WAŻNE: Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED ZAMÓWIENIEM, INSTALACJĄ, KONFIGURACJĄ ORAZ/LUB ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA IVANTI LUB OFERT SAAS. W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OPISANO STOSUNKI POMIĘDZY ODPOWIEDNIM PODMIOTEM IVANTI OKREŚLONYM ZGODNIE Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM („IVANTI”) A PAŃSTWEM (PRZY CZYM KAŻDY Z PODMIOTÓW IVANTI ORAZ PAŃSTWO SĄ OKREŚLANI OSOBNO JAKO „STRONA” ORAZ ŁĄCZNIE JAKO „STRONY”). DOKUMENT ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO JEDNEGO LUB KILKU DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W NIM ZAWARTYCH NA ZASADZIE ODNIESIENIA („WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE”) (ZWANE ŁĄCZNIE, WRAZ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, „UMOWĄ”). NINIEJSZA UMOWA WCHODZI W ŻYCIE W DNIU ZAAKCEPTOWANIA JEJ WARUNKÓW „DATA WEJŚCIA W ŻYCIE”). POPRZEZ ZAINSTALOWANIE, SKONFIGUROWANIE I/LUB KORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB Z OPROGRAMOWANIA LUB OFERT SAAS, OŚWIADCZAJĄ I GWARANTUJĄ PAŃSTWO, ŻE POSIADAJĄ UPOWAŻNIENIE DO PRAWNEGO ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI LUB OSOBY OKREŚLONEJ W UMOWIE JAKO KLIENT („PAŃSTWA”) ORAZ WYRAŻAJĄ DOBROWOLNĄ ZGODĘ NA ZOSTANIE STRONĄ UMOWY I PRZESTRZGANIE JEJ WARUNKÓW.IVANTI NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKIEKOLWIEK INNE WARUNKI, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO DOWOLNYCH WARUNKÓW OKREŚLONYCH NA ZAMÓWIENIU KLIENTA LUB FAKTURZE. W PRZYPADKU ZAWARCIA OSOBNEJ PISEMNEJ UMOWY Z IVANTI DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA LUB OFERTY SAAS  („OSOBNA UMOWA”) WARUNKI TAKIEJ OSOBNEJ UMOWY BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, A NINIEJSZA UMOWA NIE BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NINIEJSZA UMOWA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA W CAŁOŚCI WSZELKIE TAKIE OSOBNE UMOWY, JEŚLI TAKIE OSOBNE UMOWY ZOSTAŁY ZAWARTE POMIĘDZY PAŃSTWEM A KTÓRYMKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTÓW:

-              FRONTRANGE SOLUTIONS USA INC.;

-              FRONTRANGE SOLUTIONS UK LIMITED;

-              FRONTRANGE SOLUTIONS ASIA PACIFIC PTY LIMITED;

-              HEAT SOFTWARE USA INC.;

-              HEAT SOFTWARE UK LIMITED;

-              HEAT SOFTWARE ASIA PACIFIC PTY LIMITED LUB

-              LUMENSION SECURITY, INC.

Wszystkie odniesienia do „Ivanti” oznaczają określony poniżej podmiot znajdujący się w tym samym regionie geograficznym co Państwo:

•             Ivanti, Inc., spółka zarejestrowana zgodnie z prawem stanu Delaware, na obydwu kontynentach amerykańskich, z wyjątkiem Brazylii.

•             Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda, spółka brazylijska, w Brazylii.

•             Ivanti Software K.K., spółka japońska, w Japonii.

•             Ivanti Software Technology (Pekin) Co., Ltd., spółka chińska, w Chinach.

•             Ivanti International Limited, spółka irlandzka, dla produktów i usług pod markami Wavelink i Naurtech w Europie, na Środkowym Wschodzie, w Afryce i regionie Azji i Pacyfiku.

•             Ivanti UK Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Anglii i Walii oraz w pozostałych lokalizacjach.

1.            DEFINICJE.Niektóre terminy pisane wielką literą otrzymują znaczenie przypisane im w niniejszej Umowie.

a.            „Przedsiębiorstwo Powiązane” oznacza każdy podmiot prawny, który sprawuje kontrolę, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą Państwa lub Ivanti (stosownie do przypadku); gdzie „kontrola” oznacza ponad pięćdziesiąt procent (50%) papierów wartościowych z prawem głosu.

b.            „Urządzenie” oznacza każde urządzenie elektroniczne, które korzysta z Oprogramowania, w tym, między innymi (a) urządzenie fizyczne, takie jak komputer, urządzenie podręczne, stacja robocza, konsola, serwer lub jakikolwiek inny sprzęt elektroniczny; (b) maszyna wirtualna, taka jak środowisko operacyjne, które może funkcjonować równocześnie z innym środowiskiem operacyjnym na pojedynczym urządzeniu fizycznym; lub (c) skrzynka elektroniczna lub wirtualna (np. skrzynka pocztowa dla poczty elektronicznej).

c.            „Dokumentacja” oznacza łącznie oficjalną instrukcję obsługi produktu, informacje o wersji i podręcznik użytkownika przekazane przez Ivanti wraz z Oprogramowaniem, w formie elektronicznej lub drukowanej, które zostały udostępniane publicznie przez Ivanti.

d.            „Faktura” oznacza odpowiednią wycenę Ivanti lub Odsprzedawcy, zamówienie i/lub fakturę.

e.            „Usługi Profesjonalne” oznaczają usługi w zakresie wdrażania, konsultacji, szkoleń i edukacji, jakie spółka Ivanti lub jej podwykonawcy będą świadczyć w zakresie wskazanym w zestawieniu prac podpisanym przez obydwie Strony, zgodnie z niniejszą Umową.

f.             „Odsprzedawca” oznacza odsprzedawcę lub dystrybutora upoważnionego przez Ivanti.

g.            „Oferta SaaS” oznacza Oprogramowanie przekazane przez Ivanti zgodnie z Licencją Subskrypcyjną, w formie usługi objętej hostingiem na mocy niniejszej Umowy.

h.            „Oprogramowanie” oznacza kod obiektowy autorskiego(-ich) produktu(-ów) oprogramowania udostępnionego przez Ivanti na mocy niniejszej Umowy, w siedzibie klienta lub w ramach Ofert SaaS, łącznie z wszelką Dokumentacją, Aktualizacjami i Nowymi Wersjami.

i.             „Usługi Wsparcia i Utrzymania” oznaczają wszelkie usługi w zakresie wsparcia technicznego i utrzymania Oprogramowania, jakie zostało udostępnione przez Ivanti zgodnie z Umową.

j.             „Aktualizacje” oznaczają wszelkie aktualizacje, drobne udoskonalenia, korekty, poprawki błędów, łaty lub funkcje dodane bądź usunięte z Oprogramowania, z wyjątkiem nowego oprogramowania lub funkcjonalności, które spółka Ivanti osobno wprowadza na rynek i sprzedaje.

k.            „Nowe Wersje” oznaczają wszelkie główne wydania poprawiające produkt, które zastępują wcześniejsze wersje produktu.

l.             „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez Państwa lub w inny sposób wykonującą usługi dla Państwa (w charakterze niezależnego wykonawcy lub innym), która korzysta z Oprogramowania.

2.            UDZIELENIE LICENCJI.

a.            Licencja na Oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim nabywają Państwo licencję na Oprogramowanie od Ivanti lub Odsprzedawcy, spółka Ivanti niniejszym udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie) na kopiowanie i korzystanie z Oprogramowania, zgodnie z: (I) Dokumentacją; (ii) liczbą nabytych licencji; oraz (iii) Typem Licencji i Modelem Licencji (obydwa zdefiniowane poniżej), które zostały nabyte. Korzystanie z Oprogramowania musi być ściśle ograniczone do zakupionej liczby oraz Typu Licencji i Modelu Licencji, za które Państwo zapłacili.

Użytkownicy mają obowiązek korzystania oraz/lub uzyskiwania dostępu do Oprogramowania wyłącznie w imieniu oraz na rzecz Państwa lub Państwa odpowiednich Przedsiębiorstw Powiązanych oraz zgodnie z nabytą licencją oraz warunkami niniejszej Umowy. Będą Państwo odpowiedzialni za czyny i zaniechania wszystkich Użytkowników, a wszystkie działania podejmowane przez takich Użytkowników, które stanowiłyby naruszenie niniejszej Umowy gdyby zostały podjęte przez Państwa, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Umowy. Klient może wykonać jedną, niezmienioną kopię zapasową Oprogramowania, wyłącznie w celu archiwizacji.

Ivanti dostarcza Oprogramowanie na podstawie dwóch (2) typów licencji ogólnej („Typy Licencji”):

•             „Licencja Wieczysta”. Licencja na korzystanie z Oprogramowania, które nie jest ograniczona czasowo pod warunkiem korzystania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

•             „Licencja Subskrypcyjna”. Licencja ograniczona czasowo na korzystanie z Oprogramowania, upływająca wraz upływem określonego terminu. Oprogramowanie objęte Licencją Subskrypcyjną może zawierać kod automatycznie wyłączający oprogramowanie po upływie okresu subskrypcji.

W zakresie Typów Licencji, Ivanti oferuje następujących sześć (6) modeli licencji („Modele Licencji”):

•             „Na Użytkownika”. W ramach modelu Na Użytkownika oprogramowanie może być wykorzystywane przez określonego Użytkownika na dowolnej liczbie Urządzeń Użytkownika. Jednak nie jest możliwe przeniesienie licencji z jednego Użytkownika na innego Użytkownika więcej niż raz na trzydzieści (30) dni. Każdy Użytkownik musi posiadać licencję.

•             „Użytkownik Nazwany”. W ramach modelu Użytkownik Nazwany, Użytkownik Nazwany to pojedynczy Użytkownik upoważniony przez Państwa do uzyskania dostępu do lub korzystania z Oprogramowania, niezależnie od tego, czy osoba ta korzysta z Oprogramowania. Jednak nie jest możliwe przeniesienie licencji z jednego Użytkownika na innego Użytkownika więcej niż raz na trzydzieści (30) dni. Każdy Określony Użytkownik musi posiadać licencję.

•             „Użytkownik Jednoczesny”. W ramach modelu Użytkownik Jednoczesny, wymagane jest nabycie licencji dla maksymalnej liczby jednoczesnych Użytkowników upoważnionych przez Państwa do uzyskania dostępu do lub korzystania z Oprogramowania w dowolnym czasie w ciągu ostatnich trzydziestu (30) dni (każdy z nich określany jest jako „Użytkownik Jednoczesny”), niezależnie od liczby połączeń wykorzystywanych przez tę osobę. Każdy Użytkownik Jednoczesny musi posiadać licencję.

•             „Urządzenie”. W ramach modelu urządzenia, licencje są wymagane dla każdego Urządzenia, fizycznego lub wirtualnego, na którym zostało zainstalowane Oprogramowanie.

•             „Licencja Ograniczona do Urządzenia”. Zgodnie z modelem Licencji Ograniczonej do Urządzenia, licencje muszą być udzielane dla każdego Urządzenia, na którym zostało zainstalowane Oprogramowanie, i - w razie przypadkowego zniszczenia - mogą być przenoszone wyłącznie na Urządzenie tej samej marki i na ten sam model Urządzenia.

•             „Umowa o Licencję na Przedsiębiorstwo” lub „ULP”. W ramach modelu Umowa o Licencję na Przedsiębiorstwo (ULP), Oprogramowanie może być wykorzystywane przez Państwa pracowników, wykonawców oraz agentów na dowolnej liczbie Urządzeń Użytkownika. Każdy z Państwa pracowników, wykonawców oraz agentów musi posiadać jedną (1) licencję, niezależnie od tego, czy ci pracownicy, wykonawcy lub agenci w rzeczywistości korzystają z Oprogramowania.

b.            Faktura musi wskazywać Typ Licencji, Model Licencji i sposób przekazania Oprogramowania, które Państwo zakupili.

c.            Ocena. Jeśli Oprogramowanie zostało zaoferowane Państwu w celu oceny oraz dostarczone w celu korzystania próbnego, wówczas, niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, mają Państwo prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie do celów wewnętrznej demonstracji, testowania i oceny w środowisku nieprodukcyjnym oraz przez czas określony w kluczu licencji na oprogramowanie (jeśli czas ten nie został określony, wynosi on czterdzieści pięć (45) dni od dostawy), po czym Oprogramowanie zostanie samodzielnie wyłączone. Klient przyznaje, że spółka Ivanti nie ma obowiązku umożliwić dalszego korzystania z Oprogramowania po dacie wygaśnięcia. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, WERSJA PRÓBNA OPROGRAMOWANIA JEST DOSTARCZANA „TAK, JAK JEST”, BEZ ŻADNEGO WSPARCIA ANI GWARANCJI, DOMNIEMANYCH BĄDŹ WYRAŹNYCH.

3.            OFERTA SAAS

a.            Warunki Uzupełniające Ofertę SaaS. W przypadku, gdy nabywają Państwo Ofertę SaaS, która została uwzględniona na fakturze jako SaaS lub usługi w chmurze, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej Umowy i Warunki Uzupełniające Ofertę SaaS Ivanti, dostępne na stronie https://www.ivanti.pl/company/legal/saas.

b.            Opłata za wznowienie. W przypadku, gdy nabywają Państwo Ofertę SaaS i postanowią zmienić, pod koniec Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia, jakąkolwiek część Ofert SaaS na Licencję Wieczystą na lokalnym serwerze, wówczas spółka Ivanti może naliczyć Państwu (1) jednorazową opłatę za wznowienie, w wartości równej dziesięciu procentom (10%) kosztów zawartych na Fakturze wystawionej dla Państwa z tytułu nabytego Oprogramowania.

4.            UMOWA O LICENCJĘ NA PRZEDSIĘBIORSTWO. Model ULP umożliwia klientom zakup różnych pakietów produktów Oprogramowania do użytku w całym przedsiębiorstwie, zgodnie z Licencją Subskrypcyjną („Oferta ULP”). Dodatkowe szczegółowe informacje na temat produktów Oprogramowania, liczby licencji dla analityków i liczby licencji dla serwerów w ramach każdej Oferty ULP znajdują się w przewodniku po programach, dostępnym na stronie: https://rs.ivanti.com/legal/ela-program-guide.pdf. W przypadku, gdy nabywają Państwo Oferty ULP, wyszczególnione na Fakturze, wówczas wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki takiego zakupu:

a.            Liczba Użytkowników. Zgadzają się Państwo i oświadczają, że w chwili zakupu liczba licencji określona na Fakturze jest większa niż lub równa całkowitej liczbie Państwa pracowników, wykonawców oraz agentów („Liczba Użytkowników”). Państwa Przedsiębiorstwo Powiązane lub Przedsiębiorstwa Powiązane mogą korzystać z Oprogramowania, które kupią Państwo w ramach modelu ULP wyłącznie jeśli ujmą Państwo całkowitą liczbę pracowników, wykonawców i agentów takiego Przedsiębiorstwa Powiązanego lub Przedsiębiorstw Powiązanych w Liczbie Użytkowników.

b.            Przekazanie zaktualizowanej Liczby Użytkowników. Mają Państwo obowiązek przekazania Ivanti zaktualizowanej Liczby Użytkowników co najmniej trzydzieści (30) dni lecz nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed każdym okresem rocznym w okresie obowiązywania Umowy. Zwiększenie Liczby Użytkowników spowoduje zwiększenie liczby licencji oraz uwzględnienie tego kosztu na fakturze za następny okres roczny. Z tytułu zwiększenia Liczby Użytkowników nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami, chyba że wystąpi nadmierne zwiększenie wynikające z fuzji przedsiębiorstw bądź przejęcia lub rozwoju przedsiębiorstwa. Liczby Użytkowników nie wolno zmniejszyć w Okresie Początkowym, chyba że Strony uzgodnią to wyraźnie na piśmie.

5.            OGRANICZENIA. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży. Klient nie może wykorzystywać Oprogramowania w dowolnym celu wykraczającym poza zakres ustalony w licencjach przyznanych zgodnie z Umową, natomiast spółka Ivanti lub jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie pozostałe prawa. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego i z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez niniejszą Umowę, nie dopuszczą Państwo (i nie pozwolą, by jakikolwiek Użytkownik bądź strona trzecia dopuściły) do: (a) autoryzacji dostępu lub zezwolenia na dostęp do Oprogramowania bądź korzystania z Oprogramowania przez osoby inne niż Użytkownicy; (b) cesji, podlicencji, dystrybucji, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazania na zasadzie nowacji lub innego przeniesienia Oprogramowania lub Dokumentacji jakiejkolwiek stronie trzeciej, bez uprzedniej zgody w formie pisemnej, z wyjątkiem postanowień regulujących cesję w niniejszej Umowie; ani ujawnienia jakiejkolwiek stronie trzeciej klucza licencyjnego do Oprogramowania; (c) ustanowienia zastawu jako zabezpieczenia lub innej formy obciążenia praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy; (d) zmiany, adaptacji lub tworzenia jakichkolwiek produktów pochodnych na podstawie Oprogramowania (lub jego części); (e) dekompilacji, demontażu, stosowania inżynierii odwrotnej lub podejmowania innych prób uzyskania kodu źródłowego, z którego pochodzi dowolna część Oprogramowania, z wyłączeniem jedynie przypadków i w takim zakresie, w jakim: (i) obowiązujące przepisy prawa wyraźnie dopuszczają takie działania, pomimo powyższych ograniczeń; lub (ii) działania takie są wymagane w celu debugowania zmian w bibliotekach otwartego oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem; (f) wykorzystywania Oprogramowania w formie dostawcy usług lub dostawcy usług aplikacyjnych dla stron trzecich; (g) prób obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych Oprogramowania; ani (h) usunięcia, zmiany lub ukrycia jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej w Oprogramowaniu lub jego kopiach.

O ile obowiązujące przepisy nadają Państwu prawo do wykonania którychkolwiek z powyższych działań bez zgody Ivanti na uzyskanie określonych informacji dotyczących Oprogramowania, niniejszym zgadzają się Państwo, że przez skorzystaniem przez Państwa z takiego prawa, najpierw złożą Państwo wniosek o przekazanie takich informacji przez Ivanti na piśmie, określając cel, do którego potrzebują Państwo tych informacji. Tylko wtedy, gdy spółka Ivanti, wedle własnego uznania, odrzuci Państwa wniosek, mogą Państwo wykonać swoje ustawowe prawa.

6.            TYTUŁ. Ivanti oraz jej licencjobiorcy (jeśli występują) zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa, znaki towarowe, autorskie prawa osobiste oraz inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, a Ivanti wyraźnie zastrzega wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie zgodnie z niniejszą Umową.

7.            USŁUGI WSPARCIA I UTRZYMANIA. Standardowe Usługi Wsparcia i Utrzymania, Aktualizacje i Nowe Wersje są zawarte w cenie Oprogramowania, jeśli jest ono nabywane na podstawie Licencji Subskrypcyjnej, Ofert SaaS lub ULP. Usługi Wsparcia i Utrzymania dla Oprogramowania mogą Państwo kupić lub zmienić na nową wersję osobno. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, nie mają Państwo prawa do jakichkolwiek Aktualizacji lub Nowych Wersji, jeśli nie kupią Państwo Usług Wsparcia i Utrzymania dla Oprogramowania. Jeśli kupią Państwo Usługi Wsparcia i Utrzymania dla Oprogramowania, mają Państwo obowiązek kupienia i utrzymania takich Usług Wsparcia i Utrzymania dla wszystkich licencji Oprogramowania. Wszelkie Usługi Wsparcia i Utrzymania podlegają Warunkom Uzupełniającym Ivanti dla Usługi Wsparcia i Utrzymania, które są dostępne na stronie: https://www.ivanti.pl/company/legal/support-terms , natomiast informacje na temat wycofania produktu z eksploatacji znajdą Państwo na stronie: https://forums.ivanti.com/s/end-of-life.

8.            USŁUGI PROFESJONALNE I SZKOLENIA.

a.            Zestawienie Prac. Klient może zlecić Ivanti świadczenie określonych Profesjonalnych usług na podstawie zestawienia prac lub podobnego dokumentu, w formie drukowanej lub dostępnego online, opisującego zadania lub usługi jakie mają być świadczone („ZP”). Każda umowa o zakresie usług i dostaw musi zawierać odniesienia do niniejszej Umowy i podlegać warunkom niniejszej Umowy, a w przypadku jakichkolwiek sporów lub niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a umową o zakresie usług i dostaw, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.

b.            Współpraca z klientem. Mają Państwo obowiązek pełniej współpracy z Ivanti oraz przekazania Ivanti wszelkich niezbędnych informacji oraz udzielenia wsparcia, którego Ivanti może wymagać przy realizacji Usług Profesjonalnych, w tym, bez ograniczenia, dostępu do odpowiednio skonfigurowanych komputerów, produktów programistycznych oraz odpowiednich haseł, w czasie, kiedy Ivanti może tego zażądać. Dodatkowo mają Państwo obowiązek wykonania innych zobowiązań określonych w umowie o zakresie usług i dostaw.

c.            Odraczanie i zmiana harmonogramu. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej na piśmie, jeśli Państwo odroczą lub zmienią harmonogram projektu Profesjonalnych Usług mniej niż dziesięć (10) dni roboczych ale więcej niż pięć (5) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia projektu, wówczas będą Państwo zobowiązani do zapłacenia Ivanti opłaty równej mniejszej z następujących kwot: opłacie określonej w ofercie za jeden (1) dzień Usług Profesjonalnych w ramach projektu lub kwocie 2500 USD. Jeśli Państwo odroczą lub zmienią harmonogram projektu mniej niż pięć (5) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia projektu, wówczas będą Państwo zobowiązani do zapłacenia Ivanti opłaty równiej mniejszej z następujących kwot: opłacie określonej w ofercie za (i) liczbę dni odroczonych Usług Profesjonalnych, (ii) jeden (1) tydzień Usług Profesjonalnych należnych za projekt, który zostałby wykonany w całości lub (iii) 12500 USD. Wszelkie zmiany terminów świadczenia Profesjonalnych usług na podstawie ZP będą zawsze podlegać kryteriom dotyczącym realizacji ZP i/lub ostatecznym terminom realizacji podanym w ZP.

d.            Praktyki Wdrożeniowe. Ivanti wykorzystuje, opracowuje i ulepsza procesy, procedury, najlepsze praktyki, kody oprogramowania komputerowego, ogólną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, koncepcje, know-how oraz techniki wdrożeniowe (razem zwane „Praktykami wdrożeniowymi”), świadcząc usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne na rzecz wielu klientów. Odnoszą Państwo korzyść z tych Praktyk Wdrożeniowych i zgadzają się Państwo z tym, że Ivanti jest właścicielem i może dowolnie stosować te Praktyki Wdrożeniowe według własnego uznania, w tym Praktyki Wdrożeniowe opracowane lub dopracowane w trakcie świadczenia Usług Profesjonalnych na Państwa rzecz, o ile Praktyki Wdrożeniowe nie obejmują korzystania z lub odniesienia do Państwa Informacji Poufnych (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej). Ivanti udziela Państwu niewyłącznej, niezbywalnej i wolnej od tantiem, wieczystej i ograniczonej licencji na korzystanie z Praktyk Wdrożeniowej w Państwa organizacji, do celów w których świadczone są Usługi Profesjonalne. Jeśli Usługi Profesjonalne wiążą się z produktami programistycznymi, na które udzielono Państwu licencji na podstawie osobnej umowy licencji, w odniesieniu do każdego z takich produktów programistycznych Ivanti zastosowanie mają wyłącznie warunki określone w takiej osobnej umowie licencji. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, wszelkie materiały przekazane przez Państwa Avanti w związku z Usługami Profesjonalnymi pozostaną Państwa własnością.

e.            Podróże. Ilość czasu, przez jaki Ivanti będzie przebywać w Państwa lokalizacji w celu realizacji Usług Profesjonalnych zależy od niezależnej decyzji podjętej przez kierownika projektu Ivanti. Jeśli będą Państwo wymagać, aby Ivanti przebywała w Państwa lokalizacji przez czas dłuższy niż zalecany przez kierownika projektu Ivanti, wówczas Ivanti zafakturuje na Państwo koszty związane z przejazdami koniecznymi w celu przedłużenia pobytu w Państwa lokalizacji, a Państwo zgadzają się na dokonanie zapłaty z tytułu tych kosztów.

f.             Szkolenia. Mogą Państwo także zakupić szkolenie w Ivanti Global Academy. Zarządzanie zapłatą za szkolenie odbywa się poprzez zakup licencji indywidualnej (1 Użytkownik) lub licencji na przedsiębiorstwo (10 użytkowników). Możliwy jest także zakup prywatnych szkoleń. Opłaty za anulowanie są naliczane w przypadku anulowania przez klienta prywatnych szkoleń w obiekcie i wynoszą pięćdziesiąt procent (50%) opłaty za kurs w przypadku anulowania na jeden (1) tydzień przed rozpoczęciem kursu lub sto procent (100%) opłaty za kurs w przypadku nieuczestniczenia w kursie lub w przypadku anulowania mniej niż jeden (1) tydzień przed rozpoczęciem kursu. Zamówienia na kursy Ivanti Global Academy oraz Usług Profesjonalnych ulegają unieważnieniu w przypadku niewykorzystania ich w ciągu jednego (1) roku od daty zamówienia.

9.            PŁATNOŚCI. Wyrażają Państwo zgodę na opłacenie wszelkich kwot zawartych na Fakturze, bez jakichkolwiek potrąceń i odliczeń. Wynagrodzenie z tytułu Usług Wsparcia i Utrzymania należy uiścić w formie przedpłaty, przed okresem, w którym usługi takie będą świadczone. Opłaty za odnowienie są należne w dniu odnowienia na kolejny rok lub przed tym dniem. Opłaty za Oprogramowanie kupione w ramach Licencji Subskrypcyjnej, Oferty SaaS lub ULP są należne jako i) kwota ryczałtowa za cały Okres Wstępny lub Okres Odnowienia w chwili zakupu albo ii) zgodnie z rocznym harmonogramem płatności za każdy rok Okresu Wstępnego lub Okresu Odnowienia określony na Fakturze.

Ivanti będzie świadczyć Usługi Profesjonalne za wynagrodzenie określone w odpowiedniej ofercie powiększone o stałą dzienną stawkę z tytułu kosztu przejazdów i zakwaterowania. Usługi Profesjonalne będą świadczone (a) na zasadzie przedpłaty i będą fakturowane po otrzymaniu zamówienia, albo (b) na zasadzie płatności za czas i materiały i będą fakturowane co miesiąc w czasie realizacji Usług Profesjonalnych. Wszystkie opłaty są bezzwrotne, chyba że w odpowiedniej umowie o zakresie usług i dostaw postanowiono inaczej.

O ile nie ustalono inaczej, wszelkie takie opłaty będą należne i płatne w terminie trzydziestu (30) dni od daty Faktury w w dolarach amerykańskich, euro lub funtach brytyjskich, zależnie od miejscowej waluty kontrahenta Ivanti lub Odsprzedawcy, albo w innej walucie określonej na Fakturze. Przy każdym zamówieniu, należy przekazać wydruk z numerem zamówienia oraz numer identyfikacyjny VAT (tam, gdzie dotyczy).

W przypadku niewykonania przez Państwo płatności w wymaganym terminie, zgadzają się Państwo na to, że Ivanti może naliczyć odsetki w mniejszej z następujących stawek: jeden i pół procenta (1,5%) miesięcznie lub w maksymalnej stawce dopuszczalnej prawem; odsetki te będą naliczane od niezapłaconej kwoty i kapitalizowane w trybie dziennym do czasu zapłacenia pełnej należności. Klient zgadza się zwrócić spółce Ivanti wszelkie uzasadnione koszty, w tym opłaty za czynności prawne i koszty powiązane, jakie Ivanti ponosi w przypadku opóźnionych płatności i odsetek. W przypadku niezapłacenia przez Państwa jakichkolwiek kwot w wymaganym terminie, Ivanti będzie mieć prawo do anulowania wszelkich licencji oraz usług świadczonych na mocy niniejszej umowy w drodze wypowiedzenia z terminem trzydziestu (30) dni. W przypadku niezapłacenia przez Państwo bezspornych kwot zgodnie z warunkami niniejszej Umowy za jakąkolwiek Ofertę SaaS, Ivanti będzie mieć prawo, dodatkowo do wszelkich innych przysługujących jej praw i środków prawnych, do zawieszenia Państwa dostępu do Oferty SaaS, bez jakiegokolwiek zobowiązania w stosunku do Państwa, do czasu zapłaty takich kwot w całości.

O ile nie przewidziano wyraźnie inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie dokonane przez Państwa płatności (zarówno na rzecz Ivanti, jak i na rzecz Odsprzedawcy) nie podlegają zwrotowi i nie są możliwe do wykorzystania w celu pokrycia ceny zakupu innego Oprogramowania.

W przypadku zakwestionowania przez Państwa jakichkolwiek opłat, podatków lub innych obciążeń naliczonych przez Odsprzedawcę lub Ivanti zgodnie z niniejszą Umową, mają Państwo obowiązek zawiadomić Ivanti w formie pisemnej o wszelkich spornych kwotach i przekazać odpowiednie informacje na temat okoliczności powstania takich wątpliwości. Ivanti ma obowiązek przekazania Państwu pisemnego potwierdzania odbioru informacji o zakwestionowanych kwotach. Wszystkie Strony zgadzają się współpracować ze sobą w celu dojścia do porozumienia w związku z zakwestionowanymi kwotami. W przypadku nieprzekazania przez Państwa Ivanti powiadomienia o zakwestionowanych kwotach w terminie dwudziestu (20) dni roboczych po otrzymaniu Faktury z tytułu takiej zakwestionowanej opłaty, wówczas kwota taka uznana zostanie za niekwestionowaną i należną.

Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT, podatku od sprzedaży i innych należnych podatków, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Jeśli z powodu zawarcia niniejszej Umowy należne będą jakiekolwiek podatki płatne u źródła, od wartości dodanej, od korzystania lub inne podatki lub opłaty rządowe, wyceny lub należności, wówczas zgodzą się Państwo na zapłacenie wszelkich takich podatków, opłat, wycen oraz należności dodatkowo do wszelkich innych płatności. Jeśli Ivanti będzie zobowiązana do dokonania jakichkolwiek spośród tych płatności, wówczas zgodzą się Państwo na zwrot Ivanti kwot tych płatności niezwłocznie po poinformowaniu Państwa o tym fakcie.

W przypadku, gdy nabywają Państwo Oprogramowanie, Usługi Wsparcia i Utrzymania i/lub Usługi Profesjonalne za pośrednictwem Odsprzedawcy, warunki i powiązane zobowiązania w zakresie płatności określone w niniejszej Umowie nie mają wobec Państwa zastosowania w związku z takimi zakupami, lecz warunki i zobowiązania w zakresie płatności wobec Odsprzedawcy.

10.          POUFNOŚĆ. Każda Strona zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać żadnym stronom trzecim (poza odpowiednimi pracownikami lub personelem każdej ze Stron lub gdy jest to wymagane przez prawo bądź dowolny organ prawny lub regulacyjny) jakichkolwiek Informacji poufnych, które mogą być przekazywane w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. „Informacje poufne” oznaczają informacje niepubliczne, przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie, pośrednio lub bezpośrednio, w formie pisemnej, ustnej lub na zasadzie kontroli przedmiotów materialnych (w tym, między innymi, w formie wycen, tajemnic handlowych, planów produktowych, produktów, usług, klientów, Oprogramowania, projektów, wynalazków, procesów, rysunków, materiałów inżynieryjnych, informacji na temat konfiguracji sprzętu komputerowego, informacji marketingowych lub finansowych), które to informacje zostały określone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub w podobny sposób.Informacje przekazywane w formie ustnej będą uznawane za Informacje poufne, jeśli zostały określone jako Informacje poufne w momencie ich ujawnienia lub jeśli ze względu na swój charakter powinny być, z racjonalnego punktu widzenia, uznane za poufne przez Stronę otrzymującą. Informacje poufne obejmują postanowienia niniejszej Umowy, wszelkie informacje niepubliczne związane z dowolnym Oprogramowaniem oraz powiązane z nim szkolenia, jak również Dokumentację z towarzyszącymi jej materiały, niezależnie od tego, czy zostały oznaczone jako „Poufne”, „Zastrzeżone” lub w podobny sposób. Informacje poufne mogą także zawierać informacje ujawnione jednej Stronie przez jedną lub kilka stron trzecich. Niezależnie od powyższego, Informacje poufne nie obejmują: (a) informacji ogólnodostępnych przed datą ich ujawnienia przez stronę ujawniającą; (b) informacji ogólnodostępnych po dacie ich ujawnienia stronie otrzymującej przez stronę ujawniającą, przy braku działań lub niepodjęciu działań przez stronę otrzymującą; (c) informacji, które znajdowały się w posiadaniu strony otrzymujące w momencie ujawnienia przez stronę ujawniającą (według akt i zapisów strony otrzymującej) przed datą ujawnienia; (d) informacji, które strona otrzymująca dostała od strony trzeciej, bez naruszenia jej obowiązku zachowania poufności; lub (e) informacji niezależnie opracowanych przez stronę trzecią, bez korzystania ani dokonywania odniesień do Informacji poufnych strony ujawniającej (na podstawie dokumentacji i innych wiarygodnych materiałów dowodowych będących w posiadaniu strony otrzymującej). Niezależnie od powyższych zobowiązań, strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne strony ujawniającej, w ograniczonym zakresie wymaganym przez prawo, pod warunkiem, że przed dokonaniem takiego ujawnienia, strona otrzymująca niezwłocznie poinformuje o tym wymogu stronę ujawniającą, tak by strona ujawniająca miała wystarczająco dużo czasu na uzyskanie nakazu zabezpieczającego lub innej formy zabezpieczenia.

11.          ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.

a.            Obrona przed Zarzutami Naruszenia. Ivanti, na własny koszt zapewni Państwu ochronę lub zawrze ugodę w odniesieniu do wszelkich roszczeń, postępowań lub spraw sądowych wniesionych przeciwko Państwu z powodu rzekomego naruszenia przez fakt korzystania przez Państwa z Oprogramowania jakichkolwiek patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej, albo zawrze ugodę w odniesieniu do takich roszczeń („Zarzut Naruszenia”). Mają Państwo obowiązek (i) niezwłocznego zgłoszenia Ivanti na piśmie Zarzutu Naruszania; (ii) przekazania Ivanti pełnej i całkowitej kontroli nad obroną przed i zawarciem ugody w odniesieniu do Zarzutu Naruszenia; (ii) zapewnienia pomocy w związku z obroną przed i zawarciem ugody w odniesieniu do Zarzutu Naruszenia, o którą Ivanti może w sposób racjonalny poprosić; a także (iv) zastosowania się do każdej ugody lub nakazu sądowego dotyczącego Zarzutu Naruszenia. Klient nie ma prawa podjąć obrony ani zawrzeć jakiejkolwiek ugody w związku z Roszczeniem z tytułu naruszenia, bez naszej uprzedniej zgody w formie pisemnej. Mogą Państwo uczestniczyć w obronie przez Zarzutem Naruszenia na własny koszt oraz ze wsparciem wybranego przez siebie prawnika, z zastrzeżeniem, że Ivanti zachowa wyłączną kontrolę nad obroną i ugodą w odniesieniu do Zarzutu Naruszenia, na zasadach określonych powyżej.

a.            Zwolnienie z odpowiedzialności w związku z Zarzutami Naruszenia. Spółka Ivanti zwolni Państwa i Państwa Przedsiębiorstwa Powiązane z odpowiedzialności oraz opłaci: (i) wszelkie odszkodowania, koszty i honoraria pełnomocników zasądzone Państwu i Państwa Przedsiębiorstwom w związku z Zarzutem Naruszenia; (ii) wszelkie wydatki bieżące, łącznie z uzasadnionym wynagrodzeniem pełnomocników opłaconym przez Państwa w związku z obroną przed Zarzutem Naruszenia (inne niż wynagrodzenie pełnomocników i koszty poniesione bez zgody Ivanti, po zaakceptowaniu przez spółkę obrony przed Zarzutem Naruszenia, oraz wydatki wskazane w ostatnim zdaniu we wcześniejszym ustępie); oraz (iii) wszelkie kwoty, które spółka Ivanti zgadza się zapłacić stronie trzeciej w związku z Zarzutem Naruszenia.

c.            Wyłączenie obowiązku. Spółka Ivanti nie ma obowiązku zwolnić Państwa z odpowiedzialności z tytułu Zarzutu Naruszenia, w zakresie, w jakim wynika ono z (i) użytkowania przez Państwa Oprogramowania, wraz z produktami lub usługami zewnętrznymi, które nie zostały upoważnione przez Ivanti ani nie są zgodne z Dokumentacją; (ii) dowolnych aspektów Oprogramowania skonfigurowanego specjalnie dla Państwa w celu zapewnienia zgodności z projektami, wymogami lub specyfikacjami wymaganymi lub przekazanymi przez Państwa lub w Państwa imieniu; (iii) użytkowania Oprogramowania przez Państwa, dowolnego Użytkownika lub stronę trzecią, poza zakresem praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy; (iv) braku użytkowania Oprogramowania przez Państwa, dowolnego Użytkownika lub stronę trzecią, zgodnie z Dokumentacją lub dowolnymi wytycznymi przekazanymi przez Ivanti; (v) braku zastosowania przez Państwa najnowszej wersji Oprogramowania (łącznie z wszelkimi Aktualizacjami i Nowymi Wersjami przekazanymi Państwu przez Ivanti); lub z (vi) wprowadzenia nieupoważnionych zmian do Oprogramowania lub Oferty SaaS.

d.            Środki prawne związane z naruszeniem. W ramach obrony lub ugody w sprawie jakiegokolwiek Zarzutu Naruszenia, Ivanti może, według własnego uznania i na własny koszt: (i) uzyskać dla Państwa licencję pozwalającą na dalsze korzystanie z Oprogramowania lub Oferty Saas; (ii) wymienić lub zmodyfikować technologię rzekomo powodującą naruszenie w celu uniknięcia naruszenia; albo (iii) jeśli powyższe opcje nie są wykonalne pod względem komercyjnym według niezależnej oceny Ivanti, zwrócić wszelkie zapłacone i niewykorzystane opłaty za Ofertę SaaS na dzień rozwiązania lub opłaty z tytułu licencji na Oprogramowanie zamortyzowane metodą liniową w okresie trzydziestu sześciu (36) miesięcy. Powyższe zapisy określają wyłączną odpowiedzialność Ivanti oraz wyłączne środki zaradcze przysługujące Państwu z tytułu faktycznego lub rzekomego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej przez Oprogramowanie lub Ofertę SaaS.

e.            Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności Związane z Ivanti. Zgadzają się Państwo na zabezpieczenie przed, zwolnienie z odpowiedzialności za lub, według Państwa niezależnej decyzji, zaspokojenie wszelkich roszczeń, spraw sądowych lub postępowań wnoszonych przez osoby trzecie wobec Avanti, jej Przedsiębiorstwa Powiązane oraz ich odpowiednich pracowników, kierowników i dyrektorów (“Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności Związane z Ivanti”), powstałych w wyniku (i) korzystania z Państwa z Oprogramowania i powiązanych z nim usług bez pozwolenia; (ii) działania Ivanti zgodne z Państwa projektami, specyfikacjami lub instrukcjami; modyfikacji przez Państwa Oprogramowania lub Oferty SaaS bez pozwolenia; (iv) Państwa poleceń lub niewypełnienia przez Państwa obowiązków określonych w Sekcji 16 (c) niniejszej Umowy oraz DPA, a także zapłacą Państwo wszelkie koszty i odszkodowania przyznane osobom trzecim w wyrokach sądowych dotyczących takich zarzutów lub ustalonone w ugodach dotyczących takich zarzutów zawartych pomiędzy Państwem a takimi osobami trzecimi, pod warunkiem, że Osoby Zwolnione z Odpowiedzialności Związane z Ivanti: (a) niezwłocznie powiadomią Państwa o zarzucie, w taki sposób, aby nie doznali Państwo uszczerbku na skutek opóźnienia w takim powiadomieniu, a także (b) udzielą, na Państwa koszt, uzasadnionej pomocy w związku z obroną lub ugodą

12.          OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

a.            Ograniczona Gwarancja. Ivanti gwarantuje, że: (i) przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu, Oprogramowanie będzie ogólnie funkcjonować zgodnie z opisem w Dokumentacji, (ii) przez okres obowiązywania umowy subskrypcyjnej, Oferta SaaS będzie ogólnie funkcjonować zgodnie z opisem w Dokumentacji, a (iii) Usługi Wsparcia i Utrzymania oraz Usługi Profesjonalne będą wykonywane w sposób solidny i rzetelny. Jeśli Usługi Wsparcia i Utrzymania lub Usługi Profesjonalne nie będą realizowane w sposób fachowy, wówczas będą Państwo mieć prawo do zgłoszenia na piśmie roszczenia gwarancyjnego w terminie trzydziestu (30) dni. Ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że: (i) Oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane i było prawidłowo wykorzystywane przez cały czas zgodnie z Dokumentacją; (ii) nie dokonano żadnej samowolnej modyfikacji, usunięcia lub dodania jakichkolwiek elementów do Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług Wsparcia i Utrzymania lub Usług Profesjonalnych; a także (iii) Ivanti otrzyma pisemne zgłoszenie niezgodności w okresie gwarancji. Ivanti podejmie uzasadnione komercyjnie działania w celu dostarczenia Oprogramowania do Państwa w stanie wolnym od jakichkolwiek wirusów i złośliwych programów lub urządzeń programistycznych służących do modyfikowania, usuwania, uszkadzania, wyłączania lub umożliwiania nieautoryzowanego dostępu do Oprogramowania lub Państwa danych.

b.            Wyłączne środki prawne. Całkowitą odpowiedzialnością Ivanti i Odsprzedawców oraz Państwa wyłącznym uprawnieniem będzie, według uznania Ivanti lub zgodnie z obowiązującym prawem, (i) naprawa lub wymiana Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług Wsparcia i Utrzymania oraz/lub Usług Profesjonalnych tak, aby działały one zgodnie z warunkami gwarancji w rozsądnym czasie, (ii) zwrot, na zasadzie proporcjonalności, kwot zapłaconych za niezgodną Ofertę SaaS oraz rozwiązanie niniejszej Umowy i anulowanie Państwa prawa do korzystania z Oferty SaaS, albo (iii) zwrot kwot zapłaconych za niezgodne Oprogramowanie, Usługi Wsparcia i Utrzymania oraz/lub Usługi Profesjonalne oraz rozwiązanie niniejszej Umowy i anulowanie Państwa prawa do korzystania z Oprogramowania (pod warunkiem usunięcia przez Państwa wszystkich kopii Oprogramowania będących w Państwa posiadaniu i pod Państwa kontrolą oraz przekazania Ivanti pisemnego zaświadczenia o spełnieniu tego wymogu).

c.            Produkty zewnętrzne. Wszelkie produkty osób trzecich dostarczane przez Ivanti i określone na Fakturze są dostarczane zgodnie z warunkami obowiązującej umowy zawartej z osobą trzecią a korzystanie przez Państwa z takich produktów osób trzecich oznacza zgodę na przestrzegania warunków obowiązującej umowy zawartej z osobą trzecią. Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty osób trzecich i jednoznacznie wyklucza jakiekolwiek obowiązki lub jakiekolwiek zobowiązania w odniesieniu do jakichkolwiek produktów osób trzecich. Wszelkie takie produkty osób trzecich są dostarczane wraz z gwarancją udzieloną przez osoby trzecie i bez jakichkolwiek innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.

D.           WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, OPROGRAMOWANIE, OFERTA SAAS, USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO I UTRZYMANIA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” WRAZ „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, NATOMIAST SPÓŁKA IVANT ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PRZYZNAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI  ANI WARUNKÓW, CZY TO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DZIAŁANIA, WARUNKÓW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZENIA, BRAKU ZAKŁÓCEŃ, WARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB JAKOŚCI DANYCH, ANI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU WAD UKRYTYCH BĄDŹ JAWNYCH. IVANTI NIE MOŻE ZGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB OFERTY SAAS BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD WAD ANI ŻE WSZELKIE POTENCJALNE BŁĘDY BĘDĄ MOŻLIWE DO SKORYGOWANIA. OPROGRAMOWANIE I OFERTA SAAS NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANIE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYTKU LUB DYSTRYBUCJI NA KAŻDYM SPRZĘCIE, DLATEGO NIEZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ, USZCZERBKIEM NA ZDROWIU, SZKODĄ EKOLOGICZNĄ LUB CIĘŻKIMI OBRAŻENIAMI CIAŁA.

13.          OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ŻADNA ZE STRON, ŻADNE Z JEJ ODPOWIEDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH, ANI ŻADNI Z JEJ LICENCJODAWCÓW LUB ODSPRZEDAWCÓW NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ OKAZJI LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA, UTRATĘ DANYCH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, INCYDENTALNE, WYNIKOWE ANI NIEBEZPOŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI LUB NOWYCH WERSJI, OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH, OFERTY SAAS, ANI W WYNIKAJĄCYCH W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DPA, USŁUG WSPARCIA I UTRZYMANIA ORAZ/LUB USŁUG PROFESJONALNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY ORAZ OD JAKIEJKOLWIEK PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM, BEZ OGRANICZENIA, NIEDBALSTWA). W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON, JEJ ODPOWIEDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH, LICENCJODAWCÓW LUB ODSPRZEDAWCÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY ZA OPROGRAMOWANIE LUB OFERTĘ SAAS BĄDŹ ODPOWIEDNIE USŁUGI WSPARCIA I UTRZYMANIA LUB USŁUGI PROFESJONALNE. OGRANICZENIE TO OBOWIĄZUJE NAWET W PRZYPADKU, GDY STRONA, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA. STRONY PRZYZNAJĄ, ŻE OPŁATY ODZWIERCIEDLAJĄ TAKI PODZIAŁ RYZYKA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA BĄDŹ WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU KLIENTA. OPROGRAMOWANIE NIE JEST OPRACOWANE ANI PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W ZASTOSOWANIACH O ZNACZENIU KRYTYCZNYM, W KTÓRYCH AWARIA OPROGRAMOWANIA MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZNACZNE SZKODY W MIENIU, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ OSÓB. IVANTI WYKLUCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA W JAKICHKOLWIEK ZASTOSOWANIACH O ZNACZENIU KRYTYCZNYM. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZYM USTĘPIE NIE DOTYCZY: (A) PAŃSTWA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE DOKONYWANIA OPŁAT ZGODNIE Z USTĘPEM 9 (PŁATNOŚCI); ANI (B) ŻADNYCH ROSZCZEŃ WNOSZONYCH PRZECIWKO PAŃSTWU Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IVANTI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, PRAW AUTORSKICH DO OPROGRAMOWANIA.

14.          OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY.

a.            Okres obowiązywania. Okres obowiązywania niniejszej Umowy obejmuje okres wskazany na Fakturze lub, w przypadku braku takiego wskazania, okres  uzgodniony w momencie lub do czas rozwiązania Umowy („Okres Początkowy”). W chwili upływu Okresu Początkowego, niniejsza Umowa zostanie automatycznie odnowiona na dodatkowy okres jednego (1) roku lub na inny okres uzgodniony przez Strony (każdy z takich okresów określany jest jako „Okres Odnowienia”). Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy na koniec Okresu Początkowego lub dowolnego Okresu Odnowienia (liczonego od Daty Wejścia w Życie) w drodze wypowiedzenia z terminem dziewięćdziesięciu (90) dni przekazanego drugiej Stronie.

b.            Rozwiązanie umowy z ważnej przyczyny. Każda Strona może rozwiązać niniejszą Umowę jeśli druga strona (i) dopuści się istotnego naruszenia niniejszej Umowy i nie naprawi takiego naruszenia (jeśli jego naprawa będzie możliwa) w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od drugiej Strony albo (ii) stanie się niewypłacalna lub będzie podlegać upadłości, zostanie zlikwidowana lub rozwiązania, albo zaprzestanie prowadzenia zasadniczo całości swojej działalności gospodarczej.

c.            Wcześniejsze rozwiązanie umowy. W przypadku, gdy rozwiązują Państwo Umowę przed zakończeniem Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia z dowolnego powodu, innego niż istotne naruszenie postanowień umownych przez Ivanti, spółka Ivanti może oszacować i uwzględnić na Fakturze wszelkie nieuiszczone przez Państwa opłaty za pozostały Okres Początkowy i Okres Odnowienia. („Opłaty z tytułu Wypowiedzenia Umowy”). Ponadto, spółka Ivanti może oszacować i uwzględnić na Fakturze wszelkie opłaty z tytułu odnowienia Umowy, w przypadku, gdy nie dostarczą Państwo spółce Ivanti pisemnego zawiadomienia o swoim zamiarze rozwiązania Umowy, przynajmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed upłynięciem Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia („Opłaty z tytułu Odnowienia Umowy”). W przypadku takiego rozwiązania Umowy nie będą Państwo mieć prawa do jakiegokolwiek zwrotu niewykorzystanych opłat ani zaliczenia ich na poczet kosztu zakupu innych produktów.

d.            Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, wszystkie udzielone w niej prawa ulegają anulowaniu i będą Państwo zobowiązani do natychmiastowego usunięcia i zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania, w tym kopii zapasowych. Wszelkie zobowiązania w zakresie płatności, łącznie z obowiązującymi Opłatami z tytułu Wypowiedzenia Umowy i/lub Opłatami z tytułu Odnowienia Umowy”, poniesionymi przed lub w dniu rozwiązania pozostaną w mocy po takim rozwiązaniu.

15.          AUDYT.W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przez dwa (2) lata po rozwiązaniu Umowy lub Usług Wsparcia i Utrzymania dla danego Oprogramowania, mają Państwo obowiązek prowadzenia dokładnej i kompletnej dokumentacji dotyczącej korzystania przez Państwa z Oprogramowania oraz przekazywania takiej dokumentacji Ivanti na jej żądanie. Ivanti może kontrolować sposób korzystania przez Państwa z Oprogramowania w celu weryfikacji tego, czy korzystają Państwo z Oprogramowania a sposób zgodny z niniejszą Umową. W ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego żądania, mają Państwo obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi oraz umożliwienia Ivanti (lub osobom upoważnionym przez Ivanti) przeprowadzenia kontroli korzystania przez Państwa z Oprogramowania przy pomocy narzędzi oraz/lub oprogramowania, które będą w danym czasie dostępne dla Ivanti. Spółka Ivanti nie może przeprowadzać kontroli częściej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym kontrole te mogą odbywać się wyłącznie w trakcie normalnych godzin pracy, na podstawie zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgadzają się Państwo na to, że nie usuną Państwo przekazanych licencji w celu zapewnienia przez Państwa zgodności w oczekiwaniu na przeprowadzenie kontroli. Powyższe ograniczenie liczby kontroli, które mogą być przeprowadzone w czasie roku kalendarzowego nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia przez Ivanti jakiegokolwiek niewłaściwego działania. Bez uszczerbku dla dostępnych praw i środków prawnych, w przypadku, gdy audyt wykaże jakąkolwiek niedopłatę, mają Państwo obowiązek niezwłocznie dokonać płatności na rzecz Ivanti, zgodnie z obowiązującym cennikiem, z tytułu: (i) wszelkich licencji do Oprogramowania wymaganych w celu zachowania zgodności, (ii) Usług Wsparcia i Utrzymania w bieżącym okresie (jeśli dotyczy) oraz (iii) Usług Wsparcia i Utrzymania w poprzednim okresie. Z wyjątkiem Oferty ULP, w przypadku, gdy niedopłata wynosi ponad pięć procent (5%) Państwa należności w badanym okresie, mają Państwo obowiązek niezwłocznie zwrócić spółce Ivanti wszelkie uzasadnione koszty audytu i korzystania z licencji oraz Usług Wsparcia i Utrzymania w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy nie zaspokoją Państwo żądania Ivanti, spowoduje to istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, w związku z czym spółka Ivanti będzie mogła ograniczyć funkcjonalność Oprogramowania lub je całkowite dezaktywować, oprócz wykonania pozostałych praw i zastosowania środków prawnych przyznanych na mocy Umowy. Zgadzają się Państwo, by wykonywanie praw do badania przez spółkę Ivanti, zgodnie z niniejszą Umową, nie wymagało żadnych dodatkowych zmian, aneksów ani porozumień.

16.          POSTANOWIENIA OGÓLNE.

a.            Obowiązujące przepisy prawa.Każda Strona ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji prawnych mających zastosowanie zgodnie z niniejszą Umową, w tym, między innymi, przepisów i regulacji, które dotyczą prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, łącznie z transgraniczną wymianą danych i wymogami w zakresie zawiadamiania o naruszeniu danych zgodnie z obowiązującym prawem.

b.            Dane.Spółka Ivanti wykorzystuje i przetwarza Państwa dane, zgodnie ze swoją polityką prywatności, dostępną na stronie: https://www.ivanti.pl/company/legal/privacy-policy.

c.            Dane osobowe na terenie Unii Europejskiej.Jeśli mają Państwo siedzibę lub którakolwiek z osób, których dotyczą dane przetwarzane przez Państwa znajduje się w Unii Europejskiej, będą Państwo objęci Aneksem w Sprawie Przetwarzania Danych Ivanti obowiązującym w danym czasie, zamieszczonym na stronie https://rs.ivanti.com/legal/dataprocessingaddendum.pdf („DPA”).

d.            Zasady Postępowania zgodnie z FedRAMP.W przypadku, gdy nabywają Państwo Środowisko SaaS w ramach programu FedRAMP, wówczas Państwo, Państwa administratorzy, pracownicy, wykonawcy, użytkownicy końcowi i pozostałe strony trzecie posiadające dostęp do FedRAMP, podlegacie Zasadom Postępowania zgodnie z FedRAMP, które są dostępne na stronie: http://www.ivanti.com/company/legal/fedramp.

e.            Ograniczenia wywozowe.Oprogramowanie może podlegać określonym przepisom w sprawie kontroli eksportu i importu, w tym Ustawie o Administracji Eksportu Stanów Zjednoczonych (oraz powiązanym z nią przepisom), a także przepisom Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Biznesu, Innowacji i Umiejętności Wielkiej Brytanii, a także innych odpowiednich agencji.Przed rozpoczęciem eksportu, reeksportu, przekazania lub innego udostępnienia Oprogramowania Użytkownikom poza krajem, w którym znajduje się Państwa siedziba, mają Państwo obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów oraz wszelkich wymaganych zobowiązań (w tym uzyskania ewentualnej wymaganej licencji eksportowej lub innej zgody udzielonej przez odpowiednie władze).Przed rozpoczęciem eksportu, reeksportu, przekazania lub innego udostępnienia Oprogramowania Użytkownikom poza krajem, w którym znajduje się Państwa siedziba, mają Państwo obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów oraz wszelkich wymaganych zobowiązań (w tym uzyskania ewentualnej wymaganej licencji eksportowej lub innej zgody udzielonej przez odpowiednie władze).

f.             Użytkownicy końcowi rządu amerykańskiego. Każdy z komponentów stanowiących Oprogramowanie to „artykuł handlowy” zgodnie z definicją zawartą w 48 Kodeksu Przepisów Federalnych.2.101, i składa się z „komercyjnego oprogramowania” i/lub „dokumentacji komercyjnego oprogramowania”, zgodnie z  48 C.F.R. 12.212. Na podstawie 48 C.F.R. 12.212, 48 C.F.R. 227.7202-1 i 227.7202-4, wszyscy użytkownicy końcowi rządu amerykańskiego nabywają Oprogramowanie tylko z tymi prawami, które zostały określone w niniejszej Umowie. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte dla lub w imieniu rządu amerykańskiego, wtedy uznaje się i potwierdza, że Oprogramowanie: (i) powstało na koszt prywatny; (ii) nie zostało zlecone na podstawie kontraktu rządowego; (iii) nie powstało jako konieczny warunek realizacji kontraktu rządowego. Agencje i jednostki rządowe oraz inne podmioty działające na podstawie kontraktu rządowego posiadają tylko te prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy i podlegają wszelkim ograniczeniom w niej zawartym.

g.            Upoważnieni Odsprzedawcy.W przypadku zakupu Oprogramowania od Odsprzedawcy, przyjmują Państwo do wiadomości, że Odsprzedawca i Ivanti to podmioty niezależne od siebie oraz że Odsprzedawca nie ma prawa do związania Ivanti jakimikolwiek zobowiązaniami, wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej Umowy, ani udzielania jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń w imieniu Ivanti, a Ivanti nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Odsprzedawcy.

h.            Prawo właściwe.Jeśli Umowa została zawarta z Ivanti, Inc. lub Ivanti Comércio de Software Brasil Ltda, będzie ona podlegać prawu Stanu Utah bez względu na przepisy kolizyjne, a Państwo wyrażają zgodę na to, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane były rozstrzygane wyłącznie w sądach stanowych i federalnych w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah.Jeśli Umowa została zawarta z Ivanti U.K. Ltd. lub Ivanti International Limited będzie podlegać prawu Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne, a Państwo wyrażają zgodę na to, aby wszelki spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane były rozstrzygane wyłącznie w sądach z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania. W przypadku, gdy niniejsza Umowa została zawarta z Ivanti Software K.K. będzie podlegać prawu Japonii, bez względu na przepisy kolizyjne, a Państwo wyrażają zgodę na to, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane były rozstrzygane wyłącznie w sądach z siedzibą w Tokio, Japonia. W przypadku, gdy niniejsza Umowa została zawarta z Ivanti Software (Beijing) Co., Ltd. będzie podlegać prawu Japonii, bez względu na przepisy kolizyjne, a Państwo wyrażają zgodę na to, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane były rozstrzygane wyłącznie w sądach z siedzibą w Pekinie, Chiny. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszej Umowy.

i.             Rozdzielność postanowień.Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niewykonalne lub nieważne według obowiązujących przepisów prawa, postanowienie to zostanie pomięte, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umownych.

j.             Całość porozumienia; Regulacje kontrolne umowy w języku angielskim.Niniejsza Umowa, w tym bez ograniczeń Warunków Uzupełniających lub DPA, stanowi pełne i wyłączne porozumienie zawarte pomiędzy spółką Ivanti a Państwem, w związku z Oprogramowaniem, Usługami Wsparcia i Utrzymania oraz Usługami Profesjonalnymi, które zastępuje wszelką wcześniejszą lub bieżącą komunikację i ustalenia, w formie ustnej lub pisemnej, na temat przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie wydrukowane lub inne warunki dotyczące zamówienia lub podobnego dokumentu będące w sprzeczności z warunkami Umowy lub mające na celu jakiekolwiek uzupełnienie niniejszych warunków Umowy lub jej załączników, nie będą miały żadnego skutku prawnego. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej Umowy w języku angielskim a jakimkolwiek jej tłumaczenie na inny język, wersja angielska będzie miała moc nadrzędną. O ile Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, wszelkie korzystanie z Oprogramowania, Oferty SaaS, Usług wsparcia technicznego i utrzymania oraz Usług profesjonalnych podlegają warunkom niniejszej Umowy.

k.            Brak zrzeczenia się praw.Niewykonanie ani opóźnione wykonanie jakichkolwiek praw lub środków prawnych przyznanych na mocy niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub środków prawnych ani też nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania takich praw lub środków prawnych. Pojedyncze ani częściowe wykonanie praw nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania takich lub innych praw bądź stosowania środków prawnych. Żadne oświadczenie, inne niż pisemna deklaracja upoważnionego przedstawiciela Strony, nie stanowi zrzeczenia się praw ani środków prawnych.

l.             Brak cesji.Poza przypadkiem przenoszenia całości lub części działalności gospodarczej lub aktywów Strony, czy to w formie fuzji, sprzedaży aktywów, sprzedaży zapasów lub w inny sposób, żadna Strona nie ma prawa scedować, przenieść, obciążyć, podzlecić lub dokonać jakiejkolwiek innej transakcji w związku z całością swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

m.          Siła wyższa.Żadna ze Stron nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec drugiej Strony z tytułu jakiejkolwiek straty lub szkody wynikającej z opóźnienia wykonania lub niewykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, jeśli takie niewykonania lub opóźnienie wynika z okoliczności pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, w tym bez ograniczeń, powodzi, pożaru, działań wojennych, terroryzmu, trzęsienia ziemi, katastrof naturalnych oraz działań, nakazów lub ograniczeń rządowych; nie obejmuje to jednak braku zdolności do wypełnienia zobowiązań finansowych.Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania jej zobowiązań spowodowane niewykonaniem przez Państwa obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

n.            Prawa stron trzecich.Osoba niebędąca stroną Umowy nie posiada żadnych praw wynikających z Umowy lub przyznawanych zgodnie z Umową.

o.            Zmiany umowy.Wszelkie zmiany lub poprawki, z wyjątkiem tych przewidzianych w niniejszej Umowie, będą wiążące tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie i podpisane przez obydwie Strony.

p.            Egzemplarze.Umowa może być sporządzona w kilku egzemplarzach, z których każdy będzie traktowany jako oryginał, a łącznie jako ta sama umowa. Niniejszą Umowę można zawrzeć osobiście lub w formie elektronicznej i dostarczyć fizycznie lub w przenośnym formacie dokumentu („PDF”). Strony zgadzają się, że elektroniczne podpisanie umowy i jej dostarczenie będą miały taki sam skutek prawny jak w przypadku dostarczenia oryginalnego dokumentu wraz z oryginalnymi podpisami oraz że każda Strona może przesłać egzemplarz Umowy faksem, w formacie PDF lub z e-podpisem jako jej dowód sporządzenia i dostarczenia przez obydwie Strony, który będzie traktowany jak dokument opatrzony podpisem odręcznym.

q.            Obowiązywanie umowy po jej rozwiązaniu.Postanowienia punktów 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 obowiązują również po rozwiązaniu lub upływie ważności niniejszej Umowy.

r.             Odniesienia.Zgadzają się Państwo podjąć wszelkie uzasadnione ekonomicznie starania, aby współpracować z Ivanti w przypadku, gdy spółka będzie chciała (i) wykorzystać Państwa nazwę i logo na swojej stronie internetowej, w publikacjach, broszurkach i podobnych środkach przekazu w formie papierowej i cyfrowej oraz w prezentacjach i publikacjach prasowych; (ii) skontaktować się z prasą i/lub analitykami branżowymi w związku z Państwa doświadczeniami w charakterze klienta Ivanti; (iii) przekazać nazwę i dane kontaktowe Państwa spółki innym klientom lub potencjalnym klientom oraz nawiązać kontakt telefoniczny z takimi spółkami w ramach programów referencyjnych i/lub rekomendujących Ivanti. O ile oraz w zakresie, w jakim wyrażają Państwo zgodę na udział w którymkolwiek z powyższych scenariuszy, jednocześnie udzielają Państwo zgody na wykorzystanie, opublikowanie i przekazanie praw autorskich, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wszelkich Państwa wypowiedzi i/lub filmów bądź fotografii zawartych w komentarzach na temat spółki Ivanti i/lub jej produktów i usług, w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w dowolny sposób i na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń czasowych i geograficznych. Spółka Ivanti może zmieniać takie wypowiedzi i filmy na potrzeby skrócenia lub doprecyzowania treści bądź wykorzystać je w całości lub części, wedle własnego uznania, bez konieczności przedstawiania Państwu takich zmodyfikowanych materiałów reklamowych lub innych celem zatwierdzenia.

s.            Dane kontaktowe.Wszelkie zawiadomienia prawne i pozostałą korespondencję należy przekazywać na adres spółki Ivanti, Inc.: 10377 South Jordan Gateway, South Jordan, UT 84095, USA Do wiadomości: Dział Prawny (Legal Department).

Wersja: Marzec 2020 rok.