Warunki użytkowania

Oświadczenie prawne
Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej ("Strona") zostały dostarczone klientom przez Ivanti Software ("Ivanti") jako usługa i mogą być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Pojedyncze kopie mogą być zapisywane z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Zapisując materiały z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na zawarte tu warunki. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na warunki użytkowania strony, nie może z niej korzystać ani zapisywać jakichkolwiek materiałów.

Informacja o znaku towarowym
Ivanti i jej loga są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Ivanti i jej spółek powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Znaki towarowe Ivanti mogą być wykorzystywane publiczne jedynie za zgodą spółki Ivanti. Uczciwe korzystanie ze znaków towarowych Ivanti w celu reklamy i promocji produktów spółki wymaga odpowiedniego potwierdzenia. Pozostałe nazwy i marki mogą być uznane za własność innych podmiotów. Więcej informacji dotyczących korzystania ze znaków towarowych Ivanti znajduje się w Wytyczne dotyczące użytkowania znaku towarowego i logo Ivanti Software.

Wydajność i informacje
Testy wydajnościowe i wskaźniki są mierzone dzięki specjalnym systemom komputerowym i/lub ich podzespołom, wskazując przybliżoną wydajność produktów Ivanti. Jakiekolwiek różnice w konfiguracji sprzętowej, projekcie oprogramowania czy konfiguracji oprogramowania mogą wpływać na faktyczne działanie. Nabywcy powinni skonsultować się z innymi źródłami informacji w celu oceny działania systemów lub ich komponentów, które zamierzają kupić. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów wydajnościowych i działania produktów Ivanti, prosimy o kontakt ze spółką Ivanti.

Licencja na pojedynczą kopię
Materiały na stronie są objęte prawami autorskimi. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie materiałów stanowi naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych. Użytkownik może zapisać jedną kopię informacji lub oprogramowania ("Materiały") ze stron Ivanti, na jednym komputerze, do własnego, niekomercyjnego użytku, chyba że spółka Ivanti upoważniła użytkownika na piśmie w formie specjalnie udzielonej licencji, lub zgodnie z dowolnymi warunkami licencji, która towarzyszy lub została przyznana wraz z poszczególnymi Materiałami. Omawiana licencja nie stanowi przeniesienia praw własności i podlega następującym ograniczeniom: użytkownik nie może: a) zmieniać Materiałów ani wykorzystywać ich w celach handlowych, publicznie prezentować, pokazywać, sprzedawać ani wypożyczać; b) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani deasemblować materiałów oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie przewidzianym przez prawo; c) usuwać informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżeń z Materiałów; d) przenosić Materiałów na inną osobę. Nieupoważnione kopiowanie materiałów jest niedozwolone.

Materiały są objęte prawem autorskim i chronione przez międzynarodowe prawa autorskie i traktaty. Nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przekazywane drogą elektroniczną, transmitowane lub dystrybuowane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Ivanti. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, spółka Ivanti oraz jej dostawcy nie przyznają żadnego bezpośredniego ani dorozumianego prawa dotyczącego jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych. Spółka Ivanti może przyznać użytkownikowi inne prawa w formie pisemnej lub ujęte gdzie indziej w Materiałach.

Wypowiedzenie Licencji
Spółka Ivanti może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym czasie w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień umownych. Po wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej, użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zniszczyć wszelkie Materiały.

Ograniczenie odpowiedzialności
MATERIAŁY DOSTARCZANE SĄ „JAKO TAKIE”, BEZ ŻADNEJ WYRAŹNEJ BĄDŹ DOMNIEMANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA IVANTI ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO UTRATY KORZYŚCI, PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, NAWET WTEDY, GDY SPÓŁKA IVANTI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. JAKO ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE WYŁĄCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TYM PRZYPADKU. Spółka Ivanti nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji, tekstów, grafiki, odnośników lub innych elementów zawartych w tych materiałach. Spółka Ivanti może dokonywać zmiany w materiałach lub produktach tutaj opisanych, w dowolnym czasie i bez konieczności zawiadomienia. Spółka Ivanti nie podejmuje żadnych zobowiązań w zakresie aktualizacji Materiałów.

Prawa zastrzeżone rządu Stanów Zjednoczonych
Materiały zostały dostarczone zgodnie z "ZASTRZEŻONYMI PRAWAMI". Wykorzystanie, powielanie bądź ujawnianie Materiałów przez organy rządowe podlega ograniczeniom określonym w Federalnym Prawie Zamówień Rządowych FAR52.227–14 i DFAR252.227–7013 et seq. i kolejnych aktualizacjach przepisów. Wykorzystanie Materiałów przez organy rządowe stanowi uznanie związanych z nimi praw majątkowych spółki Ivanti.

Materiały zamieszczane przez użytkowników
Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości przekazywane lub publikowane na Stronie przez użytkowników zostaną uznane za ogólnodostępne i nieobjęte prawami majątkowymi ("Wiadomości"). Spółka Ivanti nie podejmuje żadnych zobowiązań w zakresie Przekazywanych danych. Spółka Ivanti oraz osoby przez nią wyznaczone mogą kopiować, ujawniać, dystrybuować, włączać lub w inny sposób wykorzystywać Przekazywane dane i inne informacje, obrazki, dźwięki, teksty oraz pozostałe rzeczy tu zawarte, w dowolnych, handlowych bądź nie celach. Użytkownik nie ma prawa publikować na Stronie ani przekazywać na Stronę jakichkolwiek nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych treści lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogłyby naruszać przepisy prawa.

Czaty Użytkowników
Spółka Ivanti może, ale nie ma obowiązku, monitorowania lub przeglądania wszelkich obszarów Strony, gdzie użytkownicy przesyłają lub publikują Komunikację lub komunikują się wyłącznie ze sobą, włączając, lecz nie ograniczając się do czatów, tablic ogłoszeń i innych for użytkowników i treści każdego takiego Komunikatu. Niemniej spółka Ivanti nie ponosi odpowiedzialności za treści jakichkolwiek tego typu Wiadomości, niezależnie od tego, czy dotyczą praw autorskich, zniesławienia, naruszenia prywatności, treści nieprzyzwoitych lub innych.

Wykorzystanie informacji identyfikowalnych osobowo
Informacje przekazywane spółce Ivanti za pośrednictwem formularzy zawartych na Stronie podlegają przepisom Oświadczenia o ochronie prywatności Ivanti.

Odnośniki do innych Materiałów
Odnośniki do stron, które nie są nadzorowane przez spółkę Ivanti i za których treści lub odnośniki spółka Ivanti nie ponosi odpowiedzialności. Ivanti zachowuje prawo do usunięcia linku w dowolnej chwili. Ivanti nie popiera firm lub produktów, do których linki publikuje i zachowuje prawo do informowania o tym na swoich stronach internetowych. W przypadku, gdy użytkownik postanowi wejść na strony osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na niniejszej Stronie, użytkownik robi to na własne ryzyko.

Prawo właściwe
Niniejsza Strona jest nadzorowana przez biura spółki Ivanti mieszczące się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ivanti nie stwierdza, że materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania z innych lokalizacji, a dostęp do nich jest zakazany z terytoriów, na których jej treść jest nielegalna. Użytkownicy, którzy zechcą korzystać z witryny z innych lokalizacji robią to na własną odpowiedzialność i odpowiadają za przestrzeganie odpowiednich, lokalnych praw. Nie można wykorzystywać lub eksportować materiałów niezgodnie z obowiązującymi w USA prawami i przepisami dotyczącymi eksportu. Wszelkie roszczenia dotyczące Materiałów podlegają wewnętrznym przepisom prawa materialnego stanu Delaware.

Informacje ogólne
Spółka Ivanti może w dowolnym czasie zaktualizować niniejsze Warunki poprzez aktualizację tego komentarza. Użytkownik powinien od czasu do czasu odwiedzać niniejszą stronę i zapoznawać się z aktualnymi warunkami, gdyż są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych warunków mogą być zastępowane przez wyrażone bezpośrednio informacje prawne lub warunki umieszczone na poszczególnych podstronach niniejszej Strony internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej warunków, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Dział Prawny
Ivanti Software, Inc.
10377 South Jordan Gateway, Suite 110
South Jordan, UT 84095

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2003–2014 Ivanti Software, Inc. i jej spółki powiązane, 698 West 10000 South, South Jordan, UT 84095, USA.
Wytyczne dotyczące znaków towarowych i użytkowania logo Ivanti Software, korzystania ze znaku towarowego

Żadna z informacji w niniejszych Wytycznych dotyczących znaków towarowych i użytkowania logo nie oznacza udzielania jakichkolwiek praw do jakiegokolwiek znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej Ivanti Software. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przez prawo, licencję lub umowę zawartą z Ivanti Software, strony trzecie nie mogą wykorzystywać w jakimkolwiek celu loga ani innych znaków spółki.

Wstęp
Niniejsze Wytyczne dotyczące użytkowania logo i znaku towarowego ("Wytyczne") określają zasady wykorzystywania lub odnoszenia się do znaków towarowych Ivanti Software. Wytyczne te są przeznaczone do użytku przez upoważnione agencje zewnętrzne, ESP, OEM, ISV i partnerów SI, konsultantów i sprzedawców po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Ivanti Software. Spółka Ivanti Software zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany Wytycznych, jeśli uzna ją za konieczną.

Wykorzystywanie znaków towarowych Ivanti Software

 • Użytkownik może korzystać z odpowiedniego symbolu znaku towarowego i prawa własności do znaku towarowego przyznanego przez Ivanti Software.
 • Użytkownik nie ma prawa używać znaków towarowych Ivanti Software w nazwach swoich własnych produktów, znaków towarowych lub nazwach spółek.
 • Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z Zasadami prawidłowego wykorzystywania znaków towarowych i logo określonymi poniżej.

Zasady prawidłowego wykorzystywania znaków towarowych i logo

 1. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, użytkownik musi zawsze używać znak towarowy w formie rzeczownika określonego odpowiednim przymiotnikiem.
  Przykłady:
  • Ivanti® Management Suite
  • Produkty Ivanti®
 2. Nie należy łączyć znaku towarowego z innymi wyrazami, symbolami czy liczbami, ani na zasadzie pojedynczego słowa, ani łącznika. Jako że znak towarowy nie jest rzeczownikiem, nigdy nie należy go używać w formie dzierżawczej, mnogiej lub czasownikowej.
 3. Zawsze należy pamiętać o prawidłowej pisowni i używać odpowiedniego symbolu znaku towarowego. Zawsze należy używać symbolu znaku towarowego w postaci indeksu górnego. Jeśli symbol znaku towarowego nie jest dostępny, należy napisać go wielkimi literami w nawiasie: (TM) lub (R).
 4. Nazwa "Ivanti" jest nie tylko znakiem towarowym wykorzystywanym do identyfikacji naszych produktów i usług, ale służy także jako nazwa firmy. Podczas korzystania z nazwy "Ivanti" nazwy jako wizualnego lub drukowanego odniesienia do spółki, "Ivanti" może być użyty jako rzeczownik tylko w wypadku, gdy występuje po nim słowo "Software". Nazwa firmy zawiera symbol znaku towarowego tylko w takiej formie, w jakiej pojawia się on na graficznym przedstawieniu logo nazwy.
 5. Przyznanie znaku towarowego jest w formie tekstu prawnego, który określa znaki towarowe spółki Ivanti Software. Informacja taka powinna być wydrukowane w czytelny sposób, w miejscu zazwyczaj stosowanym dla określenia praw autorskich i innych informacji prawnych.

  Jeśli umowa z Ivanti Software nie wskazuje inaczej, należy używać standardowej informacji o znaku towarowym Ivanti Software:
  • "Ivanti i inne znaki towarowe Ivanti użyte w niniejszej publikacji są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Ivanti Software, Inc. i jej spółek powiązanych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów."
 6. Przykładowe znaki towarowe Ivanti Software:
  • Ivanti:®
  • Technologie Targeted Multicast
  • Peer Download
  • Avalanche®
  • Wavelink®
  • Wavelink Avalanche®
  • Wavelink Mobile Manager®
  • Wavelink Studio®
  • Wavelink Wireless Comes Together®
  • Wireless Comes Together®
  • Active Vulnerability Management®
  • Scupdates®
  • Shavlik Netchk®
  • Shavlik®

Przykłady wykorzystania znaków towarowych Ivanti Software

Znak towarowy® Ivanti

Gdy nazwa "Ivanti" jest wykorzystywana w formie przymiotnika określającego rzeczownik, należy użyć zarejestrowany symbol znaku towarowego (®) po słowie "Ivanti".

 • Przykłady dotyczące nazw produktów: Ivanti® Management Suite, Ivanti® Service Desk, Ivanti® Mobile Device Management
 • Przykłady rzeczowników: Technologia Ivanti®, linia produktów Ivanti®, targi Ivanti®

W przypadku, gdy nazwa produktu lub technologii pojawia się w tym samym dokumencie, rozdziale lub na Stronie, należy użyć symbol znaku towarowego tylko przy pierwszej nazwie danego produktu. Na przykład:

 • Ivanti® Management Suite, Ivanti® Patch Manager i Ivanti® Mobile Device Management i Ivanti® Targeted Multicast.

Znak towarowy Ivanti® Targeted Multicast
Przy omawianiu produktu po raz pierwszy w dokumencie, na slajdzie lub na Stronie, należy użyć pełnego zwrotu zarejestrowanego jako znak towarowy "Ivanti® Targeted Multicast"; kolejne użycia w tym samym dokumencie, na slajdzie lub na Stronie mogą być w formie ogólnej - "Targeted Multicast", bez odnoszenia się do znaku towarowego. Wyrażenie "Targeted Multicast" zawsze musi występować w przedstawionym zapisie; nigdy nie należy go używać w postaci przymiotnikowej lub przysłówkowej..

 • Poprawnie: "Technologia Ivanti® Targeted Multicast umożliwia skuteczne... Użyj technologii Targeted Multicast w celu dystrybucji..."
 • Niepoprawnie: "Technologiczny Targeted Multicast od Ivanti Software..."
 • Niepoprawnie: "Rozpocznij ukierunkowaną sesję multicastową..."

Znak towarowy Ivanti® Peer Download
Należy zastosować te same wytyczne dotyczące technologii Ivanti® Targeted Multicast.