW OKREŚLONYCH NA ZAMÓWIENIU KLIENTA LUB FAKTURZE. JEŚLI KLIENT ZAWARŁ ODDZIELNE, PISEMNE POROZUMIENIE Z IVANTI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LUB OFERTY SAAS („ODDZIELNE POROZUMIENIE”), WARUNKI TAKIEGO ODDZIELNEGO POROZUMIENIA POZOSTANĄ W MOCY, A POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, NINIEJSZA UMOWA ZASTĄPI I ZANEGUJE WSZELKIE TAKIE ODDZIELNE POROZUMIENIA W CAŁOŚCI, JEŚLI OSOBNA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA POMIĘDZY KLIENTEM A DOWOLNĄ Z PONIŻSZYCH JEDNOSTEK:
-    FRONTRANGE SOLUTIONS USA INC.;
-    FRONTRANGE SOLUTIONS UK LIMITED;
-    FRONTRANGE SOLUTIONS ASIA PACIFIC PTY LIMITED;
-    HEAT SOFTWARE USA INC.;
-    HEAT SOFTWARE UK LIMITED; LUB
-    HEAT SOFTWARE ASIA PACIFIC PTY LIMITED.

Wszelkie odniesienia do „Ivanti” oznaczają jednostkę określoną poniżej, w tym samym regionie geograficznym, w którym znajduje się Klient:
•    Ivanti, Inc., spółka założona zgodnie z prawem stanu Delaware, dla licencji nabywanych na terenie Ameryki Południowej i Północnej, poza Brazylią.
•    Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda, spółka brazylijska, dla licencji nabywanych w Brazylii.
•    Ivanti Software K.K., spółka japońska, dla licencji nabywanych w Japonii.
•    Ivanti Software (Pekin) Co., Ltd., spółka chińska, dla licencji nabywanych w Chinach.
•    Ivanti International Limited, spółka irlandzka, dla licencji udzielanych na produkty markowe Wavelink i Naurtech, nabywanych w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku.
•    Ivanti U.K. Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Anglii i Walii, we wszystkich innych lokalizacjach.
     
1.    DEFINICJE.  Określone terminy pisane wielką literą otrzymują znaczenie przypisane im w niniejszej Umowie.

 1. „Spółka powiązana” oznacza każdą jednostkę prawną, która kontroluje, jest kontrolowana przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą Klienta bądź spółki Ivanti (w zależności od wymogów); gdzie „kontrola” oznacza własność ponad pięćdziesięciu procent (50%) papierów wartościowych z prawem głosu. 
 2. Urządzenie” oznacza każde urządzenie elektroniczne korzystające z Oprogramowania, w tym, lecz nie ograniczając do (a) urządzeń fizycznych, takich jak komputer, urządzenie podręczne, stacja robocza, konsola, serwer lub jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne; (b) urządzeń wirtualnych, takich jak system operacyjny, który może działać równolegle z innym systemem operacyjnym w ramach jednego urządzenia fizycznego; lub (c) elektronicznej bądź wirtualnej skrzynki pocztowej (np. skrzynka poczty elektronicznej).
 3. Dokumentacja
 4. ” oznacza wszelkie oficjalne instrukcje obsługi produktu, informacje o wersji i podręcznik użytkownika przekazane przez Ivanti wraz z Oprogramowaniem, w formie elektronicznej lub papierowej, podane do wiadomości publicznej przez spółkę Ivanti. 
 5. „Faktura” oznacza odpowiednią wycenę, zamówienie i/lub fakturę Ivanti lub Sprzedawcy.
 6. „Usługi profesjonalne” odnoszą się do wszelkich usług instalacyjnych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych oferowanych przez spółkę Ivanti lub jej podwykonawców, w zakresie ustalonym w warunkach zlecenia, podpisanych przez obie Strony zgodnie z niniejszą Umową.
 7. „Sprzedawca” oznacza upoważnionego sprzedawcę lub dystrybutora Ivanti.
 8. „Oferta SaaS” oznacza przekazanie przez spółkę Ivanti Oprogramowania zgodnie z Licencją Subskrypcyjną, w ramach usługi hostowanej na mocy niniejszej Umowy. 
 9. „Oprogramowanie” oznacza produkt(-y) autorskiego oprogramowania Ivanti, udostępnionego przez Ivanti w formie kodu obiektowego zgodnie z niniejszą Umową, czy to na lokalnych serwerach czy w ramach Oferty SaaS, obejmujące wszelką Dokumentację, Aktualizacje i Nowe wersje.
 10. „Usługi wsparcia technicznego i utrzymania” odnoszą się do usług wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania udostępnionego przez Ivanti zgodnie z niniejszą Umową.
 11. „Aktualizacje” oznaczają wszelkie aktualizacje, drobne ulepszenia, korekty, usuwanie błędów oprogramowania, poprawki lub funkcje dodawane do lub usuwane z Oprogramowania, nie obejmujące żadnego nowego oprogramowania lub funkcjonalności, które spółka Ivanti oddzielnie wprowadza na rynek i sprzedaje.
 12. „Nowa wersja” odnosi się do dopuszczenia do obrotu produktu, który zastępuje wcześniejszą wersję takiego produktu.
 13. „Użytkownik” oznacza osobę zatrudnioną przez lub w inny sposób świadczącą usługi (jako niezależny wykonawca lub na innej zasadzie) na rzecz Klienta, która korzysta z Oprogramowania. 


2.    UDZIELENIE LICENCJI. 

 1. Licencja Oprogramowania. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w zakresie w jakim Klient nabywa licencję na Oprogramowanie od spółki Ivanti lub Sprzedawcy, spółka Ivanti udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie) na kopiowanie i korzystanie z Oprogramowania, zgodnie z: (i) Dokumentacją; (ii) liczbą nabytych licencji; oraz (iii) Typem Licencji i Modelem Licencji (obydwa zdefiniowane poniżej). Korzystanie z Oprogramowania jest ściśle ograniczone do liczby, Typu licencji i Modelu licencji zakupionych i opłaconych przez Klienta.

  Użytkownicy mogą korzystać i/lub uruchamiać Oprogramowanie wyłącznie w imieniu lub na rzecz Klienta lub odpowiednich Spółek powiązanych, zgodnie z nabytą licencją i warunkami niniejszej Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania dowolnych Użytkowników, przy czym wszelkie działania Użytkowników, które stanowiłyby naruszenie postanowień Umowy, jeśli wykonane przez Klienta, zostaną uznane za naruszenie Umowy. Klient może wykonać jedną, niezmienioną kopię Oprogramowania, wyłącznie w celu archiwizacji.

  Spółka Ivanti udostępnia Oprogramowanie w ramach dwóch (2) ogólnych typów licencji („Typy licencji”):
  ”Licencja bezterminowa”.Licencja na użytkowanie Oprogramowania, która nie jest ograniczona w czasie w okresie użytkowania, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
  ”Licencja subskrypcyjna”. Ograniczona w czasie licencja na użytkowanie Oprogramowania, która wygasa po upływie określonego terminu. Oprogramowanie przekazane na podstawie Licencji subskrypcyjnej może zawierać kod dezaktywujący, który dezaktywuje Oprogramowanie po wygaśnięciu terminu subskrypcji. 

  W ramach Typów licencji, spółka Ivanti oferuje następujące sześć (6) modeli licencji („Modele licencji”):
  ”Licencja bezterminowa”.Licencja na użytkowanie Oprogramowania, która nie jest ograniczona w czasie w okresie użytkowania, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
  ”Licencja subskrypcyjna”. Ograniczona w czasie licencja na użytkowanie Oprogramowania, która wygasa po upływie określonego terminu. Oprogramowanie przekazane na podstawie Licencji subskrypcyjnej może zawierać kod dezaktywujący, który dezaktywuje Oprogramowanie po wygaśnięciu terminu subskrypcji.
  ”Licencja przypisana do użytkownika”. W ramach modelu Licencji przypisanej do użytkownika, Oprogramowanie może być użytkowane przez określonego Użytkownika, na dowolnej liczbie Urządzeń tego Użytkownika. Niemniej, Klient nie może przenieść licencji z jednego Użytkownika na drugiego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Każdy Użytkownik musi posiadać licencję.
  ”Licencja imienna”. W ramach modelu Licencji imiennej, Klient upoważnia pojedynczego Użytkownik do uruchomienia lub korzystania z Oprogramowania, niezależnie od tego czy korzysta z Oprogramowania. Niemniej, Klient nie może przenieść licencji z jednego Użytkownika na drugiego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Każdy Użytkownik musi posiadać własną licencję.
  ”Licencja współużytkowania”. Zgodnie z modelem współużytkownika, licencje są wymagane dla maksymalnej liczby Użytkowników upoważnionych przez Klienta do uruchomienia lub korzystania z Oprogramowania w ciągu ostatnich trzydziestu (30) dni (każdy zwany „Współużytkownikiem”), niezależnie od liczby połączeń wykonanych przez taką osobę. Każdy Współużytkownik musi posiadać licencję.
  ”Licencja przypisana do Urządzenia”. W ramach modelu przypisania do Urządzenia, licencje są wymagane dla każdego Urządzenia, fizycznego lub wirtualnego, na którym zostało zainstalowane Oprogramowanie.
  ”Licencja ograniczona do Urządzenia”. Zgodnie z modelem Licencji ograniczonej do Urządzenia, licencje muszą być udzielane dla każdego Urządzenia, na którym zostało zainstalowane Oprogramowanie, i - w razie przypadkowego zniszczenia - mogą być przenoszone wyłącznie na ten sam model i markę Urządzenia
  “Enterprise License Agreement” lub “ELA”. W ramach umowy Enterprise License Agreement lub modelu ELA, Oprogramowanie może być użytkowane przez pracowników Klienta, wykonawców i pośredników, na dowolnej liczbie Urządzeń tego Użytkownika. Każdy pracownik, wykonawca i pośrednik Klienta musi posiadać jedną (1) licencję, niezależnie od tego, czy taki pracownik, wykonawca lub pośrednik faktycznie korzysta z Oprogramowania.
   
 2.  Faktura musi określać Typ Licencji, Model Licencji i sposób dostarczenia Oprogramowania, które nabywa Klient.
   
 3.  Ocena. Jeśli Oprogramowanie zostało przekazane Klientowi do celów oceny i jako wersja próbna, wtedy, niezależnie od jakichkolwiek postanowień umownych stanowiących inaczej, Klient może wykorzystać Oprogramowanie wyłącznie na potrzeby demonstracji wewnętrznej, testów lub oceny w środowisku nieprodukcyjnym, i w przedziale czasu ustalonym w kluczu licencyjnym (jeśli przedział ten nie został określony, wynosi czterdzieści pięć (45) dni od daty dostarczenia), po czym Oprogramowanie może zostać automatycznie zdezaktywowane. Klient przyznaje, że spółka Ivanti nie ma obowiązku umożliwić dalszego korzystania z Oprogramowania po dacie wygaśnięcia. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, WERSJA PRÓBNA OPROGRAMOWANIA JEST DOSTARCZANA „TAK, JAK JEST”, BEZ ŻADNEGO WSPARCIA ANI GWARANCJI, DOMNIEMANYCH BĄDŹ WYRAŹNYCH. 


3.    OFERTA SAAS.

 1. Warunki uzupełniające do Oferty SaaS.  W przypadku, gdy Klient nabywa Oprogramowanie w formie Oferty SaaS, zgodnie z Fakturą, jako ofertę SaaS lub ofertę w chmurze, Klient tym samym zgadza się i akceptuje warunki zawarte w niniejszej Umowie oraz Warunki uzupełniające do Oferty Saas, dostępne na stronie: https://www.ivanti.com/company/legal/saas. 
 2. Opłata za przywrócenie. W przypadku, gdy Klient nabywa Oprogramowanie w formie Oferty SaaS i pod koniec Okresu umownego lub Okresu przedłużenia wyrazi chęć zmiany części Oprogramowania dostarczanego przez Ivanti w ramach Oferty Saas na Licencję bezterminową na lokalnym serwerze, spółka Ivanti może obciążyć Klienta jednorazową opłatą za przywrócenie w wysokości dziesięciu procent (10%) kosztów Oferty SaaS zgodnie Fakturą. 


4.    ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT.Spółka Ivanti wdrożyła model ELA w celu umożliwienia klientom zakupu różnych pakietów produktów Oprogramowania na potrzeby użytkowania w całym przedsiębiorstwie, zgodnie z Licencją Subskrypcyjną („Oferta ELA”). Więcej szczegółowych informacji na temat produktów Oprogramowania, udziałów licencji analitycznych i licencji serwerowych zawartych w każdej Ofercie ELA znajduje się w podręczniku programu ELA na stronie: https://rs.ivanti.com/legal/ela-program-guide.pdf. W przypadku, gdy Klient nabywa Oprogramowanie w ramach modelu ELA, zgodnie z Fakturą, zastosowanie znajdują następujące warunki: 

 1. Liczba Użytkowników. Klient zgadza się i oświadcza, że wraz z chwilą nabycia, liczba licencji określona na Fakturze jest większa lub równa całkowitej liczbie pracowników, wykonawców i pośredników Klienta („Liczba Użytkowników”). Spółka lub Spółki Powiązane Klienta mogą korzystać z zakupionego Oprogramowania zgodnie z ELA tylko wtedy, gdy Klient podał w Liczbie Użytkowników całkowitą liczbę pracowników, wykonawców i pośredników w takiej Spółce powiązanej lub Spółkach powiązanych.
 2. True-Forward Klient ma obowiązek podać spółce Ivanti aktualną Liczbę Użytkowników przynajmniej trzydzieści (30) dni, lecz nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed każdym okresem rocznym w trakcie obowiązywania Umowy. Każde zwiększenie Liczby Użytkowników zostanie uwzględnione w formie dodatkowych licencji i zawarte na fakturze wystawionej dla Klienta za kolejny okres roczny. Klient nie będzie obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu takiego zwiększenia Liczby Użytkowników, chyba że doszło do nadmiernego zwiększenia z powodu fuzji, nabycia lub rozwoju. Liczby Użytkowników nie można zmniejszyć w żadnym czasie w Okresie umownym, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione między Stronami w formie pisemnej. 


5.    OGRANICZENIA.Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży. Klient nie może wykorzystywać Oprogramowania w dowolnym celu wykraczającym poza zakres ustalony w licencjach przyznanych zgodnie z Umową, natomiast spółka Ivanti lub jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie pozostałe prawa. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego i z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, Klient nie ma prawa (i nie może dopuścić, by jakikolwiek Użytkownik bądź strona trzecia miała prawo): (a) upoważniać ani zezwalać na dostęp do lub użytkowanie Oprogramowania przez osoby inne niż Użytkownicy; (b) cedować, udzielać podlicencji, dystrybuować, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie nowacji ani w inny sposób przenosić lub przekazywać Oprogramowania dowolnej stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Ivanti, poza przypadkami określonymi w postanowieniach Umowy dotyczących cesji, ani też ujawniać klucza licencyjnego do Oprogramowania jakimkolwiek stronom trzecim; (c) ustanawiać zastawu jako zabezpieczenia lub w inny sposób obciążać praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy; (d) zmieniać, dopasowywać lub tworzyć utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania (lub dowolnej ich części); (e) dokonywać dekompilacji, demontażu, inżynierii wstecznej ani podejmować jakichkolwiek prób w celu uzyskania kodu źródłowego dowolnej części Oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie w jakim: (i) obowiązujące prawo wyraźnie zezwala na tego typu działania, pomimo wskazanego ograniczenia; lub (ii) działania te muszą zostać podjęte w celu usunięcia zmian wprowadzonych do bibliotek otwartego oprogramowania używanych przez Oprogramowanie; (f) korzystać z Oprogramowania jako usługodawcy lub dostawcy usługi dla stron trzecich; (g) obchodzić lub próbować obejść jakiekolwiek ograniczenia techniczne Oprogramowania; ani (h) usuwać, zmienić lub ukrywać jakiekolwiek informacje dotyczące własności lub legendy z Oprogramowania bądź jego kopii.
  Klient niniejszym zgadza się, że zanim wykona swoje prawa w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, na mocy których możliwe jest podjęcie powyższych działań w celu uzyskania pewnych informacji o Oprogramowaniu, bez zgody spółki Ivanti, najpierw zwróci się do spółki Ivanti z pisemną prośbą o przekazanie takich informacji, szczegółowo opisując powód swojej prośby. Tylko w przypadku, gdy spółka Ivanti, wedle własnego uznania, odrzuci prośbę Klienta, Klient będzie mógł wykonać swoje prawa ustawowe.  

6.    TYTUŁ WŁASNOŚCI.Spółka Ivanti i jej licencjodawcy (jeśli dotyczy) zachowują wszelkie prawa, tytuły własności i udziały we własności, łącznie z patentami, prawami autorskimi, tajemnicami handlowymi, znakami towarowymi, prawami osobistymi i innymi prawami własności intelektualnej do Oprogramowania. Spółka Ivanti wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy w sposób domniemany. 

7.    USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA.Standardowe usługi wsparcia technicznego i utrzymania, Aktualizacje i Nowe wersje są zawarte w cenie Oprogramowania, jeśli Oprogramowanie jest nabywane w ramach Licencji subskrypcyjnej, jako Oferta SaaS lub ELA.   Klient może osobno nabyć lub zaktualizować Usługi wsparcia technicznego i utrzymania w związku z Oprogramowaniem. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, Klient nie jest uprawniony do żadnych Aktualizacji bądź Nowych wersji, chyba że nabył Usługi wsparcia technicznego i utrzymania dla Oprogramowania. W przypadku, gdy Klient nabędzie Usługi wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania musi je wykupić i utrzymywać dla wszystkich licencji Oprogramowania. Wszelkie Usługi wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania podlegają bieżącym Warunkom uzupełniającym Ivanti w ramach Usług wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania, dostępnym na stronie http://www.ivanti.com/company/legal/support-terms oraz odpowiedniej polityce wycofywania z eksploatacji, dostępnej pod adresem https://forums.ivanti.com/s/article/End-of-Life.

8.    PROFESJONALNE USŁUGI I SZKOLENIA.

 1. Zestawienie prac.   Klient może zlecić Ivanti świadczenie określonych Profesjonalnych usług na podstawie zestawienia prac lub podobnego dokumentu, w formie drukowanej lub dostępnego online, opisującego zadania lub usługi jakie mają być świadczone (”ZP”, ang. „SOW”). Każde ZP zostanie włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie oraz będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy, a w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a ZP, postanowienia niniejszej Umowy otrzymują pierwszeństwo.
 2. Współpraca z Klientem. Klient będzie współpracował z Ivanti oraz zapewni wszelkie informacje i wsparcie, wymagane w uzasadnionym stopniu przez Ivanti w celu świadczenia Profesjonalnych usług, w tym, między innymi, dostęp do odpowiednio skonfigurowanych komputerów, produktów oprogramowania oraz obowiązujących haseł, w terminach wymaganych przez Ivanti. Klient będzie ponadto wykonywał swoje pozostałe obowiązki wynikające z ZP.
 3. Odraczanie i zmiana harmonogramu. W braku odmiennych ustaleń pomiędzy Stronami w formie pisemnej, w przypadku opóźnienia lub zmiany terminu realizacji projektu obejmujące Profesjonalne usługi o mniej niż (10) dni roboczych lecz więcej niż pięć (5) dni roboczych przed datą rozpoczęcia projektu, Klient zapłaci na rzecz Ivanti opłatę równą wartości opłat podanych za jeden (1) dzień realizacji Profesjonalnych usług w ramach projektu, lub kwotę 2 500 USD, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jeśli Klient przełoży lub zmieni datę realizacji projektu o mniej niż o pięć (5) dni roboczych przed datą rozpoczęcia projektu, będzie musiał zapłacić na rzecz Ivanti kwotę o wartości równej: (i) liczbie dni świadczenia Profesjonalnych usług, których termin realizacji został przesunięty; (ii) jednego (1) tygodnia świadczenia Profesjonalnych usług zgodnie z projektem, tak jakby usługi te zostały w pełni zrealizowane lub (iii) kwocie 12 500 USD, w zależności która z wymienionych wartości okaże się najniższa. Wszelkie zmiany terminów świadczenia Profesjonalnych usług na podstawie ZP będą zawsze podlegać kryteriom dotyczącym realizacji ZP i/lub ostatecznym terminom realizacji podanym w ZP.
 4. Praktyki wdrożeniowe. Ivanti wykorzystuje, opracowuje i ulepsza procesy, procedury, najlepsze praktyki, kody oprogramowania komputerowego, ogólną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, koncepcje, know-how oraz techniki wdrożeniowe (razem zwane „Praktykami wdrożeniowymi”), świadcząc usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne na rzecz wielu klientów. Klient korzysta z Praktyk wdrożeniowych i potwierdza, że Ivanti posiada prawa własności oraz prawa użytkowania Praktyk wdrożeniowych wedle własnej gestii, w tym Praktyki wdrożeniowe opracowane lub ulepszone w trakcie świadczenia Profesjonalnych usług na rzecz Klienta, o ile Praktyki wdrożeniowe nie obejmują wykorzystywania lub powoływania się na Informacje poufne (zdefiniowane poniżej). Ivanti udziela Klientowi niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, bezpłatnej i ograniczonej licencji na stosowanie Praktyk wdrożeniowych w organizacji Klienta, w celach w jakich świadczone były Profesjonalne usługi. Jeśli Profesjonalne usługi obejmują produkty oprogramowania Ivanti, na które Klientowi udzielono licencji na podstawie oddzielnej umowy licencyjnej, w odniesieniu do takiego produktu oprogramowania Ivanti zastosowanie mają wyłącznie warunki określone w takiej oddzielnej umowie licencyjnej. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie materiały przekazane Klientowi przez Ivanti w związku z Profesjonalnymi usługami pozostaną własnością Klienta.
 5. Podróże służbowe. Ilość czasu, jaką Ivanti spędzi w siedzibie Klienta realizując Profesjonalne Usługi jest ustalana wedle uznania kierownika ds. projektu spółki Ivanti. W przypadku, gdy Klient zdecyduje, że Ivanti powinno spędzić więcej czasu w siedzibie Klienta niż zalecił kierownik ds. projektu, spółka Ivanti wystawi fakturę, a Klient zgodzi się pokryć wszelkie koszty podróży Ivanti związane z dodatkowym czasem spędzonym w siedzibie Klienta.
 6. Szkolenia. Klient może także zakupić szkolenie w Globalnej Akademii Ivanti. Płatność za szkolenia odbywa się na podstawie zakupu pojedynczej licencji (1 Użytkownik) lub licencji dla przedsiębiorstwa „enterprise” (10 Użytkowników). Istnieje również możliwość kupienia prywatnych szkoleń. W przypadku odwołania prywatnego szkolenia w siedzibie Klienta, Klient ma obowiązek uiścić opłatę anulacyjną w wysokości pięćdziesięciu procent (50%) całkowitej opłaty za kurs, jeśli odwołanie nastąpiło do jednego (1) tygodnia przed datą rozpoczęcia kursu, lub w wysokości stu procent (100%) całkowitej opłaty za kurs, jeśli Klient w ogóle nie uczęszczał na zajęcia lub odwołał swoje uczestnictwo w okresie krótszym niż (1) tydzień od daty rozpoczęcia kursu. Zamówienia na szkolenia w Globalnej Akademii Ivanti i Usługi profesjonalne tracą ważność, jeśli nie zostaną zrealizowane w ciągu jednego (1) roku od daty złożenia zamówienia.


9.    PŁATNOŚĆ.Klient zgadza się zapłacić, bez jakichkolwiek potrąceń bądź odliczeń, kwoty zawarte na fakturze.   Opłaty z tytułu Usług wsparcia technicznego i utrzymania należy uiścić z góry przed rozpoczęciem okresu ich obowiązywania.  Opłaty z tytułu przedłużenia stają się wymagalne w dniu lub przed coroczną datą odnowienia. Opłaty z tytułu Oprogramowania nabytego w ramach Licencji subskrypcyjnej, Oferty SaaS lub ELA należy uiścić albo i) w formie kwoty ryczałtowej za cały Okres umowny lub Okres przedłużenia w momencie zakupu albo ii) zgodnie z rocznym harmonogramem płatności za każdy rok Okresu umownego lub Okresu przedłużenia, jaki został ustalony na fakturze. 
Spółka Ivanti zobowiązuje się świadczyć Usługi profesjonalne zgodnie z obowiązującą wyceną, łącznie z dzienną dietą za podróże służbowe i zakwaterowanie. Usługi profesjonalne będą realizowane na podstawie (a) przedpłaty, której kwota zostanie uwzględniona na fakturze po otrzymaniu zlecenia zakupu lub (b) według czasu pracy i zużytych materiałów uwzględnionych na miesięcznej fakturze w formie wykonanych „Usług profesjonalnych”. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że w odpowiednim ZP wyraźnie stwierdzono inaczej. 

O ile nie ustalono inaczej, wszelkie tego typu opłaty stają się należne w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, w dolarach amerykańskich, euro lub funtach brytyjskich, w zależności od lokalnej waluty podmiotu zamawiającego Ivanti bądź Sprzedawcy lub zgodnie z innymi wytycznymi wskazanymi na fakturze. Przy każdym zamówieniu, należy przekazać wydruk z numerem zamówienia oraz numer identyfikacyjny VAT (tam, gdzie dotyczy).
W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie będzie to rozumiane jako zgoda Klienta, by spółka Ivanti obciążyła go odsetkami w minimalnej wysokości półtora procenta (1,5%) miesięcznie lub maksymalnej wysokości oprocentowania dozwolonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które to odsetki będą codziennie naliczane zbiorczo od zaległego salda do dnia całkowitej spłaty. Klient zgadza się zwrócić spółce Ivanti wszelkie uzasadnione koszty, w tym opłaty za czynności prawne i koszty powiązane, jakie Ivanti ponosi w przypadku opóźnionych płatności i odsetek. Spółka Ivanti jest uprawniona do anulowania wszelkich licencji i usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem wystosowanym do Klienta, z trzydziestodniowym (30) pisemnym wyprzedzeniem, jeśli Klient nie ureguluje wymaganych opłat w terminie. W przypadku, gdy Klient nie ureguluje bezspornych kwot z tytułu dowolnej Oferty SaaS, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, spółka Ivanti ma prawo, oprócz innych praw lub środków prawnych, zawiesić dostęp Klienta do Oferty SaaS, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta, do czasu całkowitego uregulowania przez niego należności.

O ile w Umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie opłaty dokonywane przez Klienta (czy to na rzecz Ivanti czy Sprzedawcy) są bezzwrotne i nie mogą być wykorzystane w celu uzyskania kredytu na zakup innego Oprogramowania.
W przypadku, gdy Klient będzie miał zastrzeżenia co do jakichkolwiek opłat, podatków lub innych kosztów naliczanych przez Sprzedawcę lub Ivanti zgodnie z niniejszą Umową, Klient ma obowiązek poinformować spółkę na piśmie o spornej kwocie oraz przekazać wszelkie odpowiednie informacje dotyczące uzasadnienia takiego sprzeciwu.   Spółka Ivanti ma obowiązek potwierdzić otrzymanie powyższych informacji w formie pisma przesłanego do Klienta. Strony wyrażają zgodę, by współpracować ze sobą w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów dotyczących kwot pieniężnych.   Jeśli Klient nie przekaże spółce Ivanti zawiadomienia w sprawie spornej kwoty, w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od daty otrzymania faktury opiewającej na taką kwotę, wartość ta zostanie uznana za bezsporną i wymagalną.
Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT, podatku od sprzedaży i innych należnych podatków, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Jeśli jakiekolwiek podatki u źródła, od sprzedaży, od wartości dodanej, od użytkowania itp. lub opłaty rządowe, oceny należności lub inne płatności staną się wymagalne w związku z niniejszą Umową, Klient zgadza się je opłacić wraz z pozostałymi płatnościami. W przypadku, gdy spółka Ivanti będzie musiała dokonać powyższych płatności, Klient zgadza się zwrócić jej wszelkie tego typu koszty, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie.

10.    POUFNOŚĆ.Każda Strona zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać żadnym stronom trzecim (poza odpowiednimi pracownikami lub personelem każdej ze Stron lub gdy jest to wymagane przez prawo bądź dowolny organ prawny lub regulacyjny) jakichkolwiek Informacji poufnych, które mogą być przekazywane w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. „Informacje poufne” oznaczają informacje niepubliczne, przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie, pośrednio lub bezpośrednio, w formie pisemnej, ustnej lub na zasadzie kontroli przedmiotów materialnych (w tym, między innymi, w formie wycen, tajemnic handlowych, planów produktowych, produktów, usług, klientów, Oprogramowania, projektów, wynalazków, procesów, rysunków, materiałów inżynieryjnych, informacji na temat konfiguracji sprzętu komputerowego, informacji marketingowych lub finansowych), które to informacje zostały określone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub w podobny sposób. Informacje przekazywane w formie ustnej będą uznawane za Informacje poufne, jeśli zostały określone jako Informacje poufne w momencie ich ujawnienia lub jeśli ze względu na swój charakter powinny być, z racjonalnego punktu widzenia, uznane za poufne przez Stronę otrzymującą. Informacje poufne obejmują postanowienia niniejszej Umowy, wszelkie informacje niepubliczne związane z dowolnym Oprogramowaniem oraz powiązane z nimi szkolenia i Dokumentację wraz z towarzyszącymi jej materiały, niezależnie od tego, czy zostały oznaczone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub w podobny sposób. Informacje poufne mogą także zawierać informacje ujawnione jednej Stronie przez jedną lub kilka stron trzecich. Niezależnie od powyższego, Informacje poufne nie obejmują: (a) informacji ogólnodostępnych przed datą ich ujawnienia przez Stronę ujawniającą; (b) informacji ogólnodostępnych po dacie ich ujawnienia Stronie otrzymującej przez Stronę ujawniającą, przy braku działań lub niepodjęciu działań przez Stronę otrzymującą; (c) informacji, które znajdowały się w posiadaniu Strony otrzymujące w momencie ujawnienia przez Stronę ujawniającą (według akt i zapisów Strony otrzymującej) przed datą ujawnienia; (d) informacji, które Strona otrzymująca dostała od strony trzeciej, bez naruszenia jej obowiązku zachowania poufności; lub (e) informacji niezależnie opracowanych przez stronę trzecią, bez korzystania ani dokonywania odniesień do Informacji poufnych Strony ujawniającej (na podstawie dokumentacji i innych wiarygodnych materiałów dowodowych będących w posiadaniu Strony otrzymującej).   Niezależnie od powyższych zobowiązań, Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne Strony ujawniającej, w ograniczonym zakresie wymaganym przez prawo, pod warunkiem, że przed dokonaniem takiego ujawnienia, Strona otrzymująca niezwłocznie poinformuje o tym wymogu Stronę ujawniającą, tak by Strona ujawniająca miała wystarczająco dużo czasu na uzyskanie nakazu zabezpieczającego lub innej formy zabezpieczenia.

11.    ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

 1. Obrona przed Roszczeniami z tytułu naruszenia. Spółka Ivanti zobowiązuje się przygotować, na swój koszt, obronę lub ugodę dla Klienta w związku z dowolnym roszczeniem, postępowaniem lub powództwem wniesionym przez stronę trzecią przeciwko Klientowi w związku z domniemanymi zarzutami naruszania lub sprzeniewierzenia patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej na skutek korzystania z Oprogramowania („Roszczenie z tytułu naruszenia”). Klient ma obowiązek (a) niezwłocznie zawiadomić spółkę Ivanti na piśmie o powstaniu Roszczenia z tytułu naruszenia; (b) udzielić spółce Ivanti pełnej kontroli nad przygotowaniem obrony lub ugody w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia; (c) zapewnić wsparcie w związku z obroną i ugodą dotyczącą Roszczenia z tytułu naruszenia, na uzasadnione żądanie spółki Ivanti; oraz (d) przestrzegać wszelkich nakazów sądowych i ugód zawartych w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia. Klient nie ma prawa podjąć obrony ani zawrzeć jakiejkolwiek ugody w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia, bez uprzedniej zgody spółki Ivanti w formie pisemnej. Klient może uczestniczyć w postępowaniu obronnym w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia, na własny koszt i przy współpracy wybranego przez siebie pełnomocnika, z zastrzeżeniem wyłącznej kontroli spółki Ivanti nad taką obroną bądź ugodą, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 2. Zwolnienie z odpowiedzialności w związku z Roszczeniami z tytułu naruszenia. Spółka Ivanti zwalnia Klienta oraz jego Spółki powiązane z odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć następuje kwoty: (a) wszelkie odszkodowania, koszty i honoraria pełnomocników, którymi ostatecznie został obciążony Klient i jego Spółki stowarzyszone w związku z dowolnym Roszczeniem z tytułu naruszenia; (b) wszelkie koszty bieżące, łącznie z uzasadnionymi honorariami pełnomocników, poniesionymi w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym Roszczenia z tytułu naruszenia (inne niż honoraria pełnomocników i koszty zapłacone bez zgody Ivanti, po tym jak spółka zaakceptowała obronę przed Roszczeniem z tytułu naruszenia oraz wydatki poniesione zgodnie z ostatnim zdaniem w poprzednim rozdziale); oraz (c) wszelkie kwoty, które spółka Ivanti zgadza się zapłacić na rzecz strony trzeciej w celu zawarcia ugody w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia.
 3. Zwolnienie z obowiązków. Spółka Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bądź sprzeniewierzenie, w zakresie w jakim powstało lub wynika z (i) użytkowania Oprogramowania w połączeniu z innymi zewnętrznymi produktami lub usługami; (ii) dowolnego aspektu Oprogramowania skonfigurowanego specjalnie dla Klienta w celu zapewnienia zgodności z projektami, wymogami lub specyfikacjami wymaganymi lub przekazanymi przez Klienta lub w jego imieniu; (iii) użytkowania Oprogramowania przez Klienta, dowolnego Użytkownika lub stronę trzecią, w sposób wykraczający poza zakres uprawnień przyznanych na mocy niniejszej Umowy; (iv) korzystania z Oprogramowania przez Klienta, dowolnego Użytkownika lub stronę trzecią w sposób niezgodny z instrukcjami spółki Ivanti; (v) niewykorzystania przez Klienta najnowszej wersji Oprogramowania (łącznie z wszelkimi aktualizacjami lub nowymi wersjami zapewnionymi przez spółkę Ivanti); lub (vi) jakichkolwiek zmian Oprogramowania lub Oferty SaaS wykonanych bez zgody lub pisemnego upoważnienia przez spółkę Ivanti.
 4. Usuwanie skutków naruszenia. W trakcie prowadzenia obrony lub dokonywania ugody w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia, spółka Ivanti może, wedle własnego uznania i na własny koszt: (i) nabyć dla Klienta licencję na dalsze użytkowanie Oprogramowania lub Oferty SaaS; (ii) zamienić lub zmodyfikować rzekomo naruszającą technologię, aby uniknąć zarzutu naruszenia; lub (iii) jeśli powyższe rozwiązania nie są możliwe z handlowego punktu widzenia, w wyłącznej ocenie Ivanti, zwrócić wszelkie koszty w wysokości wcześniej opłaconej Oferty SaaS z dniem rozwiązania licencji lub w formie nadpłaty licencyjnej za używanie Oprogramowania rozłożonej w formie nadpłaty na kolejne trzydzieści sześć (36) miesięcy. Powyższe określa wyłączną odpowiedzialność spółki Ivanti i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi w związku z faktycznym lub domniemanym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony trzeciej przez Oprogramowanie lub Ofertę SaaS. 
 5. Zwolnieni z odpowiedzialności w spółce Ivanti. Klient zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć spółkę Ivanti, jej Spółki powiązane oraz odpowiednich pracowników, członków kierownictwa i dyrektorów („Zwolnieni z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, postępowaniami sądowymi wszczętymi przez dowolną osobę trzecią lub, wedle własnego uznania, zawrzeć ugodę w związku z takimi roszczeniami, powództwami i postępowaniami, które mogą wynikać z (i) nieupoważnionego korzystania przez Klienta z Oprogramowania, Oferty SaaS lub powiązanych usług; (ii) zastosowania się przez spółkę Ivanti do projektów, specyfikacji lub wytycznych Klienta; (iii) nieupoważnionego zmieniania Oprogramowania lub Oferty SaaS; oraz (iv) wytycznych Klienta lub niewykonania przez Klienta obowiązków określonych w Rozdziale 16 punkcie (c) niniejszej Umowy i DPA, Klient ma obowiązek pokryć wszelkie koszty i odszkodowania zasądzone przez sąd na rzecz stron trzecich w związku z powyższymi roszczeniami lub może zawrzeć ugodę ze stroną trzecią, pod warunkiem, że Zwolnieni z odpowiedzialności: (a) niezwłocznie przekażą Klientowi zawiadomienie o złożeniu takiego roszczenia, dzięki czemu Klient nie poniesie szkody w związku z opóźnionym dostarczeniem takiego zawiadomienia; i (b) zapewnią odpowiednie wsparcie w zakresie przygotowania obrony lub ugody, na koszt Klienta.


12.    OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

 1. Ograniczona gwarancja. Spółka Ivanti gwarantuje, że: (i) w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty nabycia, Oprogramowanie będzie działało zgodnie z Dokumentacją, (ii) przez okres obowiązywania licencji subskrypcyjnej na Ofertę SaaS, Oferta SaaS będzie działała zgodnie z Dokumentacją, oraz że (iii) Usługi wsparcia technicznego i utrzymania będą realizowane w sposób profesjonalny i rzetelny.   Jeśli Usługi wsparcia technicznego i utrzymania lub Profesjonalne usługi nie będą świadczone w sposób rzetelny, Klient w ciągu trzydziestu (30) dni od realizacji może złożyć pisemną reklamację z tytułu gwarancji. Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania, chyba, że: (i) Oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane i było zawsze użytkowane zgodnie z Dokumentacją; (ii) nie wprowadzono jakichkolwiek zmian, niczego nie usunięto ani nie dodano jakichkolwiek elementów do Oprogramowania, Oferty SaaS lub Usług wsparcia technicznego i utrzymania i/lub Profesjonalnych usług; (iii) spółka Ivanti otrzymała w okresie gwarancyjnym pisemne zawiadomienie o wadliwości. Spółka Ivanti dołoży wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby przekazać Klientowi Oprogramowanie wolne od wszelkich wirusów i złośliwych programów lub urządzeń do programowania, zaprojektowanych w celu modyfikowania, usuwania, uszkadzania, blokowania lub umożliwiania nieupoważnionego dostępu do Oprogramowania lub danych Klienta.
 2. Wyłączne środki prawne. Całkowita odpowiedzialność spółki Ivanti i jej Sprzedawców oraz wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi zgodnie z gwarancją, oznaczają, wedle wyłącznego uznania Ivanti i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (i) naprawę lub wymianę Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług wsparcia technicznego i utrzymania i/lub Profesjonalnych usług realizowanych zgodnie z gwarancją, w rozsądnym przedziale czasu, (ii) zwrot kosztów poniesionych w związku z nabyciem wadliwego Oprogramowania, Usług wsparcia technicznego i utrzymania i/lub Profesjonalnych usług oraz rozwiązanie niniejszej Umowy i odebranie Klientowi prawa do użytkowania Oprogramowania (z zastrzeżeniem usunięcia przez Klienta wszelkich kopii Oprogramowania, które znajdują się w jego posiadaniu oraz potwierdzenia usunięcia w formie pisemnego zaświadczenia przekazanego spółce Ivanti).
 3. Produkty zewnętrzne. Jakiekolwiek produkty zewnętrzne przekazywane przez spółkę Ivanti i w ten sposób określone na fakturze są dostarczane zgodnie z warunkami obowiązującej umowy zawartej ze stronami trzecimi. Wykorzystywanie dowolnych produktów zewnętrznych przez Klienta oznacza zgodę Klienta na warunki zawarte w takiej umowie. Spółka Ivanti nie ponosi żadnej odpowiedzialności i wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do produktów zewnętrznych. Wszelkie produkty zewnętrzne są dostarczane zgodnie z gwarancją stron trzecich, bez jakiejkolwiek innej gwarancji, czy to wyraźnej czy domniemanej.
 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, OPROGRAMOWANIE, OFERTA SAAS, USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” WRAZ „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, NATOMIAST SPÓŁKA IVANT ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PRZYZNAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, CZY TO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DZIAŁANIA, WARUNKÓW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZENIA, BRAKU ZAKŁÓCEŃ, WARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB JAKOŚCI DANYCH, ANI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU WAD UKRYTYCH BĄDŹ JAWNYCH. SPÓŁKA IVANTI NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB PRZEKAZYWANIE OFERTY SAAS ODBĘDZIE SIĘ BEZ JAKICHKOLWIEK ZAKŁÓCEŃ BĄDŹ BŁĘDÓW ORAZ ŻE WSZELKIE BŁĘDY SĄ MOŻLIWE DO SKORYGOWANIA.  OPROGRAMOWANIE I OFERTA SAAS NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANIE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYTKU LUB DYSTRYBUCJI NA KAŻDYM SPRZĘCIE, DLATEGO NIEZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ, USZCZERBKIEM NA ZDROWIU, SZKODĄ EKOLOGICZNĄ LUB CIĘŻKIMI OBRAŻENIAMI CIAŁA. 


13.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, STRONY PRZYZNAJĄ, ŻE ŻADNA Z NICH, ICH ODPOWIEDNICH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, LICENCJODAWCÓW ANI SPRZEDAWCÓW NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ POTENCJALNYCH ZYSKÓW, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DANYCH, ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB NA SKUTEK UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI LUB NOWYCH WERSJI, OPROGRAMOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, OFERTY SAAS LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ŁĄCZNIE Z USŁUGAMI WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA I/LUB USŁUGAMI PROFESJONALNYMI, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZANIEDBANIE). W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK STRONY, JEJ SPÓŁKI POWIĄZANEJ, LICENCJODAWCY LUB SPRZEDAWCY W ŻADNYM RAZIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI OPŁACONEGO WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA, OFERTY SAAS, WŁAŚCIWYCH USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA LUB USŁUG PROFESJONALNYCH. OGRANICZENIE TO OBOWIĄZUJE NAWET W PRZYPADKU, GDY STRONA, JEJ SPÓŁKI POWIĄZANE, LICENCJODAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA. STRONY PRZYZNAJĄ, ŻE OPŁATY ODZWIERCIEDLAJĄ TAKI PODZIAŁ RYZYKA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA BĄDŹ WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU KLIENTA. OPROGRAMOWANIE NIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE ANI NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH, PODCZAS KTÓRYCH AWARIA OPROGRAMOWANIA MOGŁABY SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE MIENIA, USZKODZENIE CIAŁA LUB ŚMIERĆ. SPÓŁKA IVANTI ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z NINIEJSZYM ROZDZIAŁEM NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU: (A) OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁAT PRZEZ KLIENTA ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 9 (PŁATNOŚCI); LUB JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WNIESIONYCH PRZECIWKO KLIENTOWI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IVANTI, W TYM, MIĘDZY INNYMI PRAW AUTORSKICH DO OPROGRAMOWANIA . 

14.    OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY. 

 1. Okres obowiązywania. Okres obowiązywania niniejszej Umowy stanowi przedział czasu określony na fakturze lub, w przypadku braku określenia takiego przedziału czasu, okres uzgodniony w inny sposób lub okres trwający do momentu rozwiązania niniejszej Umowy („Okres umowny”).   Pod koniec każdego Okresu umownego, niniejsza Umowa będzie automatycznie przedłużana na dodatkowy okres umowny, wynoszący jeden (1) rok, lub zgodnie z ustaleniami Stron („Okres przedłużenia”). Każda Strona ma prawo rozwiązać Umowę pod koniec Okresu umownego lub dowolnego Okresu przedłużenia (liczonego od Daty wejścia w życie) na podstawie 90-dniowego wypowiedzenia przekazanego drugiej Stronie. 
 2. Rozwiązanie z ważnego powodu. Każda Strona ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku, gdy druga Strona (i) rażąco naruszy postanowienia umowne i nie usunie skutków takiego naruszenia (gdy usunięcie skutków naruszenia jest możliwe) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od drugiej Strony lub gdy (ii) druga Strona stanie się niewypłacalna, zostanie ogłoszona jej upadłość, zostanie zlikwidowana bądź rozwiązana lub zaprzestanie prowadzić swoją działalność. 
 3. Wcześniejsze rozwiązanie. W przypadku, gdy Klient rozwiąże Umowę przed końcem Okresu umownego lub Okresu przedłużenia, z powodu innego niż rażące naruszenie postanowień umownych przez spółkę Ivanti, spółka Ivanti będzie mogła oszacować wysokość wszelkich nieopłaconych przez Klienta kwot za pozostały Okres umowny lub Okres przedłużenia i uwzględnić je na fakturze („Opłata z tytułu rozwiązania”). Klient nie będzie miał prawa do żadnego zwrotu pieniędzy ani kredytu na poczet niewykorzystanych płatności w związku z takim rozwiązaniem Umowy.
 4. Skutki rozwiązania. Wraz z rozwiązaniem Umowy, wygasną wszelkie prawa przyznane na jej mocy, a Klient będzie musiał niezwłocznie usunąć i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania, łącznie z kopiami zapasowymi. Wszelkie zobowiązania do uiszczenia opłat lub pokrycia wydatków, łącznie z odpowiednimi Opłatami z tytułu rozwiązania, poniesionymi przed lub w czasie rozwiązania będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy.

15.    KONTROLA. W trakcie obowiązywania Umowy i dwa (2) lata po jej rozwiązaniu lub zakończeniu świadczenia Usług wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania, Klient ma obowiązek prowadzić dokładną i kompletną ewidencję swojego sposobu użytkowania Oprogramowania oraz przekazać tę ewidencję spółce Ivanti na jej żądanie. Spółka Ivanti może dokonać kontroli sposobu użytkowania Oprogramowania przez Klienta w celu sprawdzenia, czy jest ono zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. W ciągu trzydziestu (30) dni od pojawienia się pisemnego żądania, Klient ma obowiązek udzielić spółce odpowiedzi i umożliwić jej (lub osobom upoważnionym przez spółkę Ivanti) przeprowadzenie kontroli sposobu użytkowania Oprogramowania, przy użyciu takich narzędzi i/lub programów komputerowych, które są każdorazowo dostępne dla spółki Ivanti. Spółka Ivanti nie może przeprowadzać kontroli częściej niż raz w roku kalendarzowym i kontrole te muszą odbywać się wyłącznie w ciągu normalnych godzin pracy, po uprzednim zawiadomieniu. Klient zobowiązuje się nie usuwać żadnych rozpowszechnionych licencji, aby zapewnić zgodność przed oczekiwaną kontrolą. Powyższe ograniczenie dotyczące liczby kontroli, jakie spółka może przeprowadzić w roku kalendarzowym, nie dotyczy przypadków, gdy odkryto jakiekolwiek nieprawidłowości. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek pozostałych praw i środków prawnych, w sytuacji, gdy kontrola wykaże jakiekolwiek niedopłaty, Klient ma obowiązek niezwłocznie uregulować braki w płatności na rzecz spółki Ivanti, zgodnie z aktualnym cennikiem za wszystkie licencje i obowiązujące Usługi wsparcia technicznego i utrzymania. Z wyłączeniem Ofert ELA, w sytuacji, gdy niedopłata wynosi ponad pięć procent (5%) wysokości opłat, jakie Klient ma obowiązek uiścić za okres objęty kontrolą, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić spółce Ivanti wszelkie uzasadnione koszty kontroli i koszty za przekroczone korzystanie z licencji oraz obowiązujących Usług wsparcia technicznego i utrzymania za poprzedni rok kalendarzowy.   W przypadku niezastosowania się do żądań spółki Ivanti, Klient dopuszcza się istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w związku z czym spółka Ivanti może ograniczyć funkcjonalność lub uniemożliwić pracę Oprogramowania, oprócz wykonania innych praw i zastosowania środków prawnych dostępnych na mocy niniejszej Umowy.

16.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.   Każda Strona ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji prawnych mających zastosowanie zgodnie z niniejszą Umową, w tym, między innymi, przepisów i regulacji, które dotyczą prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, łącznie z transgraniczną wymianą danych i wymogami w zakresie zawiadamiania o naruszeniu danych zgodnie z obowiązującym prawem. 
 2. Dane. Spółka Ivanti wykorzystuje i przetwarza dane Klienta zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dostępnej pod adresem:  https://www.ivanti.com/company/legal/privacy-policy. 
 3. Dane osobowe w Unii Europejskiej. Jeśli siedziba Klienta mieści się na terenie Unii Europejskiej lub dane, które przechowuje dotyczą podmiotów z Unii Europejskiej, Klient ma obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów zawartych w Załączniku dot. przetwarzania danych https://rs.ivanti.com/legal/dataprocessingaddendum.pdf („DPA”).
 4. Zasady postępowania FedRAMP.  W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu środowiska SaaS FedRAMP, Klient oraz administratorzy jego systemu, pracownicy, wykonawcy, użytkownicy końcowi i pozostałe strony trzecie z dostępem do środowiska SaaS FedRAMP muszą przestrzegać zasad postępowania dostępnych pod adresem: http://www.ivanti.com/company/legal/fedramp.   
 5. Ograniczenia eksportu. Oprogramowanie może podlegać określonym przepisom i regulacjom prawnym w zakresie kontroli eksportu i importu, łącznie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o administracji eksportu (i powiązanych regulacjach), jak również regulacjom amerykańskiego Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa, brytyjskiego Departamentu Innowacji i Umiejętności Biznesowych oraz innych odpowiednich organów. Klient zgadza się, by pośrednio ani bezpośrednio, nie eksportować, ponownie nie eksportować i nie wydawać Oprogramowania ani nie udostępniać Oprogramowania z jakiegokolwiek kraju, jurysdykcji lub osoby, do których eksport, ponowny eksport lub wydanie jest prawnie zabronione. Klient ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa właściwego oraz podjąć wszelkie wymagane działania (łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych licencji eksportowych lub innych zezwoleń władz publicznych) przed eksportem, ponownym eksportem, wydaniem lub udostępnieniem w inny sposób Oprogramowania Użytkownikom spoza swojego kraju zamieszkania.
 6. Użytkownicy końcowi rządu amerykańskiego. Każdy z elementów składowych Oprogramowania jest „produktem handlowym”, zgodnie z definicją zawartą w 48 C.F.R. 2.101, i składa się z „komercyjnego oprogramowania” i/lub „dokumentacji komercyjnego oprogramowania”, zgodnie z 48 C.F.R. 12.212. Na podstawie 48 C.F.R. 12.212, 48 C.F.R. 227.7202-1 i 227.7202-4, wszyscy użytkownicy końcowi rządu amerykańskiego nabywają Oprogramowanie tylko z tymi prawami, które zostały określone w niniejszej Umowie. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte dla lub w imieniu rządu amerykańskiego, wtedy uznaje się i uzgadnia, że Oprogramowanie: (i) powstało na koszt prywatny; (ii) nie zostało zlecone na podstawie kontraktu rządowego; i (iii) nie powstało jako konieczny warunek realizacji kontraktu rządowego.  Amerykańskie agencje i jednostki rządowe oraz inne podmioty działające na podstawie kontraktu rządowego posiadają tylko te prawa i podlegają tylko tym ograniczeniami, jakie zostały zawarte w niniejszej Umowie
 7. Upoważnieni Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient zakupi Oprogramowanie od Sprzedawcy, Klient przyznaje, że Sprzedawca i spółka Ivanti są niezależnymi jednostkami, przy czym Sprzedawca nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu spółki Ivanti, wprowadzania zmian do Umowy ani udzielania jakichkolwiek gwarancji lub składania oświadczeń w jej imieniu, natomiast spółka Ivanti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania dowolnego Sprzedawcy.
 8. Prawo właściwe. Jeśli Umowa została zawarta z Ivanti, Inc. lub Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda podlega prawu stanu Utah, bez względu na kolizję norm prawnych bądź jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub związane z Umową, Klient zgadza się przyjąć wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów stanowych i federalnych w obrębie hrabstwa Salt Lake, w stanie Utah. Natomiast jeśli Umowa została zawarta z Ivanti U.K. lub Ivanti International Limited podlega przepisom prawa angielskiego i walijskiego, bez względu na kolizję norm prawnych bądź jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub w związku z Umową, Klient zgadza się przyjąć wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Londynie, w Wielkiej Brytanii.   Jeśli Umowa została zawarta z Ivanti Software K.K., podlega przepisom prawa japońskiego, bez względu na kolizję norm prawnych bądź jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub w związku z Umową, Klient zgadza się przyjąć wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Tokio, w Japonii.  Jeśli Umowa została zawarta z Ivanti Software (Pekin) Co., Ltd. podlega przepisom prawa chińskiego, bez względu na kolizję norm prawnych bądź jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub w związku z Umową, Klient zgadza się przyjąć wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Pekinie, w Chinach.   Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszej Umowy. 
 9. Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne według obowiązujących przepisów prawa, postanowienie to zostanie pomięte, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umownych. 
 10. Całość porozumienia; Kontrola Umowy w języku angielskim. Niniejsza Umowa, bez ograniczenia do Warunków uzupełniających lub DPA, zawiera pełne i wyłączne porozumienie zawarte między spółką Ivanti a Klientem w związku z Oprogramowaniem, Ofertą SaaS, Usługami wsparcia technicznego i utrzymania oraz Usługami profesjonalnymi, jak również zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne, ustne lub pisemne, porozumienia lub ustalenia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.   Wszelkie dopiski lub inne warunki dotyczące zamówienia lub podobne dokumenty będące w sprzeczności z warunkami Umowy lub mające na celu jakiekolwiek uzupełnienie niniejszych warunków Umowy lub jej załączników, nie będą miały żadnego skutku prawnego. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej Umowy w języku angielskim a jakimkolwiek jej tłumaczenie na inny język, wersja angielska będzie miała moc nadrzędną. O ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, wszelkie korzystanie z Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług wsparcia technicznego i utrzymania oraz Usług profesjonalnych podlegają warunkom niniejszej Umowy.
 11. Brak zrzeczenia się. Niewykonanie ani opóźnione wykonanie jakichkolwiek praw lub środków prawnych przyznanych na mocy niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub środków prawnych ani też nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania takich praw lub środków prawnych. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takich praw nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania takich praw lub środków prawnych.
 12. Brak cesji. Poza przypadkiem przenoszenia całości lub części działalności gospodarczej lub aktywów Strony, czy to w formie fuzji, sprzedaży aktywów, sprzedaży zapasów lub w inny sposób, żadna Strona nie ma prawa scedować, przenieść, obciążyć, podzlecić lub dokonać jakiejkolwiek innej transakcji w związku z całością swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 
 13.  Siła wyższa. Żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe wskutek opóźnienia lub niewykonania dowolnej części niniejszej Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie było spowodowane okolicznościami poza rozsądną kontrolą Stron, w tym, między innymi, przez powódź, pożar, wojnę, atak terrorystyczny, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, jak również działania, nakazy lub ograniczenia rządowe; jednak wyraźnie wyklucza się z powyższego niezdolność do zaspokojenia zobowiązań finansowych. Spółka Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub niewykonania swoich zobowiązań wskutek opóźnienia lub niewykonania zobowiązań przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową.
 14. Prawa stron trzecich. Osoba niebędąca stroną Umowy nie posiada żadnych praw wynikających z Umowy lub przyznawanych zgodnie z Umową.
 15. Zmiany. Jakiekolwiek zmiany w postanowieniach umownych będą wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i podpisane przez obydwie Strony.
 16. Dodatkowe egzemplarze. Umowa może być sporządzona w kilku egzemplarzach, z których każdy będzie traktowany jako oryginał, a łącznie jako ta sama umowa. Umowa może zostać sporządzona osobiście lub drogą elektroniczną i dostarczona w formie fizycznej lub elektronicznej, w postaci pliku PDF („PDF”).  Strony zgadzają się, że elektroniczne podpisanie umowy i jej dostarczenie będą miały taki sam skutek prawny jak w przypadku dostarczenia oryginalnego dokumentu wraz z oryginalnymi podpisami oraz że każda Strona może przesłać egzemplarz Umowy faksem, w formacie PDF lub z e-podpisem jako jej dowód sporządzenia i dostarczenia przez obydwie Strony, który będzie traktowany jak dokument opatrzony podpisem odręcznym. 
 17. Utrzymanie w mocy. Rozdziały 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
 18. Dane kontaktowe. Prosimy kierować zawiadomienia prawne lub pozostałą korespondencję na adres spółki: Ivanti, Inc., to 698 West 10000 South, South Jordan, UT 84095, Do wiadomości:  Dział prawny. 


Wersja 2.19