UMOWA LICENCYJNA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH IVANTI

WAŻNE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA OPROGRAMOWANIE IVANTI LUB ELEMENTY OFERTY SAAS, ICH INSTALACJĄ, KONFIGURACJĄ I/LUB KORZYSTANIEM Z NICH. NINIEJSZY DOKUMENT OPISUJE RELACJE MIĘDZY WŁAŚCIWYM PODMIOTEM IVANTI, OKREŚLONYM ZGODNIE Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM („IVANTI”), A UŻYTKOWNIKIEM (KAŻDY PODMIOT IVANTI I UŻYTKOWNIK BĘDA ROZDZIELNIE ZWANI „STRONĄ”, A ŁĄCZNIE „STRONAMI”). NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA RÓWNIEŻ ODNIESIENIE DO JEDNEGO LUB KILKU DOKUMENTÓW DODATKOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY WŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU POPRZEZ ODNIESIENIE („WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE”) (ŁĄCZNIE Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM ZWANE „UMOWĄ”). NINIEJSZA UMOWA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEJ WARUNKÓW („DATA WEJŚCIA W ŻYCIE”). INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB ELEMENT OFERTY SAAS, KONFIGURUJĄC JE I/LUB KORZYSTAJĄC Z NICH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JEST UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA PODMIOTU LUB OSOBY OKREŚLONEJ JAKO KLIENT („UŻYTKOWNIK”) NINIEJSZĄ UMOWĄ Z FIRMĄ IVANTI ORAZ BEZWARUNKOWO WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ JEJ WARUNKAMI I PRZYSTĄPIENIE DO NIEJ. FIRMA IVANTI NIE WYRAŻA ZGODY NA ŻADNE INNE WARUNKI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NA WARUNKI ZAWARTE W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA ZAKUPU LUB FAKTURACH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWARŁ Z FIRMĄ IVANTI ODDZIELNĄ PISEMNĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA LUB ELEMENTU OFERTY SAAS („ODDZIELNA UMOWA”), WARUNKI TAKIEJ ODDZIELNEJ UMOWY POZOSTAJĄ W PEŁNEJ MOCY, A NINIEJSZA UMOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NINIEJSZA UMOWA ZASTĄPI I ZANEGUJE W CAŁOŚCI KAŻDĄ TAKĄ ODRĘBNĄ UMOWĘ, JEŚLI TAKA ODRĘBNA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A KTÓRYMKOLWIEK Z PONIŻSZYCH PODMIOTÓW:

• FRONTRANGE SOLUTIONS USA INC.;

• FRONTRANGE SOLUTIONS UK LIMITED;

• FRONTRANGE SOLUTIONS ASIA PACIFIC PTY LIMITED;

• HEAT SOFTWARE USA INC.;

• HEAT SOFTWARE UK LIMITED;

• HEAT SOFTWARE ASIA PACIFIC PTY LIMITED LUB

• LUMENSION SECURITY, INC.

Wszystkie odniesienia do „Ivanti” oznaczają podmiot określony poniżej w tym samym regionie geograficznym co Użytkownik:.

• Ivanti, Inc., a Delaware corporation, w obu Amerykach, z wyjątkiem Brazylii.

• Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda, spółka brazylijska w Brazylii.

• Ivanti Software K.K., spółka japońska w Japonii.

• Ivanti Software Technology (Beijing) Co., Ltd., spółka chińska w Chinach.

• Ivanti International Limited, spółka irlandzka w zakresie produktów i usług marek Wavelink i Naurtech w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

• Ivanti UK Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii, we wszystkich innych lokalizacjach.

1. DEFINICJE. Niektóre terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej w niniejszej Umowie.

a. „Podmiot powiązany” oznacza dowolną osobę prawną, która kontroluje, jest kontrolowana przez Użytkownika lub firmę Ivanti (odpowiednio) lub jest pod wspólną kontrolą Użytkownika lub firmy Ivanti; przy czym „kontrola” odnosi się do własności ponad pięćdziesięciu procent (50%) papierów wartościowych z prawem głosu.

b. „Analityk” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez Użytkownika lub w inny sposób świadczącą usługi (jako niezależny wykonawca lub w inny sposób) na rzecz Użytkownika, która posiada dostęp do logowania w celu zarządzania i korzystania z Oprogramowania.

c. „Zasób” oznacza i. każde Urządzenie lub inny zasób, który posiada System Operacyjny, fizyczny lub wirtualny, który jest śledzony przez lub wprowadzany do Oprogramowania do zarządzania zasobami Ivanti; lub ii. każdy obiekt fizyczny i wirtualny (w tym m.in. urządzenia sieciowe, aplikacje, bazy danych, obiekty w chmurze, IoT lub urządzenia mobilne, które są zazwyczaj identyfikowane za pomocą unikalnego adresu IP lub MAC, oprogramowanie aplikacji internetowych i bazy danych), który jest rejestrowany, zarządzany i wykrywany przez Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem Ivanti mierzone na podstawie łącznej liczby uruchomień przez Użytkownika i/lub jego Podmioty powiązane.

d. „Urządzenie” oznacza każde urządzenie elektroniczne korzystające z Oprogramowania, w tym bez ograniczeń a) urządzenie fizyczne, takie jak komputer, urządzenie podręczne, stacja robocza, konsola, serwer lub inne urządzenie elektroniczne; b) maszynę wirtualną, taką jak środowisko operacyjne, które może być uruchomione jednocześnie z innym środowiskiem operacyjnym na jednym urządzeniu fizycznym; lub c) elektroniczną lub wirtualną skrzynkę pocztową (np. skrzynkę pocztową do obsługi poczty elektronicznej)..

e. „Dokumentacja” oznacza łącznie oficjalne instrukcje dotyczące działania produktu, noty o wydaniu oraz podręczniki użytkownika dostarczone przez firmę Ivanti wraz z Oprogramowaniem w formie elektronicznej lub pisemnej, które firma Ivanti udostępniła publicznie.

f. „Rejestracja” lub „Rejestrowanie” oznacza czynność ręcznego (na przykład poprzez wyraźne działanie użytkownika lub administracji) lub automatycznego zapisu Oprogramowania na Urządzeniu w taki sposób, aby Oprogramowanie następnie działało sprawnie na tym Urządzeniu i ustanowiło wstępne połączenie zarządcze z Urządzeniem;.

g. „Faktura” oznacza odpowiednią wycenę, zamówienie i/lub fakturę firmy Ivanti lub Odsprzedawcy.

h. „System operacyjny” oznacza możliwy do zidentyfikowania fragment oprogramowania działający na urządzeniu fizycznym lub wirtualnym, który kontroluje funkcje tego urządzenia i jest możliwy do wykrycia i/lub zarządzania przez sieć.

i. „Usługi Profesjonalne” oznaczają wszelkie usługi wdrożeniowe, konsultingowe, szkoleniowe i edukacyjne Ivanti, które zostaną wykonane przez firmę Ivanti lub jej podwykonawców w zakresie określonym w podpisanym przez obie Strony zestawieniu prac odnoszącym się do niniejszej Umowy.

j. „Urządzenie zarejestrowane” oznacza urządzenie, które zostało zarejestrowane. Urządzenie uznaje się za Urządzenie zarejestrowane od chwili jego zarejestrowania do chwili, gdy zostanie ono wyraźnie oznaczone jako „usunięte” (określane również jako „wycofane”, „wymazane” lub „skasowane”).

k. „Odsprzedawca” oznacza autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Ivanti..

l. „Oferta SaaS” oznacza dostarczanie przez Ivanti Oprogramowania w ramach Licencji Subskrypcyjnej oraz jako usługi hostowanej w ramach niniejszej Umowy.

m. „Oprogramowanie” oznacza postać kodu obiektowego oprogramowania własnościowego Ivanti udostępnionego przez firmę Ivanti zgodnie niniejszą Umową, czy to w siedzibie firmy, czy w ramach Oferty SaaS, i obejmuje wszelką Dokumentację, Aktualizacje i Uaktualnienia.

n. „Usługi wsparcia i konserwacji” oznaczają te usługi wsparcia technicznego i konserwacji dotyczące Oprogramowania udostępnione przez firmę Ivanti zgodnie z niniejszą Umową.

o. „Aktualizacje” oznaczają wszelkie aktualizacje, drobne ulepszenia, poprawki, poprawki błędów, łaty lub funkcje dodane do Oprogramowania lub z niego usunięte, ale nie obejmują żadnego nowego oprogramowania lub funkcjonalności, które firma Ivanti wprowadza na rynek i sprzedaje oddzielnie.

p. „Uaktualnienia” oznaczają główne wydania produktu, które zastępują wcześniejsze wersje tego produktu.

q. „Użytkownik” oznacza osobę zatrudnioną przez Użytkownika lub w inny sposób świadczącą usługi (jako niezależny wykonawca lub w inny sposób) na rzecz Użytkownika, która otrzymuje wsparcie lub korzysta z Oprogramowania.

2. PRZYZNANIE LICENCJI.

a. Licencja na oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i zgodnie z odpowiednią Dokumentacją oraz Typem Licencji, Modelem Licencji i ilością licencji zakupionych i opłaconych przez Użytkownika, firma Ivanti niniejszym udziela Użytkownikowi (odpowiednio) i. ograniczonego prawa do dostępu i korzystania z Oferty SaaS, ii. niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie) na korzystanie z Oprogramowania oraz iii. ograniczonego prawa do zachowania jednej (1) zapasowej, niezmodyfikowanej kopii Oprogramowania do celów archiwalnych.

Użytkownicy będą używać i/lub uzyskiwać dostęp do Oprogramowania wyłącznie w imieniu i na rzecz Użytkownika lub jego odpowiednich Podmiotów powiązanych oraz zgodnie z zakupioną licencją i warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania popełnione przez swoich Użytkowników, a wszelkie działania takich Użytkowników, które stanowiłyby naruszenie niniejszej Umowy, jeśli zostałyby podjęte przez Użytkownika, zostaną uznane za naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się, że zakup Oprogramowania przez Użytkownika nie jest uzależniony od dostarczenia jakichkolwiek przyszłych funkcji lub właściwości ani od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych komentarzy firmy Ivanti dotyczących przyszłych funkcji lub właściwości.

Firma Ivanti udostępnia Oprogramowanie na podstawie dwóch (2) rodzajów licencji ogólnych („Rodzaje licencji”):

• „Licencja wieczysta”. Licencja na użytkowanie Oprogramowania, która nie jest ograniczona czasowo, jeśli jest używana zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

• „Licencja subskrypcyjna”. Ograniczona w czasie licencja na użytkowanie Oprogramowania, która wygasa z końcem określonego okresu. Oprogramowanie licencjonowane w ramach Licencji subskrypcyjnej może zawierać kod dezaktywujący, który automatycznie dezaktywuje się po wygaśnięciu okresu subskrypcji.

W ramach Typów Licencji, Ivanti oferuje następujące dziewięć (9) modeli licencji („Modele Licencji”):

• „Użytkownik”. W modelu opartym na użytkowniku Oprogramowanie może być używane przez określonego Użytkownika na dowolnej liczbie Urządzeń tego Użytkownika, o ile nie określono inaczej w Fakturze. Licencja nie może być przenoszona z jednego Użytkownika na drugiego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Licencja jest wymagana dla każdego użytkownika.

• „Imienny użytkownik”. W ramach tego modelu Imienny Użytkownik to pojedynczy Użytkownik upoważniony przez Licencjobiorcę do dostępu lub korzystania z Oprogramowania, niezależnie od tego, czy dana osoba korzysta z Oprogramowania. Licencja nie może być przenoszona z jednego Użytkownika na drugiego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Licencja jest wymagana dla każdego Imiennego Użytkownika.

• „Imienny użytkonik końcowy”. W ramach tego modelu Imiennego Użytkownika Końcowe (wyłącznie w przypadku Ivanti Neurons for HR i Ivanti Neurons for Facilities) Imienny Użytkownik Końcowy to pojedynczy Użytkownik, który jest upoważniony do dostępu i/lub korzystania z Oprogramowania w funkcji samoobsługowej w celu korzystania z usług, zgłaszania problemów lub korzystania z innych narzędzi w ramach Oprogramowania, niezależnie od tego, czy dana osoba faktycznie korzysta z Oprogramowania. Nie można przekazywać licencji z jednego Imiennego użytkownika końcowego na innego Imiennego użytkownika końcowego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Licencja jest wymagana dla każdego Imiennego Użytkownika Końcowego.

• „Użytkownik równoczesny”. W ramach tego modelu licencje są wymagane dla maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników upoważnionych przez Licencjobiorcę do dostępu do Oprogramowania lub korzystania z niego w dowolnym momencie w terminie ostatnich trzydziestu (30) dni („Użytkownik równoczesny”), niezależnie od liczby połączeń używanych przez daną osobę. Licencja jest wymagana dla każdego Użytkownika równoczesnego.

• „Imienny analityk”. W ramach tego modelu Imienny analityk jest pojedynczym analitykiem upoważnionym przez Licencjobiorcę, któremu przypisana jest dedykowana licencja na dostęp do Oprogramowania lub jego użytkowanie, niezależnie od tego, czy dana osoba korzysta z Oprogramowania, czy nie. Licencja Imiennego Analityka nie może być współdzielona przez wielu analityków jednocześnie i nie może być przenoszona z jednego analityka na drugiego częściej niż raz na trzydzieści (30) dni. Licencja jest wymagana dla każdego Imiennego Analityka.

• „Analityk równoczesny”. W ramach tego modelu licencje są wymagane dla maksymalnej liczby jednoczesnych analityków upoważnionych przez Licencjobiorcę do dostępu do Oprogramowania lub korzystania z niego w dowolnym momencie w terminie ostatnich trzydziestu (30) dni („Analityk równoczesny”), niezależnie od liczby sesji używanych przez daną osobę. Licencja jest wymagana dla każdego Analityka równoczesnego.

• „Urządzenie”. W modelu opartym na urządzeniach licencje są wymagane dla każdego zarejestrowanego urządzenia lub każdego urządzenia, na którym wdrażane jest Oprogramowanie, zarówno fizycznego, jak i wirtualnego. Użytkownik nie może przenosić licencji z jednego Urządzenia na inne Urządzenie, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, częściej niż raz na trzydzieści (30) dni.

• „Ograniczenie do urządzenia”. W modelu z ograniczeniem do urządzenia licencje są wymagane dla każdego urządzenia, na którym wdrażane jest Oprogramowanie. Licencja może zostać przeniesiona z jednego Urządzenia na inne Urządzenie tej samej marki i modelu tylko w przypadku przypadkowego zniszczenia.

• „Oparcie na zasobach<”. W modelu opartym na zasobach wymagane są licencje dla każdego składnika majątku, fizycznego lub wirtualnego, który jest śledzony przez Oprogramowanie lub do niego wprowadzany. Użytkownik nie może przenosić licencji z jednego Zasobu na inny Zasób, zarówno fizyczny, jak i wirtualny, częściej niż raz na trzydzieści (30) dni.

b. Faktura powinna określać Typ Licencji, Model Licencji oraz sposób dostarczenia Oprogramowania, które zostało zakupione przez Licencjobiorcę.

c. Ewaluacja. Jeśli Oprogramowanie jest oferowane Użytkownikowi w celach ewaluacyjnych i dostarczane na zasadzie użytkowania próbnego, wówczas, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie do wewnętrznych celów demonstracyjnych, testowych lub ewaluacyjnych w środowisku nieprodukcyjnym oraz przez okres określony w kluczu licencyjnym oprogramowania (jeśli nie jest on określony, okres ten wynosi czterdzieści pięć (45) dni od daty dostawy), po upływie którego Oprogramowanie może się automatycznie wyłączyć. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Ivanti nie jest zobowiązana do umożliwienia dalszego korzystania z Oprogramowania po upływie terminu ważności. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ODMIENNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY OPROGRAMOWANIE EWALUACYJNE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ WSPARCIA I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Z wyjątkiem śmierci i obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem firmy IVANTI, firma IVANTI nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec UŻYTKOWNIKA w jakichkolwiek okolicznościach w odniesieniu do JAKIEGOKOLWIEK Oprogramowania EWALUACYJNEGO. W szczególności firma IVANTI nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie danych, a UŻYTKOWNIK zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę SWOICH danych podczas oceny Oprogramowania.

3. OFERTA SAAS.

a. Warunki Uzupełniające Ofertę SaaS. W przypadku zakupu Oferty SaaS, określonej na Fakturze jako oferta SaaS lub oferta w chmurze, wówczas Użytkownik wyraża zgodę i podlega warunkom zawartym w niniejszej Umowie oraz aktualnym w danym czasie Warunkom Uzupełniającym Ivanti dla Oferty SaaS, które są dostępne na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/saas.

b. Opłata za wznowienie. Jeżeli Użytkownik zakupi Ofertę SaaS i na koniec Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia zdecyduje się na zmianę jakiejkolwiek części Oferty SaaS na Licencję Wieczystą typu lokalnego, wówczas firma Ivanti będzie upoważniona do naliczenia jednorazowej (1) opłaty za wznowienie w wysokości dziesięciu procent (10%) kosztu naliczonego Użytkownikowi za Ofertę SaaS na fakturze.

4. OGRANICZENIA. Oprogramowanie podlega licencjonowaniu, a nie sprzedaży. Użytkownik nie może wykorzystywać Oprogramowania do celów wykraczających poza zakres licencji udzielonych w niniejszej Umowie, a wszelkie inne prawa są zastrzeżone przez Ivanti lub jej dostawców. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu i z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, Użytkownik nie będzie (i nie zezwoli żadnemu Użytkownikowi ani osobie trzeciej): a) upoważniać lub zezwalać na dostęp lub korzystanie z Oprogramowania przez osoby inne niż Użytkownicy lub Analitycy; b) cedować, sublicencjonować, dystrybuować, sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, nowelizować lub w inny sposób przenosić lub przekazywać Oprogramowania czy Dokumentacji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ivanti, z wyjątkiem przypadków określonych w postanowieniu dotyczącym cesji zawartym w niniejszej Umowie ani ujawniać klucza licencyjnego do Oprogramowania osobom trzecim; c) zastawiać jako zabezpieczenie lub w inny sposób obciążać praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy; d) modyfikować, adaptować lub tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania (lub dowolnego jego składnika) lub Dokumentacji; e) dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób próbować uzyskać lub interpretować kod źródłowy, z którego pochodzi dowolny składnik Oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie: i. w jakim obowiązujące prawo wyraźnie zezwala na takie działania pomimo tego ograniczenia; lub ii. takie działania są wymagane w celu debugowania zmian w jakichkolwiek bibliotekach oprogramowania open source stron trzecich, do których odwołuje się Oprogramowanie; f) korzystać z Oprogramowania jako dostawca usług lub dostawca usług aplikacji dla stron trzecich; g) omijać lub próbować omijać jakiekolwiek ograniczenia techniczne w Oprogramowaniu; h) usuwać, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji lub legend o prawach własności z Oprogramowania lub jego kopii; i) naruszać Zasad dopuszczalnego użytkowania firmy Ivanti znajdujących się na stronie https://www.ivanti. com/company/legal; j) zatrudniać lub upoważniać konkurenta firmy Ivanti do korzystania lub przeglądania Oprogramowania lub Dokumentacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ivanti; k) wykonywać „mirroringu” lub „framingu” jakiejkolwiek części Oprogramowania lub tworzyć linków internetowych do Oprogramowania zawierających informacje o logowaniu, nazwy użytkowników, hasła i/lub bezpieczne pliki cookie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ivanti; lub l) używać Oprogramowania do celów oceny produktu, analizy porównawczej lub innej analizy porównawczej przeznaczonej do publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ivanti.

W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa przyznają Użytkownikowi prawo do wykonywania wyżej wymienionych czynności bez zgody firmy Ivanti w celu uzyskania określonych informacji o Oprogramowaniu, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że przed skorzystaniem z tych praw zwróci się najpierw do firmy Ivanti z pisemną prośbą o udzielenie takich informacji, z wyszczególnieniem celu, dla którego informacje te są potrzebne. Użytkownik będzie mógł skorzystać ze swoich ustawowych praw tylko wtedy, gdy firma Ivanti, według własnego uznania, odrzuci wniosek Użytkownika.

5. TYTUŁ. Firma Ivanti i jej licencjodawcy (jeśli istnieją) zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prawa moralne i inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, a firma Ivanti wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Użytkownik niniejszym zgadza się, że tytuł i własność do wszelkich praw własności intelektualnej wynikających z niniejszej Umowy nie przechodzi ani nie zostaje przeniesiona na Użytkownika.

6. USŁUGI WSPARCIA I KONSERWACJI. Standardowe usługi wsparcia i konserwacji, Aktualizacje i Uaktualnienia są wliczone w cenę Oprogramowania, jeśli zostało ono zakupione jako Licencja subskrypcyjna lub Oferta SaaS. Użytkownik może zakupić lub uaktualnić Usługi wsparcia i konserwacji dla Oprogramowania oddzielnie. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie będzie miał żadnych praw do Aktualizacji lub Uaktualnień, o ile nie zakupi Usługi wsparcia i konserwacji dla Oprogramowania. W przypadku wykupienia Usług wsparcia i konserwacji dla Oprogramowania, Użytkownik będzie zobowiązany do wykupienia i utrzymania Usług wsparcia i konserwacji dla wszystkich licencji Oprogramowania. Wszystkie Usługi wsparcia i konserwacji podlegają obowiązującym w danym czasie Warunkom dodatkowym Ivanti dla Usług wsparcia i konserwacji, które można znaleźć na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/support-terms oraz odpowiednim zasadom dotyczącym wycofania z eksploatacji, które można znaleźć na stronie https://forums.ivanti.com/s/end-of-life.

7. USŁUGI PROFESJONALNE I SZKOLENIA.

a. Wykaz zakresu prac. Użytkownik może zlecić firmie Ivanti świadczenie określonych Usług Profesjonalnych na podstawie wykazu zakresu prac lub podobnego dokumentu, w formie drukowanej lub elektronicznej, opisującego zadania lub usługi, które mają być świadczone („SOW”). Każdy SOW włącza niniejszą Umowę przez odniesienie, podlega warunkom niniejszej Umowy, a w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a SOW, pierwszeństwo przysługuje niniejszej Umowie.

b. Współpraca z klientem. Klient zobowiązany jest zapewnić firmie Ivanti wszelką niezbędną współpracę, informacje i wsparcie, których firma Ivanti może w uzasadniony sposób wymagać w celu realizacji Usług Profesjonalnych, w tym m.in. dostęp do odpowiednio skonfigurowanych komputerów, oprogramowania i stosownych haseł, w terminach, których firma Ivanti może zażądać. Użytkownik będzie ponadto wykonywał inne obowiązki określone w SOW.

c. Odroczenia i zmiany harmonogramu. O ile obie Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, w przypadku odroczeń lub zmian harmonogramu realizacji projektu Usług Profesjonalnych w terminie krótszym niż dziesięć (10) dni roboczych, ale dłuższym niż pięć (5) dni roboczych przed datą rozpoczęcia projektu, Użytkownik zapłaci firmie Ivanti wynagrodzenie równe wynagrodzeniu podanemu za jeden (1) dzień Usług Profesjonalnych w ramach projektu lub 2.500 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. W przypadku odroczeń lub zmian harmonogramu realizacji projektu w terminie krótszym niż pięć (5) dni roboczych przed datą rozpoczęcia projektu, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty firmie Ivanti wynagrodzenia równego wynagrodzeniu podanemu za: i. liczbę dni odroczonych Usług Profesjonalnych, ii. jeden (1) tydzień Usług Profesjonalnych należnych za dany projekt, tak jakby został on w pełni wykonany, lub iii. 12 500 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Wszelkie zmiany harmonogramu świadczenia Usług Profesjonalnych w ramach SOW będą zawsze podlegać kryteriom realizacji SOW i/lub wszelkim terminom końcowym określonym w SOW.

d. Praktyki wdrożeniowe. Firma Ivanti wykorzystuje, rozwija i udoskonala procesy, procedury, najlepsze praktyki, kod oprogramowania komputerowego, wiedzę ogólną, umiejętności, doświadczenie, pomysły, know-how i techniki wdrożeniowe (łącznie „Praktyki wdrożeniowe”), świadcząc usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne wielu klientom. Użytkownik będzie korzystał z tych Praktyk wdrożeniowych i przyjmuje do wiadomości, że firma Ivanti dysponuje Praktykami wdrożeniowymi i ma prawo do korzystania z nich według własnego uznania, w tym z Praktyk wdrożeniowych opracowanych lub udoskonalonych w trakcie świadczenia Usług profesjonalnych na rzecz Użytkownika, o ile Praktyki wdrożeniowe nie obejmują wykorzystania lub odniesienia do Informacji poufnych Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej). Firma Ivanti udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, wolnej od tantiem, bezterminowej i ograniczonej licencji na korzystanie z Praktyk wdrożeniowych w ramach organizacji Użytkownika, w celu, dla którego świadczone były Usługi profesjonalne. W przypadku, gdy Usługi Profesjonalne obejmują oprogramowanie firmy Ivanti, na które Licencjobiorca uzyskał licencję na podstawie odrębnej umowy licencyjnej, w odniesieniu do każdego takiego oprogramowania Ivanti zastosowanie mają wyłącznie warunki określone w takiej odrębnej umowie licencyjnej. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie materiały dostarczone przez Użytkownika firmie Ivanti w związku z Usługami Profesjonalnymi pozostają własnością Użytkownika.

e. Wyjazdy służbowe. Ilość czasu przebywania pracowików firmy Ivanti będzie przebywała na miejscu u Klienta w związku z Usługami Profesjonalnymi, zależy od uznania kierownika projektu Ivanti. Jeżeli Użytkownik będzie wymagał obecności pracowników firmy Ivanti na miejscu przez czas dłuższy niż zalecany przez kierownika projektu Ivanti, wówczas firma Ivanti wystawi fakturę, a Użytkownik zgodzi się pokryć koszty podróży pracowników firmy Ivanti za dodatkowy czas pobytu na miejscu.

f. Szkolenia. Użytkownik może również zakupić szkolenie w ramach programu Ivanti Advantage Learning. Płatność za szkolenia odbywa się poprzez zakup licencji indywidualnej (1 Użytkownik) lub licencji korporacyjnej (10 Użytkowników). Istnieje również możliwość wykupienia prywatnych kursów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji klienta z prywatnego kursu szkoleniowego na miejscu należy uiścić opłatę za anulowanie w wysokości pięćdziesięciu procent (50%) opłaty za kurs, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie jednego (1) tygodnia od rozpoczęcia kursu, lub stu procent (100%) opłaty za kurs, jeśli klient nie weźmie udziału w kursie lub jeśli powiadomienie o rezygnacji nastąpi w terminie krótszym niż jeden (1) tydzień przed rozpoczęciem kursu. Wszystkie kursy i oferty Ivanti Advantage Learning podlegają obowiązującym w danym czasie warunkom korzystania z Ivanti Advantage Learning, które są zamieszczone na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/terms-of-use-ivanti-advantage-learning. Zamówienia na szkolenia Ivanti Advantage Learning oraz Usługi profesjonalne tracą ważność, jeśli nie zostaną wykorzystane w terminie jednego (1) roku od daty złożenia zamówienia.

g. Usługi profesjonalne w ramach subskrypcji. W przypadku zakupu subskrypcyjnych Usług Profesjonalnych zgodnie z Fakturą, Użytkownik wyraża zgodę i podlega warunkom zawartym w niniejszej Umowie oraz obowiązującym w danym czasie Warunkom Dodatkowym Ivanti w zakresie subskrypcyjnych Usług Profesjonalnych, które można znaleźć pod adresem https://www.ivanti.com/company/legal/subscription-professional-services.

8. PŁATNOŚĆ. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić, bez potrąceń i odliczeń, kwoty określone w fakturze. Opłaty za wszelkie Usługi wsparcia i konserwacji będą uiszczane z góry za dany okres, którego dotyczą. Opłaty za odnowienie należy uiścić w dniu lub przed datą odnowienia rocznego. Opłaty za Oprogramowanie zakupione w ramach Licencji subskrypcyjnej lub Oferty SaaS będą płatne i) w formie ryczałtu za cały Okres Początkowy lub Okres Odnowienia w momencie zakupu lub ii) zgodnie z rocznym harmonogramem płatności za każdy rok Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia określonym w Fakturze.

Firma Ivanti będzie świadczyć Usługi Profesjonalne w zakresie określonym w stosownej wycenie, powiększone o stałą stawkę dzienną za koszty podróży i zakwaterowania. Usługi Profesjonalne są świadczone na zasadzie (a) przedpłaty, która będzie fakturowana po otrzymaniu zamówienia zakupu, lub (b) czasu i materiałów, która będzie fakturowana co miesiąc w miarę realizacji Usług Profesjonalnych. Wszystkie opłaty mają charakter bezzwrotny, o ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej w odpowiednim SOW.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie takie opłaty są wymagalne i płatne w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia Faktury w dolarach amerykańskich, euro lub funtach brytyjskich, w zależności od lokalnej waluty jednostki Ivanti lub Odsprzedawcy bądź w inny sposób wskazany na Fakturze. Do wszystkich zamówień należy dołączyć wydrukowany numer zamówienia zakupu oraz numer identyfikacyjny VAT (jeśli dotyczy).

W przypadku niedokonania płatności w terminie, Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie przez firmę Ivanti odsetek w wysokości półtora procent (1,5%) miesięcznie lub maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez prawo, w zależności od tego, która z tych stóp procentowych jest niższa. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić firmie Ivanti wszelkie uzasadnione koszty, w tym opłaty prawne i koszty powiązane, jakie Ivanti poniesie w związku ze ściąganiem wszelkich zaległych płatności i odsetek. Firma Ivanti będzie uprawniona do wypowiedzenia wszystkich licencji i usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy za trzydziestodniowym (30) uprzednim pisemnym wypowiedzeniem, jeśli Użytkownik nie uiści wymaganych opłat w terminie. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci bezspornych kwot zgodnie z warunkami niniejszej Umowy za jakąkolwiek Ofertę SaaS, firma Ivanti będzie miała prawo, oprócz wszelkich innych swoich praw i środków zaradczych, zawiesić dostęp Użytkownika do Oferty SaaS, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, do czasu zapłaty takich kwot w całości.

O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wszystkie płatności dokonane przez Użytkownika (zarówno na rzecz firmy Ivanti, jak i Odsprzedawcy) nie podlegają zwrotowi i nie można ich zaliczyć na poczet zakupu innego Oprogramowania.

W przypadku zakwestionowania jakichkolwiek opłat, podatków lub innych należności naliczonych przez resellera lub firmę Ivanti w ramach niniejszej Umowy, Użytkownik będzie zobowiązany powiadomić firmę Ivanti na piśmie o kwestionowanej kwocie oraz wszelkich istotnych informacjach dotyczących okoliczności sporu. Firma Ivanti potwierdzi Użytkownikowi na piśmie otrzymanie spornych informacji. Wszystkie Strony zgadzają się współpracować w celu rozstrzygnięcia wszelkich takich spornych kwot. Jeżeli Użytkownik nie przekaże firmie Ivanti zawiadomienia o takiej spornej kwocie w terminie dwudziestu (20) dni roboczych od otrzymania Faktury za taką sporną opłatę, wówczas taką kwotę uznaje się za bezsporną i należną.

Wszystkie ceny nie zawierają podatku od wartości dodanej, podatku od sprzedaży ani żadnego innego obowiązującego podatku, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy w związku z niniejszą Umową konieczne będzie uiszczenie jakichkolwiek podatków u źródła, podatków od sprzedaży, podatków od wartości dodanej, podatków od użytkowania lub innych podatków bądź opłat rządowych, oszacowań lub obciążeń, Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie takie podatki, opłaty, oszacowania i obciążenia obok wszystkich innych płatności. Jeżeli firma Ivanti będzie zobowiązana do dokonania takich płatności, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić firmie Ivanti takie płatności niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

Jeśli Użytkownik nabędzie Oprogramowanie, Usługi wsparcia i konserwacji i/lub Usługi profesjonalne za pośrednictwem Odsprzedawcy, wówczas warunki płatności i związane z nimi zobowiązania płatnicze określone w niniejszym dokumencie nie będą miały zastosowania do Użytkownika w odniesieniu do takiego zakupu(ów), natomiast do takiego zakupu(ów) będą miały zastosowanie warunki płatności i zobowiązania Użytkownika wobec Odsprzedawcy.

9. POUFNOŚĆ. Każda ze Stron zachowa w tajemnicy i nie ujawni żadnej stronie trzeciej (z wyjątkiem pracowników lub członków personelu każdej ze Stron lub gdy jest to wymagane przez prawo lub jakikolwiek organ prawny lub regulacyjny) żadnych Informacji Poufnych, które mogą zostać przekazane w związku z niniejszą Umową. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie niepubliczne informacje ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie, bezpośrednio lub pośrednio, przekazane w formie pisemnej, ustnej lub poprzez kontrolę obiektów materialnych (w tym, bez ograniczeń, ceny, tajemnice handlowe, plany produktów, produkty, usługi, klientów, Oprogramowanie, projekty, wynalazki, procesy, rysunki, informacje inżynieryjne, informacje o konfiguracji sprzętu, informacje marketingowe lub finansowe), które są oznaczone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub podobnie. Informacje przekazywane ustnie będą uważane za Informacje Poufne, jeśli w momencie ich ujawnienia zostaną określone jako Informacje Poufne lub jeśli takie informacje ze względu na swój charakter powinny być w sposób uzasadniony rozumiane przez Stronę otrzymującą jako poufne. Informacje poufne obejmują niniejszą Umowę, wszelkie niepubliczne informacje dotyczące Oprogramowania i wszelkich związanych z nim szkoleń, Dokumentację i inne powiązane materiały, niezależnie od tego, czy takie materiały są oznaczone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub w inny podobny sposób. Informacje Poufne mogą również obejmować informacje ujawnione Stronie przez jedną lub więcej stron trzecich. Niezależnie od powyższego, Informacje Poufne nie będą obejmować żadnych informacji, które: a) były publicznie znane przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą; b) stały się publicznie znane po ich ujawnieniu Stronie otrzymującej przez Stronę ujawniającą bez działania lub bezczynności Strony otrzymującej; c) są już w posiadaniu Strony otrzymującej w momencie ujawnienia przez Stronę ujawniającą (jak wynika z akt i rejestrów Strony otrzymującej) przed momentem ujawnienia; d) zostały uzyskane przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej bez naruszenia zobowiązań strony trzeciej do zachowania poufności; lub e) zostały niezależnie opracowane przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania lub odniesienia do Informacji Poufnych Strony ujawniającej (jak wynika z dokumentów i innych właściwych dowodów będących w posiadaniu Strony otrzymującej). Niezależnie od zobowiązań określonych powyżej Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne Strony ujawniającej w ograniczonym zakresie, w jakim ujawnienie takie jest wymagane przez prawo (obejmuje to i) nakaz jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji lub jakiegokolwiek organu regulacyjnego, sądowego, rządowego lub podobnego lub jakiegokolwiek organu podatkowego właściwej jurysdykcji; ii) przepisy jakiegokolwiek organu prowadzącego notowania giełdowe lub giełdy papierów wartościowych, na której notowane są jej akcje; lub iii) przepisy ustawowe lub wykonawcze jakiegokolwiek kraju, któremu podlega jej działalność) do ujawnienia przez Stronę otrzymującą, pod warunkiem, że Strona otrzymująca niezwłocznie powiadomi Stronę ujawniającą na piśmie o takim wymogu przed ujawnieniem, tak aby Strona ujawniająca miała wystarczająco dużo czasu na ubieganie się o nakaz ochronny lub inne stosowne zwolnienie.

10. ODSZKODOWANIE.

a. Ochrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich. Firma Ivanti na własny koszt będzie chronić Użytkownika przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami lub pozwami wniesionymi przez osoby trzecie przeciwko Użytkownikowi, w świetle których użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika narusza lub przywłaszcza sobie jakikolwiek patent, prawa autorskie, tajemnicę handlową, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej („Roszczenie o naruszenie”) i dokona ich rozstrzygnięcia. Użytkownik będzie zobowiązany i. niezwłocznie powiadomić firmę Ivanti na piśmie o Roszczeniu z tytułu Naruszenia; ii. zapewnić firmie Ivanti pełną i całkowitą kontrolę nad obroną i rozstrzygnięciem Roszczenia z tytułu Naruszenia; iii. zapewnić pomoc w związku z obroną i rozstrzygnięciem Roszczenia z tytułu Naruszenia, o którą firma Ivanti może w uzasadniony sposób poprosić; iv. podporządkować się wszelkim ugodom lub nakazom sądowym wydanym w związku z Roszczeniem z tytułu Naruszenia; oraz v. nie przyjąć odpowiedzialności, nie zawrzeć porozumienia lub ugody w związku z Roszczeniem z tytułu Naruszenia, ani nie bronić się lub nie zawrzeć ugody w związku z Roszczeniem z tytułu Naruszenia bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ivanti. Użytkownik może uczestniczyć w postępowaniu przeciwko Roszczeniu o Naruszenie na własny koszt i z wybranym przez siebie doradcą, z zastrzeżeniem wyłącznej kontroli firmy Ivanti nad postępowaniem przeciwko Roszczeniu o Naruszenie i jego rozstrzygnięciem, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

b. Odszkodowanie z tytułu Roszczeń o Naruszenie praw autorskich. Firma Ivanti zwolni Użytkownika i jego podmioty stowarzyszone z odpowiedzialności i zapłaci: i. wszelkie odszkodowania, koszty i uzasadnione honoraria adwokackie ostatecznie zasądzone przeciwko Użytkownikowi i jego Podmiotom Powiązanym w jakimkolwiek Roszczeniu o Naruszenie; ii. wszelkie koszty bieżące, w tym uzasadnione honoraria adwokackie poniesione przez Subskrybenta w związku z obroną Roszczenia z tytułu Naruszenia (inne niż honoraria i koszty adwokackie poniesione bez zgody firmy Ivanti po przyjęciu przez firmę Ivanti obrony Roszczenia z tytułu Naruszenia oraz wydatki poniesione zgodnie z ostatnim zdaniem poprzedniego punktu); oraz iii. wszelkie kwoty, które firma Ivanti zgodziła się zapłacić stronie trzeciej w celu zaspokojenia Roszczenia z tytułu Naruszenia.

c. Wyłączenia z obowiązków. Firma Ivanti nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu Roszczeń o Naruszenie w zakresie, w jakim wynikają one z lub są oparte na i. użytkowaniu Oprogramowania przez Użytkownika w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich, na które firma Ivanti lub Dokumentacja nie wyraziła zgody; ii. jakimkolwiek aspekcie Oprogramowania skonfigurowanego specjalnie dla Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z projektami, wymaganiami lub specyfikacjami wymaganymi przez lub dostarczonymi przez lub w imieniu Użytkownika; iii. użytkowaniu Oprogramowania przez Użytkownika, Użytkownika, Analityka lub osobę trzecią poza zakresem praw przyznanych w niniejszej Umowie; iv. niekorzystania przez Użytkownika, Analityka lub osobę trzecią z Oprogramowania zgodnie z Dokumentacją lub instrukcjami dostarczonymi przez Ivanti; v. niekorzystania przez Użytkownika z najnowszej wersji Oprogramowania (w tym Aktualizacji lub Uaktualnień dostarczonych Użytkownikowi przez firmę Ivanti), jeśli korzystanie z najnowszej wersji Oprogramowania jest wymagane w celu uniknięcia Roszczenia z tytułu Naruszenia; lub vi. nieautoryzowanej modyfikacji Oprogramowania lub Oferty SaaS.

d. Środki ochrony prawnej z tytułu naruszenia. W ramach obrony lub ugody w sprawie Roszczenia o Naruszenie, firma Ivanti może, według własnego uznania i na własny koszt: i. uzyskać dla Użytkownika licencję na dalsze korzystanie z Oprogramowania lub Oferty SaaS; ii. zastąpić lub zmodyfikować rzekomo naruszającą technologię w celu uniknięcia naruszenia; lub iii. jeśli powyższe opcje nie są komercyjnie wykonalne w wyłącznej ocenie firmy Ivanti, zwrócić wszelkie przedpłacone, niewykorzystane opłaty za Ofertę SaaS na dzień rozwiązania umowy lub opłaty licencyjne za Oprogramowanie amortyzowane liniowo przez trzydzieści sześć (36) miesięcy. Powyższy zapis stanowi o wyłącznej odpowiedzialności firmy Ivanti oraz jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniu przysługującym Użytkownikowi w związku z faktycznym lub domniemanym naruszeniem lub przywłaszczeniem praw własności intelektualnej osób trzecich przez Oprogramowanie lub Ofertę SaaS.

e. Osoby uprawnione do odszkodowania po stronie firmy Ivanti. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć lub, według uznania Użytkownika, uregulować wszelkie roszczenia osób trzecich, pozwy lub postępowania wniesione przeciwko firmie Ivanti, jej Podmiotom powiązanym oraz ich pracownikom, urzędnikom i dyrektorom („Osoby uprawnione do odszkodowania po stronie firmy Ivanti”) wynikające z i. nieuprawnionego korzystania z Oprogramowania i powiązanych usług przez Użytkownika; ii. niezgodności działań Ivanti z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Użytkownika; iii. niedozwolonej modyfikacji Oprogramowania lub Oferty SaaS przez Użytkownika; oraz iv. instrukcji Użytkownika lub nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków określonych w ustępie 15 c) niniejszej Umowy i DPA, a Użytkownik pokryje wszelkie koszty i odszkodowania osób trzecich zasądzone w wyroku dotyczącym takiego roszczenia lub uzgodnione w ugodzie dotyczącej takiego roszczenia pomiędzy Użytkownikiem a taką osobą trzecią; pod warunkiem, że osoba(-y) uprawnione do odszkodowania po stronie firmy Ivanti: a) dostarczy(-ą) Użytkownikowi niezwłoczne powiadomienie o roszczeniu, w taki sposób, że Użytkownik nie zostanie pokrzywdzony przez jakiekolwiek opóźnienie w takim powiadomieniu; oraz b) zapewni(-ą) rozsądną pomoc w związku z obroną lub ugodą, na koszt Użytkownika.

11. OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

a. Ograniczona gwarancja. Firma Ivanti gwarantuje, że: i. przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, ii. przez okres obowiązującego okresu subskrypcji Oferty SaaS, Oferta SaaS będzie działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, oraz iii. Usługi Wsparcia i Utrzymania oraz Usługi Profesjonalne będą świadczone w sposób profesjonalny i fachowy. Jeżeli Usługi wsparcia i konserwacji lub Usługi profesjonalne nie będą świadczone w sposób należyty, Użytkownik będzie miał trzydzieści (30) dni od daty dostawy na złożenie pisemnego zawiadomienia o roszczeniu z tytułu gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie będzie miała zastosowania, o ile: i. Oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane i było używane przez cały czas zgodnie z Dokumentacją; ii. nie dokonano żadnej nieuprawnionej modyfikacji, usunięcia lub dodania do Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług Wsparcia i Utrzymania lub Usług Profesjonalnych; oraz (iii) firma Ivanti otrzyma pisemne powiadomienie o niezgodności w okresie gwarancji. Firma Ivanti zrzeka się wszelkich roszczeń gwarancyjnych oraz wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać, jeżeli i w zakresie, w jakim roszczenia gwarancyjne i odpowiedzialność są spowodowane działaniami osoby trzeciej, która bez zgody Ivanti świadczyła usługi wsparcia, usługi konsultingowe i/lub usługi profesjonalne jakiegokolwiek rodzaju. Firma Ivanti podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia starania, aby dostarczyć Użytkownikowi Oprogramowanie wolne od wirusów i złośliwych programów lub urządzeń programistycznych mających na celu modyfikację, usunięcie, uszkodzenie, wyłączenie lub zapewnienie nieuprawnionego dostępu do Oprogramowania lub danych Użytkownika.

b. Wyłączny środek zaradczy. Całkowita odpowiedzialność firmy Ivanti i jej Odsprzedawców oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w ramach niniejszej gwarancji będzie polegał, według wyłącznego uznania firmy Ivanti i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na i. naprawie lub wymianie Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług Wsparcia i Usług Serwisowych i/lub Usług Profesjonalnych na zgodne z gwarancją w rozsądnym terminie, ii. zwrocie, na zasadzie proporcjonalności, iii. zwrotu opłat zapłaconych za niezgodną z Umową Ofertę SaaS oraz rozwiązania niniejszej Umowy i wypowiedzenia prawa Użytkownika do korzystania z Oferty SaaS, lub iv. zwrotu opłat zapłaconych za niezgodne z Umową Oprogramowanie, Usługi wsparcia i konserwacji i/lub Usługi profesjonalne oraz rozwiązania niniejszej Umowy i wypowiedzenia prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania (pod warunkiem usunięcia przez Użytkownika wszystkich kopii Oprogramowania znajdujących się w jego posiadaniu i pod jego kontrolą oraz pisemnego poświadczenia tego faktu przez Użytkownika na rzecz firmy Ivanti).

c. Produkty i usługi stron trzecich. W ramach udogodnienia dla Użytkownika firma Ivanti odsprzedaje pewne produkty, które są własnością osób trzecich i nie są licencjonowane przez firmę Ivanti („Produkty do odsprzedaży”). Produkty do odsprzedaży nie stanowią części Oprogramowania, nie są wymagane ani konieczne do korzystania z Oprogramowania i będą oznaczone na fakturze jako Produkty do odsprzedaży. Wszelkie Produkty do odsprzedaży dostarczane przez firmę Ivanti są dostarczane zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy ze stronami trzecimi, a korzystanie przez Użytkownika z takich Produktów do odsprzedaży oznacza zgodę na przestrzeganie warunków odpowiedniej umowy ze stronami trzecimi. Firma Ivanti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty do odsprzedaży i w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności lub zobowiązań z nimi związanych. Wszelkie Produkty do odsprzedaży są dostarczane z gwarancją strony trzeciej i bez żadnych dodatkowych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Jeśli wsparcie i konserwacja oferowane są dla określonego Produktu do odsprzedaży, a Użytkownik dokonuje zakupu bezpośrednio od firmy Ivanti, firma Ivanti rozprowadzi odpowiednią korektę błędów Produktu do odsprzedaży, aktualizację, uaktualnienie oraz inne wersje dostarczone firmie Ivanti przez licencjodawcę będącego stroną trzecią.

Oprogramowanie może zawierać funkcje przeznaczone do współpracy z aplikacjami lub usługami dostarczanymi lub udostępnianymi przez osoby trzecie, które nie są Materiałami objętymi Licencją („Usługi osób trzecich”). Aby móc korzystać z funkcji w połączeniu z Usługami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest posiadać subskrypcję lub licencję od dostawcy danej Usługi osób trzecich. Jeśli Usługi osób trzecich nie są już dostępne lub jeśli odpowiedni dostawca usług osób trzecich nie zezwala już na współpracę Usług osób trzecich z Oprogramowaniem (z jakiegokolwiek powodu), wówczas takie funkcje nie będą już dostępne lub nie będą działać w Oprogramowaniu, a Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy, kredytu ani innej rekompensaty ze strony firmy Ivanti lub dostawcy odpowiedniej Usługi osób trzecich. Firma Ivanti niniejszym wyklucza wszelkie gwarancje, odszkodowania, obowiązki i inne zobowiązania w związku z jakimkolwiek interfejsem lub integracją z Usługą osób trzecich. Ponadto, firma Ivanti wyklucza wszelkiw gwarancje, odszkodowania, zobowiązania i inne zakresy odpowiedzialności w związku z Usługami osób trzecich.

d. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, OPROGRAMOWANIE, OFERTA SAAS, USŁUGI WSPARCIA I KONSERWACJI ORAZ USŁUGI PROFESJONALNE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, A FIRMA IVANTI I JEJ LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB CHARAKTERU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DZIAŁANIA, STANU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, BRAKU INGERENCJI, WARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB JAKOŚCI DANYCH, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU WAD UKRYTYCH LUB PATENTOWYCH. FIRMA IVANTI NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG SAAS BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. OPROGRAMOWANIE I OFERTA SAAS NIE SĄ ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYTKU LUB DYSTRYBUCJI Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM, KTÓREGO AWARIA MOŻE BEZPOŚREDNIO PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH SZKÓD FIZYCZNYCH BĄDŹ ŚRODOWISKOWYCH.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE ŻADNA ZE STRON, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ANI JEJ LUB ICH LICENCJODAWCY LUB ODSPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DOBREJ WOLI, UTRATĘ DANYCH ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI LUB UAKTUALNIEŃ, OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH, OFERTY SAAS LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z DPA, USŁUGAMI WSPARCIA I KONSERWACJI I/LUB USŁUGAMI PROFESJONALNYMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z TYTUŁU ZANIEDBANIA). W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON, JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, LICENCJODAWCÓW LUB ODSPRZEDAWCÓW WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANA W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA DANE OPROGRAMOWANIE LUB OFERTĘ SAAS, BĄDŹ ZA STOSOWNE USŁUGI WSPARCIA I KONSERWACJI LUB USŁUGI PROFESJONALNE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ROSZCZENIA. TO OGRANICZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ, NAWET JEŚLI STRONA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. STRONY UZNAJĄ, ŻE OPŁATY ODZWIERCIEDLAJĄ OKREŚLONY PODZIAŁ RYZYKA. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. OPROGRAMOWANIE NIE JEST ZAPROJEKTOWANE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ZASTOSOWANIACH O ZNACZENIU KRYTYCZNYM, W KTÓRYCH AWARIA OPROGRAMOWANIA MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZNACZNE SZKODY MAJĄTKOWE, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. FIRMA IVANTI WYKLUCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA W TAKICH ZASTOSOWANIACH O ZNACZENIU KRYTYCZNYM. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO: A) OBOWIĄZKU UISZCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPŁAT ZGODNIE Z PUNKTEM 8 (PŁATNOŚĆ); B) NARUSZENIA PUNKTU 4 (OGRANICZENIA); LUB C) ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH KTÓREJKOLWIEK ZE STRON ZGODNIE Z PUNKTEM 10 (ODSZKODOWANIE).

13. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY.

a. Okres obowiązywania Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie okresem wskazanym na Fakturze lub, jeśli okres nie został określony, uzgodnionym w inny sposób lub do momentu rozwiązania Umowy („Początkowy okres obowiązywania Umowy”). Po upływie Okresu początkowego niniejsza Umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejne okresy jednego (1) roku lub w inny sposób uzgodniony przez Strony (każdy z nich to „Okres Odnowienia”) Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę pod koniec Okresu Początkowego lub dowolnego Okresu Odnowienia (licząc od Daty Wejścia w Życie) za wypowiedzeniem przekazanym drugiej Stronie z dziewięćdziesięciodniowym (90) wyprzedzeniem.

b. Wypowiedzenie umowy z przyczyn niezależnych. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli druga Strona i. istotnie naruszy postanowienia niniejszej Umowy, a Strona naruszająca nie naprawi takiego naruszenia (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) w terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia przez drugą Stronę lub ii. stanie się niewypłacalna lub zbankrutuje, zostanie zlikwidowana lub rozwiązana, lub zaprzestanie zasadniczo całej swojej działalności gospodarczej.

c. Przedterminowe rozwiązanie umowy. Jeżeli Użytkownik rozwiąże Umowę przed końcem Okresu początkowego lub Okresu odnowienia z jakiegokolwiek powodu innego niż istotne naruszenie Umowy przez firmę Ivanti, wówczas firma Ivanti będzie mogła oszacować i zafakturować Użytkownikowi wszystkie niezapłacone opłaty za pozostałą część Okresu początkowego lub Okresu odnowienia. („Opłaty za rozwiązanie umowy”). Ponadto firma Ivanti może naliczać i fakturować Użytkownikowi wszelkie przyszłe opłaty za odnowienie, jeżeli Użytkownik nie dostarczy firmie Ivanti pisemnego powiadomienia o zamiarze rozwiązania Umowy na co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed końcem Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia („Opłaty za Odnowienie”). Po takim rozwiązaniu Umowy Użytkownikowi nie będzie przysługiwał żaden zwrot ani zaliczenie niewykorzystanych opłat.

d. Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie prawa przyznane w niniejszym dokumencie wygasają, a Użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania, w tym wszystkie kopie zapasowe. Wszelkie zobowiązania do uiszczenia opłat lub wydatków, w tym stosownych Opłat za Wypowiedzenie i/lub Opłat za Odnowienie, powstałe przed wypowiedzeniem lub w momencie wypowiedzenia, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

14. AUDYT. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez dwa (2) lata od późniejszej z następujących dat: i. rozwiązania Umowy lub zakończenia świadczenia Usług Wsparcia i Usług Serwisowych dla danego Oprogramowania, lub ii. zainstalowania Oprogramowania, Użytkownik będzie prowadził dokładną i pełną dokumentację dotyczącą korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika oraz dostarczy taką dokumentację firmie Ivanti na jej żądanie. Firma Ivanti może kontrolować sposób korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika w celu sprawdzenia, czy jest on zgodny z niniejszą Umową. W terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego wezwania, Użytkownik udzieli odpowiedzi i zezwoli firmie Ivanti (lub osobom wyznaczonym przez firmę Ivanti) na przeprowadzenie audytu użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika przy użyciu narzędzi i/lub oprogramowania okresowo dostępnych firmie Ivanti. Firma Ivanti nie będzie przeprowadzać audytu częściej niż raz w roku kalendarzowym, a takie audyty będą odbywać się w normalnych godzinach pracy i po uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie i. usuwał lub likwidował dystrybuowanych licencji ani ii. otrzymywał transferu licencji od swojego dostawcy usług zarządzanych (jeśli taki istnieje) w celu zapewnienia zgodności z przepisami w oczekiwaniu na audyt lub w jego trakcie. Powyższe ograniczenie liczby audytów, które mogą być przeprowadzone w roku kalendarzowym, nie ma zastosowania w przypadku wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia przez firmę Ivanti takiego niewłaściwego postępowania. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków prawnych, w przypadku, gdy audyt wykaże niedopłatę, Użytkownik niezwłocznie zapłaci firmie Ivanti według aktualnej ceny katalogowej za: i. wszystkie licencje Oprogramowania niezbędne do uzyskania zgodności, ii. Usługi Wsparcia i Utrzymania w bieżącym okresie (jeśli dotyczy), oraz iii. Usługi Wsparcia i Utrzymania w okresie nadmiernego użytkowania, do trzech (3) lat. Jeżeli taka niedopłata wynosi więcej niż pięć procent (5%) kwot zapłaconych lub należnych od Użytkownika za okres objęty audytem, Użytkownik, oprócz zapłaty za nadmierne korzystanie z Oprogramowania oraz stosownych Usług Wsparcia i Usług Utrzymania, jak opisano powyżej, niezwłocznie zwróci firmie Ivanti uzasadnione koszty audytu. W przypadku niezastosowania się do żądań firmy Ivanti, o których mowa w niniejszym punkcie, Użytkownik naruszy istotnie postanowienia niniejszej Umowy, a firma Ivanti może ograniczyć funkcjonalność lub unieruchomić Oprogramowanie, oprócz innych praw i środków wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo firmy Ivanti do przeprowadzenia audytu na podstawie niniejszej Umowy nie będzie wymagało żadnych zmian, uzupełnień ani dodatkowych umów.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Obowiązujące przepisy. Każda ze Stron będzie przestrzegać wszelkich ustaw i przepisów, które mają zastosowanie do jej działań w ramach niniejszej Umowy, w tym między innymi przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym transgranicznego przekazywania danych oraz wymogów dotyczących powiadamiania o naruszeniu danych zgodnie z wymogami prawa.

b. Dane. Niezależnie od wszelkich innych postanowień dotyczących wykorzystania i obsługi danych zawartych w niniejszej Umowie oraz wszelkich dodatkowych warunków, firma Ivanti wykorzystuje i obsługuje dane Użytkownika zgodnie ze swoją Polityką ochrony prywatności dostępną pod adresem https://www.ivanti.com/company/legal/privacy-policy.

c. Dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Ivanti podlega postanowieniom Załącznika dotyczącego przetwarzania danych, który można znaleźć na stronie https://rs.ivanti.com/legal/dataprocessingaddendum.pdf („DPA”).

d. Zasady postępowania FedRAMP. W przypadku zakupu środowiska FedRAMP SaaS firmy Ivanti, Użytkownik oraz jego administratorzy systemu, pracownicy, wykonawcy, użytkownicy końcowi i inne osoby trzecie, które mają dostęp do środowiska FedRAMP SaaS, podlegają zasadom postępowania FedRAMP zamieszczonym na stronie http://www.ivanti.com/company/legal/fedramp.

e. Ograniczenie w zakresie eksportu. Oprogramowanie może podlegać pewnym regulacjom prawnym i przepisom dotyczącym kontroli eksportu i importu, w tym ustawie o kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych (United States Export Administration Act) (i powiązanym z nią przepisom) oraz przepisom Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (United States Bureau of Industry and Security), brytyjskiego Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Umiejętności (United Kingdom Department for Business, Innovation & Skills) i innych właściwych agencji. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować, reeksportować ani nie udostępniać, bezpośrednio ani pośrednio, Oprogramowania do krajów, obszarów jurysdykcji lub osób, do których eksport, reeksport lub udostępnianie jest zabronione przez obowiązujące prawo. Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zrealizuje wszystkie wymagane przedsięwzięcia (w tym uzyska wszelkie niezbędne licencje eksportowe lub inne zgody rządowe) przed wyeksportowaniem, reeksportowaniem, wydaniem lub udostępnieniem w inny sposób Oprogramowania Użytkownikom spoza kraju zamieszkania Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ani on, ani jego Podmioty powiązane nie znajdują się na żadnej liście osób objętych zakazem eksportu, liście stron objętych ograniczeniami lub innej liście publikowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych, zawierającej dane osób lub podmiotów, do których eksport lub reeksport produktów podlegających kontroli eksportu jest zabroniony. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia firmy Ivanti, jeśli w jakimkolwiek momencie oświadczenie zawarte w powyższym zdaniu przestanie być prawdziwe.

f. Użytkownicy końcowi po stronie rządu Stanów Zjednoczonych. Każdy z komponentów składających się na Oprogramowanie stanowi „artykuł handlowy”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 C.F.R. 2.101, składające się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i/lub „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” stosownie do użycia tych terminów w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 oraz 48 C.F.R. od 227.7202-1 do 227.7202-4, wszyscy Użytkownicy końcowi po stronie rządu Stanów Zjednoczonych nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami określonymi w niniejszym dokumencie. Jeśli Oprogramowanie jest nabywane dla lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, wówczas będzie się uznawać i uzgadnia się, że Oprogramowanie to: i. zostało opracowane na koszt prywatny; ii. nie było wymagane do powstania lub opracowania w ramach kontraktu rządowego; oraz iii. nie zostało wytworzone jako niezbędna część realizacji kontraktu rządowego. Agencje i podmioty rządowe Stanów Zjednoczonych oraz inne osoby nabywające towary w ramach kontraktu rządowego Stanów Zjednoczonych posiadają wyłącznie te prawa i podlegają wszystkim ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie.

g. Autoryzowani Odsprzedawcy. W przypadku zakupu Oprogramowania za pośrednictwem Odsprzedawcy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Odsprzedawca i firma Ivanti są od siebie niezależni oraz że Odsprzedawca nie ma żadnych uprawnień do wiązania firmy Ivanti w jakikolwiek sposób, dokonywania jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie lub składania jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń w imieniu firmy Ivanti oraz że Ivanti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania jakiegokolwiek Odsprzedawcy.

h. Prawo właściwe. Jeśli Umowa jest zawarta z Ivanti, Inc. lub Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda, będzie ona podlegać prawu stanu Utah bez względu na konflikt z przepisami prawa, a w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z Umowy lub z nią związanego Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych i federalnych w Salt Lake County, Utah. Jeżeli niniejsza Umowa została zawarta z firmą Ivanti U.K. Ltd. lub Ivanti International Limited, będzie ona podlegać prawu Anglii i Walii bez względu na konflikt przepisów prawnych, a wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Jeśli niniejsza Umowa została zawarta z firmą Ivanti Software K.K., będzie ona podlegać prawu japońskiemu bez względu na konflikt przepisów prawnych, a wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Tokio w Japonii. Jeśli niniejsza Umowa została zawarta z firmą Ivanti Software (Beijing) Co., Ltd., będzie ona podlegać prawu chińskiemu bez względu na konflikt przepisów prawnych, a wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Pekinie w Chinach. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

i. Rozdzielność postanowień Umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, nieważne lub nieskuteczne w świetle obowiązującego prawa, postanowienie takie zostanie uznane za pominięte, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

j. Całość umowy; Umowa w języku angielskim ma moc obowiązującą. Niniejsza Umowa, w tym bez ograniczeń Warunki Uzupełniające lub DPA, stanowi kompletną i wyłączną deklarację porozumienia pomiędzy firmą Ivanti a Użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania, Usług Wsparcia i Usług Utrzymania oraz Usług Profesjonalnych i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne komunikaty i ustalenia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie wydrukowane lub inne warunki na zamówieniu zakupu lub podobnym dokumencie zamówienia, które są sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, jej załącznikami i aneksami lub które rzekomo mają je uzupełniać, nie będą miały mocy ani skutków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu żadne środki prawne w związku z jakimikolwiek oświadczeniami, reprezentacjami, zapewnieniami lub gwarancjami (niezależnie od tego, czy zostały one złożone nieświadomie czy przez zaniedbanie), które nie zostały określone w niniejszej Umowie lub w jakimkolwiek dokumencie (dokumentach) wyraźnie w niej przywołanym. it. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową w języku angielskim a jakimkolwiek jej tłumaczeniem na inny język, wiążąca jest angielska wersja językowa Umowy. O ile Strony nie zawrą innej umowy podpisanej przez obie Strony, wszelkie korzystanie z Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług wsparcia i konserwacji oraz Usług profesjonalnych podlega warunkom niniejszej Umowy.

k. Brak odstąpienia. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego prawa lub środka prawnego ani też nie wyklucza lub ogranicza dalszego wykonywania tego lub innego prawa lub środka prawnego. Jednorazowe lub częściowe skorzystanie z takiego prawa nie wyklucza ani nie ogranicza możliwości dalszego korzystania z tego lub innego prawa lub środka prawnego. Żadne oświadczenie lub deklaracja, inne niż złożone przez upoważnionego przedstawiciela Strony w formie pisemnego zrzeczenia się, nie będzie stanowić zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub środków zaradczych.

l. Brak cesji. Z wyjątkiem przeniesienia całości lub zasadniczo całości przedsiębiorstwa i aktywów Strony, czy to w drodze połączenia, sprzedaży aktywów, sprzedaży akcji, czy w inny sposób, żadna ze Stron nie może cedować, przekazywać, obciążać, podzlecać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać wszystkimi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

m. Siła wyższa. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z opóźnienia lub niewykonania jakiejkolwiek części Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Stron, w tym, między innymi, powodzią, pożarem, działaniami wojennymi, terroryzmem, trzęsieniem ziemi, działaniem siły wyższej oraz działaniami, nakazami lub ograniczeniami rządowymi; jednakże niemożność wywiązania się ze zobowiązań finansowych jest wyraźnie wykluczona. Firma Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań z powodu niewykonania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

n. Prawa osób trzecich. Osoba, która nie jest stroną Umowy, nie korzysta z żadnych praw wynikających z Umowy lub z nią powiązanych.

o. Zmiany. Wszelkie zmiany lub poprawki wprowadzane do Umowy, z wyjątkiem tych przewidzianych w niniejszym dokumencie, będą wiążące wyłącznie po ich pisemnym uzgodnieniu i podpisaniu przez obie Strony.

p. Egzemplarze Umowy. Umowa może być zawarta w dwóch egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał, a wszystkie te egzemplarze będą stanowiły jedną i tę samą umowę. Umowa może być zawarta osobiście lub elektronicznie i dostarczona fizycznie lub elektronicznie w formacie Portable Document Format („PDF”). Strony uzgadniają, że takie elektroniczne wykonanie i dostarczenie będzie miało taką samą moc i skutek jak dostarczenie oryginalnego dokumentu z oryginalnymi podpisami oraz że każda ze Stron może wykorzystać takie faksymile, PDF lub podpisy elektroniczne jako dowód wykonania i dostarczenia niniejszej Umowy przez wszystkie Strony w takim samym stopniu, w jakim można by wykorzystać podpis oryginalny.

q. Przepisy zachowujące moc po rozwiązaniu Umowy. Postanowienia paragrafów 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

r. Odniesienia. Użytkownik zobowiązuje się podjąć uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki w celu współpracy z firmą Ivanti w przypadku, gdy firma Ivanti zwróci się do niego z prośbą o i. wykorzystanie nazwy i logo Użytkownika na stronie internetowej Ivanti, w publikacjach, broszurach i podobnych mediach drukowanych i/lub cyfrowych, w prezentacjach oraz w informacjach prasowych; ii. wypowiedzi dla prasy i/lub analityków branżowych na temat doświadczeń Użytkownika jako klienta Ivanti; iii. podawania nazwy i danych kontaktowych swojej firmy innym klientom lub potencjalnym klientom oraz prowadzenia rozmów telefonicznych z takimi firmami w ramach programów referencyjnych i/lub polecających Ivanti; oraz iv. udziału w pisemnych i/lub wideo studiach przypadków dotyczących doświadczeń Użytkownika jako klienta Ivanti. Jeżeli i w zakresie, w jakim Użytkownik zgodzi się na udział w którymkolwiek z powyższych scenariuszy, Użytkownik udzieli również firmie Ivanti prawa do wykorzystywania, publikowania i objęcia prawami autorskimi, bez wynagrodzenia, wszelkich cytatów wygłoszonych przez Użytkownika i/lub wszelkich nagrań wideo lub zdjęć wykonanych w związku z komentarzami Użytkownika na temat Ivanti i/lub jej produktów i usług w celu wspierania, reklamowania i marketingu produktów i/lub usług w dowolny sposób i we wszystkich mediach na całym świecie, bezterminowo. Firma Ivanti zastrzega sobie prawo do redagowania takich cytatów i filmów wideo w celu zwiększenia ich objętości lub przejrzystości, a także do wykorzystania takich cytatów i filmów w całości lub w części, jeśli uzna to za stosowne według własnego uznania i nie musi przedstawiać Użytkownikowi reklam lub innych materiałów do zatwierdzenia. Użytkownik udziela firmie Ivanti pozwolenia na wykorzystanie nazwy i logo Użytkownika w materiałach promocyjnych tworzonych przez Ivanti.

s. Dane kontaktowe. Zawiadomienia prawne lub inną korespondencję do Ivanti, Inc. należy kierować na adres 10377 South Jordan Gateway, South Jordan, UT 84095, Attention: Legal Department.

t. Własność intelektualna i wykorzystanie znaków towarowych. Oprogramowanie i Oferty SaaS podlegają ochronie przepisami prawa Stanów Zjednoczonych. oraz apisami patentów międzynarodowych wyszczególnionych na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/ivanti-patents. Informacje na temat dopuszczalnego wykorzystania znaków towarowych Ivanti przez osoby trzecie znajdują się na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/trademark lub u przedstawicieli prawnych firmy Ivanti..

u. Sprzęt. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego od firmy Ivanti, sprzęt ten zostanie dostarczony zgodnie z warunkami dotyczącymi sprzętu, które i. są dołączone do sprzętu, i/lub ii. zostały zamieszczone na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/hardware.

w. Materiały objęte licencją i licencja typu open source. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie, usługi lub inne technologie, które nie są własnością firmy Ivanti, lecz zostały jej udostępnione na zasadzie licencji przez osoby trzecie i mogą być niezbędne do pełnego działania Oprogramowania („Materiały objęte licencją”) lub które są dostępne na zasadzie licencji open source lub wolnego oprogramowania, lub może z nimi współpracować. Materiały objęte licencją mogą podlegać dodatkowym zasadom i warunkom zamieszczonym na stronie https://www.ivanti.com/company/legal/thirdpartyterms lub w inny sposób udostępnionym Użytkownikowi. Wspomniane zasady i warunki zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W zakresie, w jakim firma Ivanti wykorzystuje w Oprogramowaniu oprogramowanie typu open source, warunki i ograniczenia niniejszej Umowy nie uniemożliwiają ani nie ograniczają Użytkownikowi korzystania z dodatkowych lub innych praw do takiego oprogramowania typu open source zgodnie z odpowiednimi licencjami typu open source.

x. Podmioty powiązane Użytkownika. Podmioty powiązane Użytkownika mogą nabywać produkty i/lub usługi firmy Ivanti na podstawie niniejszej Umowy poprzez i. zawarcie umowy uczestnictwa z firmą Ivanti, zgodnie z którą wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy mających zastosowanie do Użytkownika, oraz ii. pomyślne przejście badania zdolności kredytowej firmy Ivanti, po czym mogą nabywać produkty i/lub usługi firmy Ivanti bezpośrednio od firmy Ivanti lub od Odsprzedawcy. Dla celów takiego zakupu, odniesienia do „Użytkownika” należy rozumieć jako odniesienia do Podmiotu powiązanego Użytkownika dokonującego takiego zakupu.

y. Microsoft Intune®. Niektóre funkcje w ramach Ivanti Patch for MEM są dostępne poprzez dostęp do usługi Microsoft Intune® za pośrednictwem interfejsu API firmy Microsoft, a korzystanie z Ivanti Patch for MEM i usług towarzyszących nie zwalnia użytkowników z konieczności posiadania ważnej licencji na korzystanie z usługi Microsoft Intune®.

Wersja 03.22